Dodatno dobrovoljno zdravstveno osiguranje

OSIGURANJE LICA ZA SLUČAJ TEŽIH BOLESTI I HIRURŠKIH INTERVENCIJA

Osiguranje lica za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija je vrsta dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koje posredstvom vašeg brokera osiguranja GSI Master možete da ugovorite nezavisno od obaveznog zdravstvenog osiguranja. Osiguranjem za slučaj težih bolesti i operacija ostvarujete dodatnu sigurnost u svakodnevnom životu. Ova vrsta osiguranja pruža vam mogućnost da budete odgovorni prema sebi i drugima i da na savestan način upravljate vašom budućnošću.

Osiguranik može da bude svako lice koje izrazi želju da sa društvom za osiguranje zaključi ugovor o osiguranju, bez obzira na godine života i na status u obaveznom zdravstvenom osiguranju. Osiguranje se ugovara na period od najmanje godinu dana.

Društvo za posredovanje u osiguranju GSI Master svojim klijentima nudi mogućnost da osiguranje za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija zaključi kao:

  • individualno osiguranje;
  • kolektivno osiguranje.

Dobrovoljno dodatno osiguranje lica za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija može da se ugovori:

  • za slučaj težih bolesti i posledica bolesti i/ili
  • za slučaj hirurške intervencije, odnosno operacije.

Individualno dobrovoljno zdravstveno osiguranje lica za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija zaključuje se na osnovu prethodne pisane ponude koju društvu za osiguranje podnosi ugovarač osiguranja. Sastavni deo ponude je i upitnik o zdravstvenom stanju osiguranika, koji popunjava osiguranik – lice u čiju korist je sklopljen ugovor o osiguranju.

Kolektivno dodatno zdravstveno osiguranje obuhvata dve kategorije osiguranih slučajeva: određenu grupu težih bolesti i veliki broj različitih hirurških intervencija, odnosno operacija.

U zavisnosti od težine bolesti i hirurške intervencije unapred je određen procentualni deo sume osiguranja koji će biti isplaćen osiguraniku za svaki mogući pokriveni slučaj u skladu sa posebnim uslovima za dobrovoljno dodatno zdravstveno osiguranje lica za slučaj težih bolesti, odnosno posebnim uslovima za dobrovoljno dodatno osiguranje lica za slučaj hirurških intervencija, odnosno operacija društva za osiguranje.

Vaš posrednik u osiguranju GSI Master napominje da se ovim osiguranjem ne pokrivaju troškovi lečenja (računi) već se jednokratno isplaćuje naknada po pribavljenoj lekarskoj dijagnozi, čime se umnogome pojednostavljuje procedura isplate naknade iz osiguranja.

Osiguranje za slučaj teže bolesti pokriva, u zavisnosti od ponude društava za osiguranje, od osam do osamnaest težih bolesti u osnovnom osiguravajućem pokriću, među kojima mogu da budu:

 1. maligni tumori,
 2. moždani udar,
 3. infarkt miokarda,
 4. transplantacija organa,
 5. koma,
 6. embolija pluća,
 7. bakterijski meningitis,
 8. encefalitis,
 9. otkazivanje rada bubrega,
 10. benigni tumori mozga,
 11. hronično oboljenje jetre,
 12. hronično oboljenje pluća (emfizem),
 13. teže posledice perforacije u gastro-intestinalnom traktu,
 14. teža oboljenja žlezda sa unutrašnjim lučenjem (Adisonova bolest),
 15. paraliza/paraplegija,
 16. slepilo,
 17. maligni tumor kože (Melanoma malignum),
 18. AIDS.

Pored navedenih težih bolesti, u zavisnosti od ponuda kompanija za osiguranje, klijenti brokera u osiguranju GSI Master zainteresovani za kolektivno dodatno zdravstveno osiguranje mogu da zatraže ugovaranje dodatnog osiguravajućeg pokrića, čime osnovno osiguravajuće pokriće može da se proširi na do još petnaest težih bolesti.

Osiguranicima koji po prvi put u svom životnom veku obole od težih bolesti po polisi osiguranja koja je važila u momentu nesporno utvrđene bolesti (dijagnoza specijaliste) isplaćuje se, prema uslovima za osiguranje osiguravača, 100% ugovorene sume osiguranja za bolesti kao što su npr. maligni tumori, moždani udar, infarkt miokarda ili AIDS; preko isplate 75% za ankilozantni spondilitis (Bechterewa bolest) i 50% za otkazivanje rada bubrega, slepilo, gluvoću, hronično oboljenje jetre ili pluća, hepatitisa, do 25% sume osiguranja za nastanak bolesti kao što su Parkinsonova, Alzheimerova bolest, epilepsija ili reumatski artritis.

Osiguranjem za slučaj hirurške intervencije, odnosno operacije osiguranom licu nad kojim je izvršena neka od operacija sa liste hirurških intervencija propisanih uslovima društva za osiguranje isplaćuje se suma osiguranja ili njen deo po važećoj polisi u trenutku izvršenja operacije. Visina nadoknade je unapred definisana uslovima i u zavisnosti od težine operacije, kreće se od 10% do 100% sume osiguranja.

U periodu godine trajanja osiguranja, naknada može da se isplati za više hirurških intervencija, dok je maksimalni ukupni iznos pokrića za sve njih 100% ugovorene sume osiguranja. Stručni tim GSI Master će vas uputiti u različitosti ponuda kompanija za osiguranje, a kod većine osiguravajućih društava osiguranje pokriva preko 200 hirurških intervencija, kao što su operacije: srca, abdomena, digestivnog trakta, respirativnog sistema, nervnog sistema, ortopedske, urinarnog sistema itd.

Vaš broker GSI Master uputiće vas u visinu osiguravajućeg pokrića – osigurane sume u ponudama društava za osiguranje. Sume osiguranja, u zavisnosti da li želite individualno ili kolektivno osiguranje, odnosno koliko lica želite da bude obuhvaćeno osiguranjem, kreću se od 30.000 sve do 200.000 dinara, kako za osiguranje lica za slučaj težih bolesti, tako i hirurških intervencija.

Kod kolektivnog dodatnog zdravstvenog osiguranja osigurani mogu da budu sva fizička lica koja su zaposlena kod ugovarača osiguranja na određeno ili neodređeno vreme, radno angažovana lica po ugovoru, članovi ugovarača osiguranja – članovi sindikata i dr.

Ukoliko se zaključuje kolektivno osiguranje zaposlenih, mogu da se osiguraju i lica koja nisu zaposlena kod ugovarača osiguranja već su članovi porodice osiguranika, zdravstveno osigurani preko zaposlenog osiguranika (nosioca obaveznog zdravstvenog osiguranja).

U skladu sa Uredbom o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju Ministarstva zdravlja Republike Srbije, evidencija osiguranika dodatnog zdravstvenog osiguranja može da bude isključivo na osnovu spiska osiguranika. Spisak osiguranika kod kolektivnog osiguranja mora da sadrži:

 1. Ime i prezime osiguranika;
 2. JMBG (jedinstveni matični broj građana iz lične karte);
 3. LBO (lični broj osiguranika izdat od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje).

Nakon zaključenja ugovora o osiguranju lica za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija, odnosno operacija i izdavanjem polise osiguranja, društva za osiguranje odmah, a najkasnije u roku od 60 dana, svakom osiguraniku izdaju ispravu o zaključenom dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, na osnovu koje ostvaruje prava iz ovog osiguranja.

Visina premije osiguranja zavisi od načina ugovaranja, ugovorenih rizika osiguranja, izabranih osiguranih suma na koje klijent Društva za posredovanje u osiguranju GSI Master želi da zaključi osiguranje, doplataka i popusta koji se odobravaju u skladu sa tarifama društava za osiguranje.

Osećaj dopunske sigurnosti koje kolektivno dodatno zdravstveno osiguranje za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija, odnosno operacija pruža, povećava osećaj motivisanosti i lojalnosti kod zaposlenih, odnosno članova sindikata i drugih organizacija, što predstavlja nesumnjivi benefit za ugovarača osiguranja.

Poslodavcima koji zaključe kolektivno osiguranje zaposlenih za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija obezbeđene su i poreske olakšice, regulisane članom 14b Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10):

„Zaradom, u smislu čl. 13. i 14. ovog zakona, smatraju se i premije svih vidova dobrovoljnog osiguranja, kao i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond, koje poslodavac plaća, odnosno uplaćuje za zaposlene – osiguranike uključene u dobrovoljno osiguranje, odnosno za zaposlene – članove dobrovoljnog penzijskog fonda, u skladu sa zakonom koji uređuje dobrovoljno osiguranje, odnosno dobrovoljne penzijske fondove i penzijske planove.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, zaradom u smislu čl. 13. i 14. ovog zakona ne smatra se:

1) premija koju poslodavac plaća za sve zaposlene kod kolektivnog osiguranja od posledica nezgode, uključujući osiguranje od povreda na radu i profesionalnih oboljenja i kolektivnog osiguranja za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija;

2) premija za dobrovoljno dodatno penzijsko osiguranje, odnosno penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond, koje poslodavac plaća za zaposlene – osiguranike uključene u dobrovoljno osiguranje, odnosno za zaposlene – članove dobrovoljnog penzijskog fonda, do iznosa koji je oslobođen od plaćanja doprinosa saglasno zakonu koji uređuje obavezno socijalno osiguranje.“

GSI Master, vaš posrednik u osiguranju, stručnošću i iskustvom u tehnici osiguranja, pruža pomoć svojim klijentima u postupku zaključenja dodatnog zdravstvenog osiguranja na taj način što analizira eventualno postojeće osiguravajuće pokriće, savetuje u vezi osnovnih i dopunskih pokrića u ponudama kompanija za osiguranje, ukazuje na detalje u ponuđenim pokrićima i posreduje u zaključenju osiguranja sa društvom za osiguranje koje, sa obzirom na okolnosti, nudi najbolji odnos između osiguravajućeg pokrića i premije osiguranja.

Brokerska kuća GSI Master posebnu ulogu za svoje klijente ostvaruje u slučaju nastanka rizika. Kada nastane osigurani slučaj, osiguranik dobija od Društva za posredovanje u osiguranju GSI Master sve neophodne obrasce za prijavu osiguranog slučaja, pomoć u pripremi neophodnih dokumenata kao i stručne i pravne savete u vezi sa osiguranim slučajem.

Nakon prijave osiguranog slučaja, GSI Master u saradnji sa klijentom i osiguranicima nastavlja da prati predmet sve do likvidacije i isplate štete, po potrebi i po nalogu osiguranika sačinjavajući prigovor na odluke osiguravača u vezi sa osiguranim slučajem.

 

 

Brošura

GSI MASTER d.o.o.

Društvo za posredovanje u osiguranju
Cvijićeva 63 / st. 4
11108 Beograd 12
PAK 136929
SRBIJA
telefon: 011/2763-682
telefaks: 011/2763-682
dežurni telefon (24h/365 dana): 069/2337-710

Preporučujemo - Naši klijenti:

Pratite nas na: