Profesionalna odgovornost

OBAVEZNO OSIGURANJE OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI ADVOKATA

Narodna skupština Republike Srbije donošenjem Zakona o advokaturi („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011), članom 37. (stav 1. do 3.) propisala je da je advokat dužan da zaključi ugovor o obaveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti kod društva za osiguranje registrovanog za ovu vrstu osiguranja.


Uslovima za osiguranje od profesionalne odgovornosti advokata osiguravajuća društva, koja u svom portfelju imaju ovakav vid osiguranja, određuju advokaturu kao nezavisnu i samostalnu delatnost (službu) pružanja pravne pomoći fizičkim i pravnim licima. Pod oblicima pravne zaštite podrazumevaju se:

  • davanje pravnih saveta i mišljenja;
  • sastavljanje ugovora, zaveštanja, poravnanja, izjava, opštih i pojedinačnih akata i drugih isprava;
  • sastavljanje tužbi, zahteva, predloga, molbi, pravnih lekova, predstavki i drugih podnesaka;
  • zastupanje i odbranu fizičkih i pravnih lica;
  • posredovanja u cilju zaključenja pravnog posla ili mirnog rešavanja sporova i spornih odnosa;
  • obavljanje drugih poslova pravne pomoći u ime i za račun domaćeg ili stranog fizičkog ili pravnog lica, na osnovu kojih se ostvaruju prava ili štite slobode i drugi interesi.

Predmet osiguranja je profesionalna odgovornost advokata za prouzrokovanu štetu trećim licima, obavljanjem advokatske delatnosti. Ukoliko se ugovori osiguranjem je obuhvaćena i odgovornost advokatskih pripravnika, kao i ostalog osoblja advokatske kancelarije.

Osnovnim osiguranjem obuhvaćena je odgovornost advokata, advokatskih pripravnika i ostalog osoblja advokatske kancelarije na području Republike Srbije, a može da se proširi i izvan Republike Srbije posebnim ugovaranjem.

Vaš broker osiguranja GSI Master, rukovođen profesionalnom odgovornošću ovlašćenog posrednika u osiguranju, svojim klijentima omogućava najpovoljnije osiguravajuće pokriće na tržištu osiguranja u Republici Srbiji, na osnovu ponuda svih društava za osiguranje registrovanih za osiguranje profesionalne odgovornosti.

 

 

Brošura

GSI MASTER d.o.o.

Društvo za posredovanje u osiguranju
Cvijićeva 63 / st. 4
11108 Beograd 12
PAK 136929
SRBIJA
telefon: 011/2763-682
telefaks: 011/2763-682
dežurni telefon (24h/365 dana): 069/2337-710

Preporučujemo - Naši klijenti:

Pratite nas na: