Medicinska asistencija

BRZA I VALJANA ZAŠTITA U SLUČAJU IZNENADNE BOLESTI ILI POVREDA NA PUTOVANJU

Medicinska asistencija (medical assistance, engl.) je osiguranje koje pokriva hitne, neophodne i uobičajene troškove za svakog osiguranika u slučaju iznenadne i nepredviđene telesne povrede, bolesti ili smrti nastale u toku putovanja izvan zemlje prebivališta, do limita koji su ugovoreni polisom osiguranja i uslovima osiguravača.

Osigurani slučaj predstavlja iznenadnu bolest ili narušenje zdravstvenog stanja kao posledicu nesrećnog slučaja za vreme osiguranikovog puta i boravka u inostranstvu, koji nastanu u toku ugovorenog perioda osiguranja.

Osigurani slučaj započinje početkom neodložnog medicinskog tretmana – lečenja i završava se u trenutku kada, sa medicinske tačke gledišta, ne postoji više potreba za lečenjem u inostranstvu. Osigurani slučaj uključuje i neophodni transport u zemlju prebivališta / boravišta (repatrijaciju) zbog potrebe daljeg neophodnog medicinskog tretmana – lečenja.

Centri za pomoć društava za osiguranje, odnosno asistentskih kompanija, pružaju usluge medicinske asistencije u zavisnosti od ugovorenog nivoa osiguravajućeg pokrića označenog na polisi osiguranja.


Usluge medicinske asistencije, prema odabranom nivou pokrića i prema instrukcijama centra za pomoć, podrazumevaju:

 • Upućivanje na lekara;
 • Davanje osiguraniku svih neophodnih informacija vezanih za hitnu medicinsku asistenciju, kao što su imena, brojevi telefona i adrese lekara, stomatologa, bolnica, medicinskih centara, apoteka, ambulantnih stanica koje se nalaze u blizini mesta osiguranikovog trenutnog boravka u inostranstvu;
 • Lekarski saveti – pružanje saveta osiguraniku o koracima koje treba da preduzme, uz isključenje davanja dijagnoze;
 • Praćenje i obaveštavanje o zdravstvenom stanju osiguranika – praćenje zdravstvenog stanja osiguranika preko lekara ili lekarske ustanove u kojoj se osiguranik leči i redovno informisanje osobe koju imenuje osiguranik a koja boravi u Republici Srbiji o njegovom zdravstvenom stanju;
 • Hitna dostava lekova – u slučaju da u mestu u inostranstvu u kom se osiguranik nalazi nije moguće nabaviti lek, koji je po mišljenju ovlašćenog lekara osiguraniku neophodan i nužan, centar za pomoć će organizovati slanje leka osiguraniku, ili će utvrditi, prepisati, nabaviti ili poslati odgovarajuću zamenu koja se može naći lokalno, pri čemu troškove slanja i troškove leka snosi osiguravač;
 • Poseta bolesnom detetu – ukoliko je osiguranik osoba mlađa od 18 godina, a bez pratnje je roditelja i nalazi se u kritičnom stanju ili mora da ostane u bolnici duže od tri dana, za osiguranikove roditelje ili staratelje centar za pomoć će organizovati, a društvo za osiguranje nadoknaditi troškove povratne karte ekonomske klase za voz ili ukoliko je osiguranik u kritičnom stanju, trošak avio karte ekonomske klase, kao i troškove za maksimalno pet dana boravka u inostranstvu – do limita ugovorenog polisom osiguranja;
 • Poseta bliske osobe – ukoliko se po mišljenju lekara i asistentske kompanije, poseta bliske osobe smatra neophodnom, a osiguranik se nalazi u kritičnom stanju ili je njegovo zdravstveno stanje takvo da zahteva boravak u bolnici duži od 15 dana, centar za pomoć će organizovati, a osiguravač nadoknaditi trošak povratne karte za voz ili u slučaju da se osiguranik nalazi u kritičnom stanju, trošak avio karte ekonomske klase i smeštaj u hotelu (prenoćište sa doručkom) za do pet dana za posetu imenovane bliske osobe – do limita ugovorenog polisom osiguranja;
 • Transport osiguranika – medicinska evakuacija do najbližeg lekara ili bolnice ambulantnim kolima hitne pomoći, taksijem ili nekim drugim prevoznim sredstvom, ukoliko je medicinski opravdano i dozvoljeno;
 • Transport – medicinska evakuacija i smeštaj osiguranika u specijalizovanu bolnicu ili bolnicu koja je pogodnija za lečenje ugroženog zdravstvenog stanja;
 • Repatrijacija, odnosno organizacija i pokriće dodatnih troškova medicinski neophodnog i prepisanog prevoza iz strane zemlje do osiguranikovog mesta prebivališta ili najbliže bolnice, u slučaju kada nije moguće osigurati odgovarajući medicinski tretman osiguranika izvan njegove zemlje prebivališta ili kada bi to dovelo do ugrožavanja njegovog zdravlja. Osim toga, nadoknadiće se i dodatni troškovi za osobu koja će pratiti osiguranika na putu, ako je to medicinski određeno ili službeno neophodno;
 • Repatrijacija posmrtnih ostataka, odnosno organizacija i pokriće troškova transporta osiguranikovih posmrtnih ostataka u zemlju prebivališta ili dodatne troškove za sahranu u mestu smrti u inostranstvu, uz isključenje troškova sahrane u zemlji prebivališta – u skladu sa limitima ugovorenim polisom osiguranja;
 • Plaćanje troškova lečenja:
  • ambulantno lečenje (vanbolničko lečenje);
  • lekovi i zavoji prepisani od strane ovlašćenog lekara;
  • medicinska pomagala i pomagala za hodanje (samo ukoliko su neophodni deo tretmana – za saniranje povrede) za polomljene ekstremitete i povrede, prepisane od strane ovlašćenog lekara;
  • dijagnoza x – zracima (rendgenom i ultrazvukom);
  • bolničko lečenje (hospitalizacija) u ustanovi koja se u stranoj zemlji u opštem smislu smatra bolnicom, gde je osiguranik pod stalnim nadzorom lekara, koja ima dovoljan broj dijagnostičke i terapeutske opreme i ograničava medicinske usluge na naučno priznate metode, koje su klinički testirane u toj zemlji. U slučaju nastanka osiguranog slučaja, koristiće se bolnica u mestu u kom je osiguranik odseo ili najbliža specijalistička bolnica;
  • operacija i troškovi u vezi sa operacijom;
  • stomatološki tretman, isključivo u slučaju akutne zubobolje (maksimalan broj zuba i limite pokrića određeni su uslovima osiguravača i izabranim paketom medicinske asistencije).


Paketi međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja sa asistencijom koja svojim klijentima nude naši partneri – društva za osiguranje u Republici Srbiji, po ugovorima sa svojim asistentskim kompanijama ili samostalno, na prvi pogled su isti ili slični, međutim razlikuju se po vrstama, obimu pokrića i isključenjima, tako da vaš broker osiguranja GSI Master svaku ponudu prilagođava svojim klijentima, u zavisnosti od vaših potreba. Polazeći od vaših potreba i/ili mogućnosti, neretko savetujemo izbor proširenog ili ekskluzivnog paketa naših partnera, kojim uz doplatak na osnovnu premiju od 25% do 50% dobijate značajniju sigurnost prilikom vašeg putovanja i boravka u inostranstvu. Primera radi, pojedina društva za osiguranje ne prihvataju odštetne zahteve zbog povreda u inostranstvu nastale usled skijanja, bavljenja rekreativnim sportom i slično, ukoliko takvi rizici nisu unapred ugovoreni (i plaćen doplatak na osnovnu premiju osiguranja) tako da zbog sitnije uštede nastanu visoki troškovi saniranja nepredviđenih događaja.

Posrednik u osiguranju GSI Master vas upozorava da putno zdravstveno osiguranje pokriva samo slučajeve koji se dese iznenada i pod uticajem spoljne sile – nezavisno od volje osiguranika.

Slučajevi koje ne pokriva međunarodno putno osiguranje:

 • Lečenje raka, side i poslednjih stadijuma hroničnih bolesti. Pod pojmom „hronična bolest” podrazumeva se bolest koja neprekidno traje nekoliko meseci (obično više od tri ili šest) sa povremenim poboljšanjima i pogoršanjima;
 • Samovoljni prekid trudnoće;
 • Nisu pokrivene ni komplikacije koje se dogode kao posledica trudnoće ili porođaja kod trudnica: starijih od 38 godina , bez obzira na nedelju trudnoće, odnosno mlađih od 38. godina posle 28. nedelje trudnoće, čiju trudnoću je lekar u Srbiji potvrdio kao rizičnu;
 • Odstranjivanje ili transplantacija organa ili tkiva;
 • Rutinski, to jest kontrolni pregledi;
 • Nabavke, popravke i korišćenje naočara, kontaktnih sočiva i svih vrsta protetičkih sprava
 • Stomatološki tretmani  koji ne zahtevaju hitnu intervenciju, osim ortopedije vilice u slučaju nezgode. Nisu pokrivene intervencije: lečenje korena zuba, zamena zuba, zubne krune, izrade proteze, reparacije i popravke. Ako vas, na putu, zaboli zub moraćete da se snađete sa lekovima protiv bolova dok ne dođete kući ili da sami platite uslugu;
 • Ako ste sami kvalifikovani lekar i lečite članove svoje porodice ili osiguranike koji putuju sa vama, usluga neće biti refundirana;
 • Usluge lečenja mentalnih bolesti i njihovih posledica;
 • Ako niste u određenom roku prijavili slučaj (obično od 48 do 96 sati) od nastanka osiguranog slučaja.


Ukoliko imate neku hroničnu bolest, ili ste trudni, vaš broker osiguranja GSI Master savetuje da pribavite potvrdu nadležnog lekara da ste sposobni za putovanje. Bez takve potvrde osobe iz navedenih kategorija ne mogu očekivati naknadu osiguravača. Naročito imajte na umu da osiguravač ima pravo da proveri medicinsku dokumentaciju u matičnoj zemlji osiguranika, pa samim tim ima pravo da odbije isplatu naknade za učinjene usluge, kao i da traži povraćaj naknade, ukoliko se naknadno ispostavi da je osiguranik imao saznanja o zdravstvenom problemu, a koja je prećutao.

U svakom slučaju, Društvo za posredovanje u osiguranju GSI Master pružiće vam kompletnu informaciju o mogućnostima za ugovaranje putnog zdravstvenog osiguranja, dostaviće vam ponude svih društava za osiguranje registrovanih za ovu vrstu osiguranja sa potpunim informacijama o ponuđenom osiguravajućem pokriću i pružiće vam dodatnu asistenciju i svaku moguću pomoć – tehničku i pravnu, u slučaju da niste zadovoljni uslugama osiguravajućeg društva sa kojim ste zaključili ugovor o međunarodnom putnom zdravstvenom osiguranju.

 

Brošura

GSI MASTER d.o.o.

Društvo za posredovanje u osiguranju
Cvijićeva 63 / st. 4
11108 Beograd 12
PAK 136929
SRBIJA
telefon: 011/2763-682
telefaks: 011/2763-682
dežurni telefon (24h/365 dana): 069/2337-710

Preporučujemo - Naši klijenti:

Pratite nas na: