Osiguranje od profesionalnih oboljenja

OBAVEZNO KOLEKTIVNO OSIGURANJE ZAPOSLENIH

Kolektivno osiguranje zaposlenih za slučaj profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom predstavlja oblik zaštite radnika koji izrazito doprinosi stvaranju poverenja između poslodavca i zaposlenih radnika. Vaš broker osiguranja GSI Master omogućava vam ugovaranje ove vrste osiguranja kojom obezbeđujete zaštitu zaposlenih pod najpovoljnijim uslovima na tržištu osiguranja u Republici Srbiji.

Osiguranje zaposlenih za slučaj profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom radi obezbeđivanja naknade štete predstavlja zakonsku obavezu poslodavca shodno članu 53. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS“, br. 101/2005). Istim članom Zakona određeno je da finansijska sredstva za osiguranje zaposlenih padaju na teret poslodavca, a određuju se u zavisnosti od nivoa rizika od povređivanja, profesionalnog oboljenja ili oboljenja u vezi sa radom na radnom mestu i radnoj okolini.

S obzirom da je poslodavac, prema članu 119. Zakona o radu, u obavezi da naknadi štetu zaposlenom ukoliko oboli od profesionalne bolesti, Društvo za posredovanje u osiguranju GSI Master vam nudi mogućnost osiguranja za slučaj profesionalnog oboljenja, koje osim zaštite radnika, obezbeđuje i smanjenje obaveze poslodavca kada se radi o profesionalnom oboljenju njegovih zaposlenih.

Poslodavcima koji zaključe kolektivno osiguranje zaposlenih za slučaj profesionalnih oboljenja obezbeđene su i poreske olakšice, regulisane članom 14b Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10):

„Zaradom, u smislu čl. 13. i 14. ovog zakona, smatraju se i premije svih vidova dobrovoljnog osiguranja, kao i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond, koje poslodavac plaća, odnosno uplaćuje za zaposlene – osiguranike uključene u dobrovoljno osiguranje, odnosno za zaposlene – članove dobrovoljnog penzijskog fonda, u skladu sa zakonom koji uređuje dobrovoljno osiguranje, odnosno dobrovoljne penzijske fondove i penzijske planove.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, zaradom u smislu čl. 13. i 14. ovog zakona ne smatra se:

1)    premija koju poslodavac plaća za sve zaposlene kod kolektivnog osiguranja od posledica nezgode, uključujući osiguranje od povreda na radu i profesionalnih oboljenja i kolektivnog osiguranja za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija;

2)    premija za dobrovoljno dodatno penzijsko osiguranje, odnosno penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond, koje poslodavac plaća za zaposlene – osiguranike uključene u dobrovoljno osiguranje, odnosno za zaposlene – članove dobrovoljnog penzijskog fonda, do iznosa koji je oslobođen od plaćanja doprinosa saglasno zakonu koji uređuje obavezno socijalno osiguranje.“

Profesionalne bolesti su u osiguranju definisane kao određene bolesti nastale u toku osiguranja, prouzrokovane dužim neposrednim uticajem procesa i uslova rada na radnim mestima, odnosno poslovima koje je osiguranik obavljao.

Osiguranje pokriva kolektivno osiguranje zaposlenih za slučaj profesionalnih oboljenja i to:

  • dijagnozu profesionalnog oboljenja; i
  • telesno i/ili organsko oštećenje usled profesionalnog oboljenja.

Period osiguranja može da se ugovori:

  • sa neodređenim rokom trajanja, koji se nastavlja iz godine u godinu ukoliko ga neka od ugovornih strana pisanim putem ne otkaže najkasnije tri meseca pre isteka tekuće godine osiguranja (dugoročno osiguranje), gde se na polisi osiguranja označava samo dan početka osiguranja;
  • sa određenim rokom trajanja za vreme preko jedne ili više godina (višegodišnje osiguranje) – polisa se izdaje pre početka trajanja ugovora o osiguranju, a u narednim periodima trajanja ugovora o osiguranju samo se sačinjava godišnji obračun premije osiguranja.

Pod osiguranim slučajem smatra se:

  • postavljanje dijagnoze profesionalnog oboljenja osiguranika;
  • organsko i/ili telesno oštećenje osiguranika usled profesionalnog oboljenja.

Profesionalnim oboljenjem smatra se bolest koja je dijagnostikovana od strane Instituta za medicinu rada i radiološku zaštitu Srbije „Dr Dragomir Karajović“, Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad i Instituta za zaštitu zdravlja Niš u toku trajanja ugovora o osiguranju, a koja je prouzrokovana dužim neposrednim uticajem procesa i uslova rada na radnim mestima, odnosno poslovima koje je osiguranik obavljao.

Osigurani slučaj uspostavljanja dijagnoze profesionalnog oboljenja predstavlja postavljena dijagnoza profesionalnog oboljenja, koja je prvi put nastala u toku ugovorenog perioda osiguranja, čija definicija odgovara definiciji profesionalnih oboljenja navedenoj u „listi profesionalnih oboljenja“ koja je sastavni deo Uslova kolektivnog osiguranja zaposlenih za slučaj profesionalnih oboljenja društva za osiguranje.

Osigurani slučaj organskog i/ili telesnog oštećenja osiguranika usled profesionalnog oboljenja definisan je „tabelom za određivanje procenta telesnog i/ili organskog oštećenja osiguranika usled profesionalnog oboljenja“ koja je, takođe, sastavni deo Uslova kolektivnog osiguranja zaposlenih za slučaj profesionalnih oboljenja društva za osiguranje.

Ovim osiguranjem može da bude pokriveno minimalno 5 zaposlenih – osiguranika, odnosno svi zaposleni na određeno i neodređeno vreme kod poslodavca – ugovarača osiguranja, starosti od 15 do 65 godina života. Posrednik u osiguranju GSI Master vam pruža stručnu i tehničku pomoć da prilikom zaključenja ugovora o osiguranju, kao i prilikom obnove osiguranja svake godine, prijavite društvu za osiguranje tačan broj zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom i tačan broj zaposlenih na radnim mestima koja nemaju povećan rizik, najkasnije 5 dana pre početka naredne godine osiguranja, odnosno isteka ugovora o osiguranju. GSI Master informiše svoje klijente o obavezi da prijave društvu za osiguranje promenu svoje delatnosti, tako da se vrši korekcija premije u slučaju povećanja opasnosti, odnosno smanjenje premije u slučaju manjeg rizika radnih mesta.

Premija osiguranja se određuje prema delatnosti klijenta i radnom mestu osiguranika – zaposlenih kod ugovarača osiguranja. Društvo za posredovanje u osiguranju GSI Master može za svog klijenta da zatraži cenovnu ponudu od društva za osiguranje nakon dobijanja „specifikacije radnih mesta zaposlenih“ sa navedenim brojem zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom, kao i brojem zaposlenih na radnim mestima bez povećanog rizika u skladu sa Aktom o proceni rizika klijenta (prema „Pravilniku o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini“ broj 110-00-00659/2006-20 od 15.08.2006. godine ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike).

Društvo za posredovanje u osiguranju GSI Master, stručnošću i iskustvom u tehnici osiguranja, pruža pomoć svojim klijentima u postupku procene rizika radnih mesta i posebnu pažnju pridaje preventivi, kao značajnom elementu za smanjenje rizika i samim tim za umanjenje premije osiguranja i troškova koji opterećuju klijente.

Brokerska kuća GSI Master posebnu ulogu za svoje klijente ostvaruje u slučaju nastanka rizika. Kada nastane osigurani slučaj, klijent dobija od Društva za posredovanje u osiguranju GSI Master sve neophodne obrasce za prijavu osiguranog slučaja, pomoć u pripremi neophodnih dokumenata kao i stručne i pravne savete u vezi sa osiguranim slučajem.

Nakon prijave osiguranog slučaja, GSI Master u saradnji sa klijentom i osiguranicima nastavlja da prati predmet sve do likvidacije i isplate štete, po potrebi i po nalogu osiguranika sačinjavajući prigovor na odluke osiguravača u vezi sa osiguranim slučajem.

 

Brošura

GSI MASTER d.o.o.

Društvo za posredovanje u osiguranju
Cvijićeva 63 / st. 4
11108 Beograd 12
PAK 136929
SRBIJA
telefon: 011/2763-682
telefaks: 011/2763-682
dežurni telefon (24h/365 dana): 069/2337-710

Preporučujemo - Naši klijenti:

Pratite nas na: