O nama

INFORMACIJE ZA UGOVARAČA OSIGURANJA PRE ZAKLJUČENJA UGOVORA O OSIGURANJU, ODNOSNO PRI IZMENAMA/DOPUNAMA ILI PRODUŽENJU TOG UGOVORA

Ovaj dokument čini sastavni deo ponuda i polisa osiguranja.

U skladu sa članom 111. Zakona o osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 139/14), ugovarač osiguranja se obaveštava o sledećem:

 1. Registri nadležnih organa kod kojih je Društvo za posredovanje u osiguranju „GSI Master“ d.o.o. upisano i načini provere registracije:
  • Nadležni organ: Narodna Banka Srbije, Kralja Petra 12,11000 Beograd;
  • Broj Rešenja: 8927 od dana 29.04.2010 godine;
  • Provera registracije: Narodna Banka Srbije - pismenim putem i/ili na Internet adresi www.nbs.rs
  • Registar privrednih subjekata: Agencija za privredne registre, Brankova 25, 11000 Beograd Srbija, broj BD.54808/2010 od dana 01.06.2010 godine;
  • Provera registracije: Agencija za privredne registre - pismenim putem i/ili na Internet adresi www.apr.gov.rs
 2. Društvo za posredovanje u osiguranju „GSI Master“ d.o.o. ima zaključene ugovore o posredovanju u osiguranju sa sledećim društvima za osiguranje:
 

PROMENA SEDIŠTA GSI MASTERPočev od 01. septembra 2013. godine, Društvo za posredovanje u osiguranju GSI Master promenilo je adresu sedišta sa: Gundulićev venac broj 16, na: Cvijićeva broj 63, st. 4 u Beogradu.
Novi broj telefona/telefaksa je: 011/2763-682.
Direktor Uprave za nadzor nad finansijskim institucijama Narodne banke Srbije odlučio je Rešenjem G. br. 5987 od 02.09.2013. godine o saglasnosti Društvu za posredovanje u osiguranju "GSI Master" d.o.o. Beograd za promenu adrese sedišta na novu adresu - ulica Cvijićeva br. 63/4, 11108 Beograd.
Registrator Registra privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre dana 10.09.2013. godine pod BD 97662/2013 doneo je Rešenje o registrovanju promene podataka, tako da se upisuje: Društvo za posredovanje u osiguranju GSI Master d.o.o. Beograd (Palilula), sa adresom: Cvijićeva 63, st. 4, Beograd - Palilula, Srbija
 

Društvo za posredovanje u osiguranju „GSI Master“ d.o.o.

Guverner Narodne banke Srbije 29.04.2010. godine pod G. br. 8927 doneo je Rešenje o dozvoli za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju Društvu za posredovanje u osiguranju „GSI Master“ d.o.o, sa sedištem u Beogradu, Gundulićev venac br. 16.

Društvu „GSI Master“ navedenim Rešenjem izdata je i dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila. Saglasno Zakonu o osiguranju, Društvo uz poslove posredovanja u osiguranju može obavljati i poslove savetovanja i pomoći u obradi šteta i proceni rizika i šteta.

Društvo može, saglasno Zakonu o osiguranju, da obavlja poslove posredovanja u osiguranju i poslove zastupanja u osiguranju od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila za društva za osiguranje u Republici Srbiji, koja su osnovana po Zakonu o osiguranju.

Narodna banka Srbije, navedenim Rešenjem, odlučila je o saglasnosti da Goran Svilar, iz Beograda, obavlja funkciju direktora Društva.

Društvo za posredovanje u osiguranju „GSI Master“ d.o.o. upisano je u Registar društava za posredovanje u osiguranju, društava za zastupanje u osiguranju i poslovnih jedinica za poslove pružanja drugih usluga u osiguranju koji vodi Sektor za poslove nadzora nad obavljanjem delatnosti osiguranja Narodne banke Srbije.

Ministarstvo finansija – Poreska uprava – Centrala Beograd izdala je 31.05.2010. godine pod brojem: 0001134060 Potvrdu o izvršenoj registraciji poreskom obvezniku „GSI Master“ d.o.o., Gundulićev venac 16, Stari Grad, Beograd i dodelila poreski identifikacioni broj – PIB: 106652565, pod kojim je i upisan u jedinstveni registar poreskih obveznika Poreske uprave.

Agencija za privredne registre, Registrator koji vodi Registar privrednih subjekata, dana 01.06.2010. godine pod BD 54808/2010 donela je Rešenje o registraciji osnivanja privrednog subjekta Društvo za posredovanje u osiguranju „GSI Master“ d.o.o. Beograd, Gundulićev venac 16 u Registar privrednih subjekata, sa sledećim podacima:

Puno poslovno ime:

DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU GSI MASTER DOO BEOGRAD, GUNDULIĆEV VENAC 16

Skraćeno poslovno ime:

POSREDOVANJE U OSIGURANJU GSI MASTER DOO BEOGRAD

Registarski broj/Matični broj:

20652985

PIB dodeljen od Poreske Uprave RS:

106652565

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Sedište:

Beograd, Gundulićev Venac 16, Beograd-Stari Grad, Srbija

Šifra delatnosti:

6622

Naziv delatnosti:

Delatnost zastupnika i posrednika u osiguranju

Vreme trajanja privrednog subjekta:

Neograničeno

Zastupnik Društva:

Goran Svilar, direktor

 

 

Brošura

GSI MASTER d.o.o.

Društvo za posredovanje u osiguranju
Cvijićeva 63 / st. 4
11108 Beograd 12
PAK 136929
SRBIJA
telefon: 011/2763-682
telefaks: 011/2763-682
dežurni telefon (24h/365 dana): 069/2337-710

Preporučujemo - Naši klijenti:

Pratite nas na: