Glavne prednosti

ODGOVORNOST - STRUČNOST - EKSPEDITIVNOST

Posrednici u osiguranju – brokeri – su stručnjaci u oblasti osiguranja, koji udružuju svoja znanja u cilju pružanja širokog spektra kvalitetnih usluga iz oblasti osiguranja svojim klijentima.

GSI Master je Društvo za posredovanje u osiguranju u ekspanziji, koje svakodnevno povećava broj svojih klijenata iz poslova životnih osiguranja i iz poslova neživotnih osiguranja. Kao univerzalni broker, radi za klijente koji su kako privredna društva, tako i fizička lica.

Osnovna i jedina delatnost GSI Master je posredovanje u osiguranju i savetovanje, odnosno pomoć u obradi šteta i proceni rizika i šteta.

Poslovi posredovanja u osiguranju, međutim, ne svode se jednostavno na ulogu dovođenja u vezu dve strane koje zaključe određeni ugovor (polisu osiguranja), nakon čega posrednik (od osiguravajuće kompanije) dobije naknadu za obavljeni posao a da pre i nakon toga nema nikakvu ulogu u poslu.

Brokeri osiguranja pre zaključenja osiguranja imaju veoma zahtevnu ulogu – u obavezi su da definišu rizike koji ugrožavaju poslovanje klijenta, da ukažu vlastodavcu na takve rizike i da predlože adekvatno osiguravajuće pokriće koje može da ih zaštiti od utvrđenih rizika. Osnovna uloga brokera osiguranja nije da prodaju osiguranje, već da savetuju klijenta koje rizike treba da osigura, u potpunosti sagledavajući delatnost koju obavlja.

GSI Master, šireći krug svojih klijenata, stekao je značajan ugled i poziciju na tržištu osiguranja kojima je u stanju da za svoje vlastodavce obezbedi osiguravajuće pokriće pod uslovima koje sami klijenti nisu u mogućnosti da nađu direktno se obraćajući osiguravajućim društvima. Upravo iz tih razloga, GSI Master je u mogućnosti da za svoje klijente pronađe odgovarajuće osiguravajuće pokriće po najpovoljnijim uslovima – sa tim da najpovoljniji uslovi ne znače nužno i najnižu cenu – premiju osiguranja, već najbolji odnos osiguravajućeg pokrića (sume osiguranja ili osigurane sume) i premije osiguranja.

Posrednici u osiguranju ne donose samostalno i samovoljno odluke u ime i za račun svojih klijenata, već društvima za osiguranje upućuju zahteve za dostavljanje prethodnih ponuda za osiguranje, zahteve za zaključenje, promene ili raskid određenih osiguranja tek kada im klijent – vlastodavac za to da nalog. Sem toga, klijent je i ugovarač osiguranja (uglavnom i osiguranik), tako da bez potpisa klijenta i overe ugovora o osiguranju (polise, odnosno lista pokrića) samo osiguranje ne može ni da stupi na snagu.

Nakon zaključenja ugovora o osiguranju, uloga posrednika u osiguranju ne prestaje – broker osiguranja je u obavezi da prati promene u poslovanju klijenta koje se odražavaju na zaključeno ili potencijalna osiguranja, da prati zakonske odredbe koje eventualno obavezuju klijenta na zaključenje nekih od oblika osiguranja, da klijenta obaveštava o eventualnim promenama u uslovima osiguranja koje donose odgovarajući organi osiguravača, sve do toga da pruži adekvatnu pomoć klijentu u realizaciji odštetnih zahteva pred društvom za osiguranje sa kojim je zaključen ugovor o osiguranju.

Za razliku od zaposlenih u internoj prodajnoj mreži kompanija za osiguranje, kao i zastupnika društava za osiguranje, brokeri osiguranja su u poziciji da nezavisno sagledavaju kako potrebe klijenata za osiguranjem, tako i ponudu osiguravajućih društava. Sve više dolazi do izražaja mogućnost posrednika u osiguranju da, zahtevajući svestranije osiguravajuće pokriće i povoljnije uslove osiguranja za klijenta, kombinuju, menjaju i proizvode pakete pokrića koji najviše pogoduju klijentu. Sa druge strane, u borbi za klijente, same osiguravajuće kompanije uvažavaju zahteve brokera osiguranja i prilagođavaju svoju ponudu tako iskazanim zahtevima klijenata. Tako nešto je veoma teško, a nekada i nemoguće internoj prodajnoj sili u društvima za osiguranje i zastupnicima osiguravajućih kompanija.

GSI Master odnose sa klijentima neprestano izgrađuje na osnovu odgovornosti, stručnosti i ekspeditivnosti zaposlenih. Ključni element odnosa brokera osiguranja sa klijentom je poverenje i najvažniji segment kodeksa poslovanja GSI Master je opravdavanje poverenja klijenta, koje ne sme da se izneveri ili zloupotrebi. Rad pre svega u interesu klijenta, kada naizgled GSI Master radi protiv svog interesa (odustajanje od osiguranja, insistiranje na popustima za klijenta, ostvarivanje smanjenja premije po osnovu smanjenja rizika ili zaključenih višegodišnjih osiguranja i sl.) dugoročno dovodi do izuzetnih rezultata, pošto zadovoljni klijenti preporučuju svog brokera.

Međusobno poverenje GSI Master gradi i sa društvima za osiguranje. Naši partneri iz osiguravajućih kompanija, zahvaljujući pozitivnim iskustvima sa odgovornim brokerskim kućama, stvaraju posebna odeljenja i kanale za saradnju sa posrednicima u osiguranju. Brokeri, kao profesionalni posrednici, sve više opravdavaju svoju ulogu u fazi pre zaključenja osiguranja – pripremaju podatke koji su osiguravaču bitni za izradu ponude za osiguranje – potpune podatke o klijentu, traženo pokriće, detaljne podatke o riziku, sume osiguranja, traženo učešće u šteti, mere zaštite, snimke objekata i poslovne podatke iz kojih se mogu utvrditi elementi neophodni za ocenu rizika. GSI Master je u svakodnevnoj komunikaciji sa kompanijama za osiguranje, čiji zaposleni znaju da će uvek biti u mogućnosti da preko ovog brokera dobiju sve potrebne podatke o potencijalnom osiguraniku, ali da će sa GSI Masterom imati kompetentnog sagovornika na temu manje administracije i efikasnije naplate premije osiguranja. Obzirom da GSI Master temeljno pripremi i obradi svaki ugovor o osiguranju, kao i da pruži punu pomoć svojim klijentima prilikom prijave, procene i likvidacije šteta, nema problem da naplati proviziju za dovođenje u kontakt klijenta sa osiguravajućim društvom, pošto uradi lavovski deo posla koji bi, inače, morao da uradi sam osiguravač.

U svetu se preko 95% ukupno ugovorene premije osiguranja zaključuje preko brokera u osiguranju. Stručnost, profesionalnost i otvorenost u poslovanju, ekspeditivnost u komunikaciji, građenje i unapređenje odnosa poštovanja i poverenja u poslu posredovanja u osiguranju osnovni su postulat rada Društva za posredovanje u osiguranju GSI Master.

Želimo da i Vi kažete – GSI Mastermoj broker.

ZA SVE VAŠE POTREBE U OSIGURANJU – GSI MASTER

 

Brošura

GSI MASTER d.o.o.

Društvo za posredovanje u osiguranju
Cvijićeva 63 / st. 4
11108 Beograd 12
PAK 136929
SRBIJA
telefon: 011/2763-682
telefaks: 011/2763-682
dežurni telefon (24h/365 dana): 069/2337-710

Preporučujemo - Naši klijenti:

Pratite nas na: