Usluge

POSREDOVANJE U OSIGURANJU

GSI Master je posrednik u osiguranju (engl. insurance broker) koji posluje nezavisno od društava za osiguranje i radi u interesu klijenta koji ga angažuje za poslove posredovanja u osiguranju.

Društvo za posredovanje u osiguranju GSI Master stručnim potencijalom i tehnologijom rada pomaže klijentima u sagledavanju materije osiguranja, utiče na umanjenje administriranja u vezi sa poslovima osiguranja i klijentu štedi novac i oslobađa vreme i zaposlene.

GSI Master posebnu pažnju posvećuje preventivi i zakonskoj regulativi u oblasti osiguranja. Za svoje klijente, GSI Master organizuje preventivnu procenu rizika (engl. risk assessment) i izradu programa preventivnih aktivnosti radi eliminisanja mogućih uzroka štetnih događaja. Ovlašćeni saradnici GSI Master na licu mesta proveravaju stanje objekata, opreme i sistema zaštite (da li su projektovani, izgrađeni i održavani u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima), odnosno da li se prema zaposlenima ili da li zaposleni preduzimaju neophodne mere u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu i ostalim važećim propisima.

U okviru svoje profesionalne odgovornosti, GSI Master za svoje klijente:

  • Sagledava rizike i potrebe klijenta za osiguranjem
  • Organizuje preglede rizika
  • Analizira postojeće osiguravajuće pokriće
  • Savetuje u vezi osnovnih, dopunskih i dodatnih osiguravajućih pokrića po vrstama osiguranja u skladu sa najboljim standardima u svetu osiguranja i po najpovoljnijoj ceni na tržištu
  • Ukazuje na detalje ponuđenih pokrića
  • Organizuje osiguravajuće pokriće u skladu sa zahtevima klijenta i zakonskom regulativom
  • Vrši pregled polisa osiguranja
  • Upućuje zahteve za ponude za osiguranje u ime i za račun klijenta
  • Obezbeđuje svojim klijentima najpovoljnije uslove i premiju osiguranja na tržištu snagom broja klijenata
  • Prati uplate premija osiguranja i dospeće obnova osiguranja
  • Zahteva da klijent prilikom produžetka osiguranja ostvari sve benefite usled obnove osiguranja – popuste i bonuse
  • Aktivno i stručno učestvuje u postupku prijave, procene i likvidacije šteta, po potrebi uz učešće eksperata i sudskih veštaka iz određenih oblasti

Klijent čiji je interes da zaključi ugovor o osiguranju stupa u ugovorni odnos sa svojim brokerom u osiguranju GSI Master izdavanjem punomoćja kojim Društvo za posredovanje u osiguranju GSI Master ovlašćuje da može neposredno u njegovo ime i za njegov račun da obavlja poslove posredovanja u osiguranju i poslove savetovanja i pomoći u obradi šteta i proceni rizika i šteta.

Ovlašćenjem klijent daje punomoćje i nalog GSI Master da može da pregovara sa svakim zainteresovanim osiguravajućim društvom o promenama u važećim polisama osiguranja i promeni, obnovi, povećanju ili otkazivanju postojećeg osiguranja ili zaključivanja novog osiguranja, ali samo uz konsultacije i dogovor sa davaocem ovlašćenja.

Klijent datim ovlašćenjem potvrđuje i da je saglasan da ovlašćena lica GSI Master, Društva za posredovanje u osiguranju, mogu u njegovo ime i za njegov račun, da traže i od društava za osiguranje prime sve podatke u vezi posredovanja u osiguranju, iz okvira ovog ovlašćenja, bitne za zaključivanje, izmene ili raskid ugovora o osiguranju, kao što su ugovori, stope, tarifni elementi, pregledi, štete, samopridržaj i svi ostali finansijski podaci.

Na osnovu izdatog ovlašćenja klijent – vlastodavac nema finansijskih obaveza prema GSI Master, Društvu za posredovanje u osiguranju. Ovlašćenje je na snazi sve dok ga pisanim putem jedna od strana ne otkaže.

GSI Master je Društvo za posredovanje u osiguranju koje obavlja poslove brokera u osiguranju na osnovu naloga klijenta (ovlašćenje) i Zakonom o osiguranju dužno je da klijentu – osiguraniku, odnosno ugovaraču osiguranja pruži objašnjenja i savete o okolnostima koje su od značaja za zaključenje ugovora o osiguranju.

Društvo za posredovanje u osiguranju GSI Master u izvršavanju navedene zakonske obaveze naročito je dužno da:

 1. izradi odgovarajuću analizu opasnosti i predloži odgovarajuće pokriće;
 2. posreduje, radi pregovaranja o zaključenju ugovora o osiguranju sa društvom za osiguranje koje, u odnosu na okolnosti pojedinog slučaja, osiguraniku nudi najpovoljniju zaštitu;
 3. obavesti društvo za osiguranje o osiguranikovoj nameri da zaključi ugovor o osiguranju i da osiguraniku ponudi uslove osiguranja i upozna ga sa pravilima za izračunavanje premije;
 4. proveri sadržinu polise osiguranja;
 5. ponudi pomoć osiguraniku za vreme trajanja ugovora o osiguranju, pre i posle nastupanja osiguranog slučaja, a naročito da vodi računa o tome da osiguranik u utvrđenim rokovima izvrši radnje koje su od značaja za očuvanje, odnosno ostvarivanje prava iz ugovora o osiguranju;
 6. prati izvršavanje ugovora o osiguranju koji je osiguranik zaključio uz njegovo posredovanje; i
 7. izradi predlog za izmenu zaključenog ugovora o osiguranju, radi veće sigurnosti osiguranika.

GSI Master u svom radu naglašava značaj transparentnosti i uvek je u mogućnosti da upozna klijenta sa svim pravnim i ekonomskim odnosima sa društvima za osiguranje koji utiču na nepristrasnost Društva za posredovanje u osiguranju GSI Master u ispunjavanju obaveza prema klijentu – osiguraniku.

GSI Master ni sa jednim društvom za osiguranje nema ugovor o ekskluzivnosti – nema obavezu posredovanja u zaključenju ugovora o osiguranju isključivo sa određenom kompanijom za osiguranje, niti je ugovorilo pravo na uvećanu proviziju, u odnosu na uobičajenu proviziju za posredovanje kod određenih vrsta osiguranja.

 

 

Brošura

GSI MASTER d.o.o.

Društvo za posredovanje u osiguranju
Cvijićeva 63 / st. 4
11108 Beograd 12
PAK 136929
SRBIJA
telefon: 011/2763-682
telefaks: 011/2763-682
dežurni telefon (24h/365 dana): 069/2337-710

Preporučujemo - Naši klijenti:

Pratite nas na: