O osiguranju

POJAM OSIGURANJE

Osiguranje je uslužna privredna delatnost koja štiti čoveka i njegovu imovinu od posledica nastanka brojnih opasnosti. Jedan je od oblika upravljanja rizikom, prvenstveno usmeren na smanjenje finansijskih gubitaka. Predstavlja prenos rizika sa osiguranika na društvo za osiguranje, uz plaćanje premije osiguranja.

Zakon o osiguranju definiše poslove osiguranja kao zaključivanje i izvršavanje ugovora o osiguranju i preduzimanje mera za sprečavanje i suzbijanje rizika koji ugrožavaju osiguranu imovinu i lica.

Osiguranje obavljaju društva za osiguranje koja su dobila dozvolu nadležnog organa za obavljanje te delatnosti, kao i ogranci stranog društva za osiguranje koji poseduju navedenu dozvolu. Društva za osiguranje osnivaju se kao akcionarska društva (ili društva za uzajamno osiguranje) i mogu da obavljaju samo delatnost osiguranja.

Društva za osiguranje u svom poslovanju moraju da se pridržavaju odredaba Zakona i ustaljenih načela struke.

Osiguranje može da se posmatra sa tri stanovišta – ekonomskog, pravnog i tehničkog.

Ekonomsko stanovište iskazuje se ciljevima koji se ostvaruju osiguranjem – pre svega, zaštitom osiguranika i čuvanjem njegove imovine naknadom štete na uništenim dobrima; ali osiguranje ima i važne finansijske, društvene i druge zadatke.

Pravni vid podrazumeva uređenje brojnih, često veoma složenih pravnih odnosa, pri čemu se polazi od toga da je osiguranje (imovine i lica) odnos koji nastaje na osnovu ugovora o osiguranju u kome jedna strana, društvo za osiguranje (osiguravač), preuzima obavezu da drugoj strani (osiguraniku) ili trećem licu u čiju korist se ugovara osiguranje (korisniku osiguranja) naknadi štetu kod imovinskog osiguranja, odnosno isplati ili isplaćuje određenu sumu kod ličnog osiguranja u slučaju da nastupi predviđeni događaj (osigurani slučaj), a uz uslov da osiguranik uplaćuje određene iznose novca u predviđenim rokovima (premija osiguranja).

Tehnika osiguranja je onaj deo koji uređuje osiguranje posmatrano kao poseban način za izjednačavanje rizika uz upotrebu najsavremenijih statističko – matematičkih metoda.

Osigurani slučaj (odnosno – događaj u odnosu na koji se zaključuje osiguranje) mora biti budući, neizvestan i nezavisan od isključive volje ugovarača osiguranja (pojedinca ili organizacije koji sa osiguravačem zaključuje ugovor o osiguranju, obavezujući se da plati određenu premiju osiguranja).

 

OSNOVNA LOGIKA OSIGURANJA

Osnovna ideja koja leži iza osiguranja je povezivanje rizika velikog broja sličnih klijenata u jedan fond, tako da zakon verovatnoće (zakon velikih brojeva) obezbedi da se samo relativno mali broj nepovoljnih događaja ostvari u jednoj godini. Trošak tog malog broja događaja može lako biti podnet od strane velikog broja osiguranika.

Na primer, pojedinci znaju da je rizik požara u njihovoj kući mali, ali ga se boje zato što bi posledice bile veoma nepovoljne; stoga su spremni da plate osiguranje protiv požara – osiguravajuća društva primaju uplatu premija zašto što znaju, a na osnovu statistike, da će se kod velike grupe klijenata dogoditi mali broj požara; stoga je i osiguravajuća premija za požare obično niska.

Osiguranje, izbegavanje, ublažavanje i prenos rizika, smanjuju neizvesnost pojedinca i organizacija. Osiguranjem se omogućava inteligentno upravljanje rizikom, postizanje stabilnosti i razvoja.

 

ZBOG ČEGA JE OSIGURANJE POTREBNO?

Osiguranje je potrebno radi obezbeđenja ekonomske sigurnosti za eventualnu štetu koja može, ali ne mora, nastati.

Možete da se osigurate od različitih nepredviđenih događaja: elementarnih nepogoda, požara, poplave, gubitka prtljaga prilikom putovanja, povrede na radu... Takođe, možete da se osigurate od događaja koji su izvesni, kao što su, na primer, nedovoljni prihodi u starosti.

Osiguranje je ekonomska nužnost, a dilema može da postoji samo kod izbora od kojih rizika da se zaštitite i kod izbora osiguravača. Prilikom potpisivanja ugovora o osiguranju morate da budete tačno i potpuno informisani o konkretnoj vrsti osiguranja i da budete svesni šta osiguranje tačno obezbeđuje kao ekonomsku zaštitu za plaćenu premiju.

Savet Sektora za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja Narodne banke Srbije i vašeg brokera osiguranja GSI Master je – zaključite samo onaj ugovor o osiguranju koji ste razumeli i tačno znate koja su vaša prava i obaveze, a koja su prava i obaveze osiguravajućeg društva.

 

OSIGURAJTE SE OD RIZIKA ZA KOJE ZNATE ŠTA OBUHVATAJU

Sastavni deo ugovora o osiguranju su i opšti i posebni uslovi one vrste osiguranja za koju potpisujete ugovor.

Uslovima osiguranja se uređuju prava i obaveze između osiguranika i osiguravača. Osiguravač je dužan da prilikom zaključenja ugovora osiguraniku uruči uslove osiguranja.

Opšte uslove osiguranja donosi osiguravač unapred, određujući njima sadržaj budućih ugovora za svaku pojedinu vrstu osiguranja.

Opšti uslovi osiguranja su često opširni i (na prvi pogled) zahtevaju posebno stručno znanje da bi ih osiguranik (odnosno, ugovarač osiguranja) razumeo. Zastupnik u osiguranju (prodavac polise osiguranja) dužan je da vam ih objasni, pri čemu ste u prednosti ukoliko vas zastupa vaš broker osiguranja koji ima i zakonsku obavezu da vas zastupa (činom da ste ga obavezali potpisivanjem ovlašćenja za posredovanje u osiguranju). Opšti uslovi osiguranja su sastavni deo ugovora o osiguranju (polise osiguranja) i stavljanjem potpisa na polisu potvrđujete da ste ih razumeli i da ste na njih pristali – odnosno da ste pristali na sva prava i obaveze koji iz njih proističu.

Posebni uslovi (u nekim slučajevima i – dopunski) su oni uslovi osiguranja o kojima se osiguranik i osiguravač sporazumevaju.

 

SUMA OSIGURANJA – OSIGURANA SUMA

Suma osiguranja je novčani iznos koji se isplaćuje osiguraniku ukoliko nastupi osigurani slučaj. Predstavlja gornju veličinu osnovne obaveze društva za osiguranje (osiguravača). Suma osiguranja u nekim slučajevima, pobrojanim uslovima pod kojima je zaključeno osiguranje, može da bude prekoračena zbog troškova nastalih usled otklanjanja i smanjivanja štete preduzetih po nalogu osiguravača. Unosi se u polisu osiguranja ili se ugovorom o osiguranju (odnosno – zakonom) predviđa način njenog utvrđivanja kada nastupi osigurani slučaj.

Suma osiguranja predstavlja važan sastojak ugovora o osiguranju, obično služeći i kao osnovica za obračun premije osiguranja (novčanog iznosa koji je ugovarač osiguranja, odnosno osiguranik dužan da plati kao naknadu za obezbeđenje osiguravajuće zaštite).

Suma osiguranja po pravilu označava iznos na koji je osigurana neka stvar ili neka korist od imovine. Osiguravač je, po prirodi posla, obično uključen u određivanje ove sume, ali je konačna odluka i snošenje mogućih posledica zbog neodgovarajuće visine sume osiguranja isključivo na strani osiguranika. U osiguranju stvari suma osiguranja je samo jedan od činilaca, uz vrednost osigurane stvari i visinu štete, koji određuje iznos odštete. U osiguranju lica suma osiguranja je isključivo merilo obaveze osiguravača.

Osigurana suma je izraz koji se koristi u osiguranju lica a ima isto značenje kao suma osiguranja u osiguranju imovine. Osigurana suma predstavlja naknadu iz osiguranja koju osiguravač isplaćuje osiguraniku po nastupanju osiguranog slučaja.

Osigurana suma se određuje sporazumno između osiguranika i osiguravača ili zakonom (kao, na primer, kod obaveznog osiguranja putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja). Utvrđuje se u polisi osiguranja kao značajan ugovorni sastojak, a obično služi i kao osnovica za utvrđivanje premije osiguranja.

Osigurana suma je isključivo merilo za određivanje obima osiguravačeve obaveze. Za razliku od osiguranja stvari, ovde ostale pojedinosti kao što su visina štete, vrednost predmeta osiguranja i drugo, nemaju nikakvu ulogu jer se ne mogu imovinski odrediti. Veličina pretrpljene štete, izuzetno, ima uticaja u nekim slučajevima kao što su naknada troškova lečenja ili izgubljene zarade koji se isplaćuju prema njihovoj stvarnoj visini i nezavisno od osiguranog iznosa (ali, najviše do osigurane sume).

Uloga vašeg brokera osiguranja je da vam, nakon procene rizika i vaših potreba, sugeriše realan iznos sume osiguranja, odnosno adekvatnu osiguranu sumu koja može da odgovori vašim potrebama i vašim mogućnostima.

 

Brošura

GSI MASTER d.o.o.

Društvo za posredovanje u osiguranju
Cvijićeva 63 / st. 4
11108 Beograd 12
PAK 136929
SRBIJA
telefon: 011/2763-682
telefaks: 011/2763-682
dežurni telefon (24h/365 dana): 069/2337-710

Preporučujemo - Naši klijenti:

Pratite nas na: