ŽIVOTNA OSIGURANJA

ZA SIGURNOST LICA I PORODICE

Osiguranje života (engl. life assurance, life insurance) jedan je od vidova osiguranja lica. Zakonom o osiguranju, koji je 2004. godine usvojila Narodna skupština Republike Srbije, poslovi životnih osiguranja podeljeni su od poslova neživotnih osiguranja, tako da jedno društvo za osiguranje ne može istovremeno da obavlja poslove životnih i neživotnih osiguranja, osim izuzetno kada društvo za osiguranje koje obavlja poslove osiguranja života osigurava priključnu nezgodu i (ili) dobrovoljno zdravstveno osiguranje u delu koji pokriva troškove lečenja licu koje je zaključilo osiguranje života.

Osiguranje života predstavlja ugovor kojim se društvo za osiguranje obavezuje da će, na osnovu plaćenih premija osiguranja, isplatiti osiguraniku ili licu koje on odredi osiguranu sumu za slučaj smrti određene osobe (osiguranika ili drugog osiguranog lica), odnosno za slučaj doživljenja određenog vremena, odnosno ugovorenog broja godina.

Životno osiguranje je pravo dugoročno osiguranje koje pruža značajnu socijalnu sigurnost štiteći pojedince i porodice od raznih životnih nedaća. U osiguranje života se često uključuju i rizici invalidnosti, nezgode i bolesti. Na osiguranje života danas u svetu otpada više od tri petine celokupne svetske premije osiguranja.


U oblicima osiguranja života koji sadrže i štedni činilac, a takvi su ubedljivo preovlađujući, važnu ulogu ima štedna premija kao izvor dugoročnih sredstava raspoloživih za ulaganja iz koje se obrazuje matematička rezerva. Štedna premija (engl. investment portion of the premium) je pojam kod višegodišnjih osiguranja gde je rizik rastući i gde postoje činioci štednje sredstava od premije osiguranja. Po štednoj premiji je posebno istaknuto osiguranje života sa štednim delom. Kod njega se rizik tokom vremena povećava, ali se sve vreme plaća stalna premija (npr. deset; petnaest ili dvadeset godina trajanja osiguranja). Tehnička premija kao deo ukupne premije osiguranja namenjena isplati osiguranih suma sastoji se iz dva dela – riziko-premija služi pokriću rizika prevremenih smrtnih slučajeva, dok se iz štedne premije stvara matematička rezerva iz koje se pokriva kasnije uvećani rizik i isplaćuju osigurane sume.

Zbog svoje prirode, osiguranje života se razlikuje od svih ostalih osiguranja javljajući se u brojnim oblicima, odnosno podoblicima. Obzirom na posebnosti životnog osiguranja, svugde u svetu posvećene su mu naročite zakonske odredbe, a njegova sredstva uživaju posebnu zakonsku zaštitu.

Vaš broker osiguranja GSI Master ističe posebnu zakonsku zaštitu koju od donošenja Zakona o osiguranju u Republici Srbiji uživaju osiguranici, osigurana lica i korisnici životnog osiguranja.

Naši partneri u misiji unapređivanja kulture životnog osiguranja i kod nas su renomirana domaća, koja su uz to i vodeća evropska i svetska društva za životno osiguranje, kao i The LIFE Foundation, Fondacija za edukaciju o životnom i zdravstvenom osiguranju iz Arlingtona, Vašington – SAD, neprofitna organizacija usmerena na pomoć korisnicima pri pametnom izboru zaštite porodične finansijske budućnosti.

Ljubaznošću Fondacije LIFE, objavljujemo vam materijale putem linka:

 

Brošura

GSI MASTER d.o.o.

Društvo za posredovanje u osiguranju
Cvijićeva 63 / st. 4
11108 Beograd 12
PAK 136929
SRBIJA
telefon: 011/2763-682
telefaks: 011/2763-682
dežurni telefon (24h/365 dana): 069/2337-710

Preporučujemo - Naši klijenti:

Pratite nas na: