Karakteristike

OSIGURANJE ŽIVOTA

Životno osiguranje nastaje na osnovu ugovora o osiguranju. Društvo za životno osiguranje preuzima obavezu da korisniku osiguranja isplati ili isplaćuje ugovorenu sumu novca (osigurana suma) u slučaju da nastupi predviđeni događaj (osigurani slučaj), uz uslov da na račun društva budu uplaćivani određeni iznosi novca u predviđenim rokovima (premija osiguranja).

  • Zbog čega ljudi kupuju životno osiguranje?

   • Buduća penzija je uvek manja od zarade.

   • Iznenadna smrt ili teška bolest nosioca prihoda u porodici može znatno da ugrozi standard života svih drugih članova.

   • Osiguranjem života mogu da se reše važna životna pitanja, školovanje dece, stupanje u brak, kupovina stana, izgradnja porodične kuće ili da se obezbede dodatna sredstva u starosti.

  • Prednosti životnog osiguranja

   • Štedite za sigurniju budućnost.

   • Obezbeđujete ličnu sigurnost i sigurnost svoje porodice.

   • Polisu životnog osiguranja kao hartiju od vrednosti možete da koristite za obezbeđenje vraćanja duga (vinkulacija, zaloga).

   • Učestvujete u dobiti društva za životno osiguranje ukoliko ono dobro posluje i ako je to ugovoreno.

  • Šta je osigurana suma, a šta premija osiguranja?

Osigurana suma je unapred određeni iznos koji će biti isplaćen u slučaju nastupanja osiguranog slučaja (doživljenja isteka osiguranja ili smrti). Premija osiguranja je iznos koji je ugovarač osiguranja u obavezi da plati na osnovu zaključenog ugovora o osiguranju. Premija je cena za rizik.

Premiju osiguranja možete da uplatite:

   • u dinarima ili u devizama,

   • jednokratno ili u ratama.

  • Najzastupljeniji proizvodi životnog osiguranja u našoj zemlji

Osiguranje života za slučaj smrti obezbeđuje garantovanu isplatu unapred ugovorenog iznosa novca (osigurane sume) licu/licima koje ugovarač osiguranja odredi (korisnicima osiguranja) za slučaj smrti osiguranika.

Osiguranje života za slučaj doživljenja ili smrtimešovito osiguranje obezbeđuje garantovanu isplatu unapred ugovorenog iznosa novca (osigurane sume) osiguranom licu u slučaju doživljenja ili korisnicima osiguranja u slučaju smrti osiguranika. Osigurana suma za slučaj smrti ne mora da bude ista kao osigurana suma za doživljenje.

Rentno osiguranje obezbeđuje višegodišnju isplatu unapred ugovorenih iznosa (rente). Isplata rente može početi odmah po uplati jednokratne premije osiguranja (neposredna renta) ili nakon isteka ugovorenog perioda (odložena renta). Trajanje isplate može da se ugovori kao doživotno ili kao ograničeno na određeni broj godina. Visina rente zavisi od: starosti i pola osiguranog lica, iznosa premije osiguranja koju uplaćujete, trajanja perioda uplate premije osiguranja i trajanja perioda isplate rente. Posebno interesantna vrsta ograničene rente je stipendijska renta ili renta za školovanje dece, koja se uplaćuje do napunjene 18. godine korisnika osiguranja, a isplaćuje najčešće od 18. do 25. godine korisnika osiguranja.


Dopunsko osiguranje od posledica nesrećnog slučaja obavezuje društvo za životno osiguranje da osiguraniku isplati unapred ugovoreni iznos novca (osiguranu sumu) za slučaj invaliditeta ili licu/licima koje ugovarač osiguranja odredi (korisnicima osiguranja) ukoliko nesrećni slučaj prouzrokuje smrt osiguranika.

Dopunsko zdravstveno osiguranje omogućava isplatu cele ili dela osigurane sume ako dođe do teže bolesti ili hirurške intervencije, kao i nadoknadu troškova lečenja prilikom boravka u inostranstvu.

  • Koja je razlika između rente i penzije?

Najznačajnije razlike između rente i penzije su sledeće:

   • početak isplate rente nije vezan za zakonski rok odlaska u penziju i vi možete vreme početka isplate rente da izaberete i da odlučite koliko ćete godina primati rentu,

   • unapred vam je poznat iznos rente koji ćete primati doživotno, budući da se taj iznos može unapred ugovoriti.

  • Potrebno vam je još informacija?

   • Život je neprocenljiv – jedno lice može da ima više polisa životnog osiguranja.

   • Uz osiguranje života, moguće je da se ugovori i dopunsko zdravstveno osiguranje, kao i osiguranje od posledica nezgode.

   • Ukoliko je reč o osiguranju samo za slučaj smrti, prestankom uplata premije prestaje i osiguranje.

   • Ako ste ugovarač mešovitog osiguranja života, prestankom uplata premija posle tri ili više godina od početka osiguranja:

    • ne prestaje osiguranje, već se osigurana suma smanjuje u skladu sa ugovorom,
    • pod određenim uslovima, može vam biti vraćen samo novac koji predstavlja otkupnu vrednost, a ne i ukupnu dospelu i uplaćenu premiju.

U svakom slučaju, osiguravajuće društvo će vas pismeno opomenuti da nastavite sa uplatama pre nego što dođe do raskida ugovora o osiguranju.

   • Vinkulacija polise osiguranja života je ustupanje prava na isplatu osigurane sume poveriocu – najčešće banci.

   • Polisa osiguranja života može biti data u zalogu. Zalaganje polise životnog osiguranja ima dejstvo prema društvu za osiguranje samo ako je društvo pismeno obavešteno da je polisa založena određenom poveriocu.

Društvo za posredovanje u osiguranju GSI Master, vaš broker osiguranja sa licencom Narodne banke Srbije, u okviru svoje profesionalne odgovornosti, pružiće vam sve neophodne i dodatne informacije, obzirom da je ugovor o životnom osiguranju dugoročna investicija kojom obezbeđujete svoju i sigurnost svoje porodice, planirate budućnost i štedite za period u kojem nećete biti u potpunosti u mogućnosti da privređujete.

Stručni tim GSI Master će u dogovoru sa vama i članovima vašeg porodičnog domaćinstva da sagleda:

  • da li ste već osigurani, obzirom da mnogi poslodavci uz životno osiguranje za svoje zaposlene uplaćuju i osiguranje od posledica nezgode, dodatno zdravstveno osiguranje i slično;

  • uporedićemo uslove osiguranja na osnovu ponuda svih društava za životno osiguranje u našoj zemlji;

  • dobićete koliko vam je potrebno vremena da detaljno pročitate i u potpunosti razumete uslove osiguranja koji su sastavni deo ugovora koji potpisujete;

  • bićete informisani o uslovima za otkup i iznosima otkupnih vrednosti polise osiguranja pre nego što zaključite ugovor o osiguranju;

  • dobićete detaljne informacije o rizicima koji su isključeni iz ugovora o osiguranju svakog od društava registrovanih za poslove životnih osiguranja (samoubistvo, smrt usled učešća u ratnim operacijama, zemljotres, rizični sportovi, uticaj alkohola i narkotika i slično);

  • stručnim savetom pomoći ćemo vam da odaberete onu vrstu osiguranja koja odgovara vašim mogućnostima i potrebama u dužem vremenskom periodu;

  • imaćete vašeg ličnog brokera osiguranja kojeg ćete moći da pre potpisivanja ugovora pitate sve što ne razumete ili vam nije jasno;

  • u slučaju ostvarenja osiguranog slučaja, vaš broker osiguranja će vama ili korisniku osiguranja biti u potpunosti na usluzi radi ostvarenja naknade iz osiguranja – osigurane sume.

Savet Sektora za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja Narodne banke Srbije je: Ne potpisujte polise na stranom jeziku. One ne uživaju pravnu zaštitu u našem pravnom sistemu.

 

Brošura

GSI MASTER d.o.o.

Društvo za posredovanje u osiguranju
Cvijićeva 63 / st. 4
11108 Beograd 12
PAK 136929
SRBIJA
telefon: 011/2763-682
telefaks: 011/2763-682
dežurni telefon (24h/365 dana): 069/2337-710

Preporučujemo - Naši klijenti:

Pratite nas na: