NEŽIVOTNA OSIGURANJA

NASTANAK I VRSTE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA

Zakon o osiguranju, koji je 2004. godine usvojila Narodna skupština Republike Srbije, uredio je podelu poslova osiguranja na dve grupe – poslove životnih osiguranja i poslove neživotnih osiguranja. Grupe poslova osiguranja su tako podeljene da jedno društvo za osiguranje ne može istovremeno da obavlja poslove životnih i poslove neživotnih osiguranja, osim izuzetno u slučaju kada društvo za osiguranje koje obavlja poslove osiguranja života osigurava priključnu nezgodu i (ili) dobrovoljno zdravstveno osiguranje u delu koji pokriva troškove lečenja licu koje je zaključilo osiguranje života.

Sami poslovi osiguranja su navedenim Zakonom definisani kao zaključivanje i izvršavanje ugovora o osiguranju i preduzimanje mera za sprečavanje i suzbijanje rizika koji ugrožavaju osiguranu imovinu i lica. Poslovi posredovanja u osiguranju, čime se GSI Master bavi kao osnovnom i jedinom delatnošću, uz poslove savetovanja i pomoći u obradi šteta i proceni rizika i šteta, predstavljaju poslove neposredno povezane sa poslovima osiguranja, u skladu sa Zakonom.

U neživotna osiguranja se ubrajaju sve vrste osiguranja koje ne spadaju u životna osiguranja.

Vrste neživotnih osiguranja

Vrste neživotnih osiguranja su:

1) osiguranje od posledica nezgode, uključujući osiguranje od povreda na radu i profesionalnih oboljenja, koje pokriva:

a. isplatu ugovorenih osiguranih suma, dela osiguranih suma, odnosno naknadu ugovorenih troškova,

b. isplatu zbog posledica povrede ili oštećenja zdravlja ili zbog smrti putnika;

2) dobrovoljno zdravstveno osiguranje, koje pokriva:

a. jednokratnu novčanu naknadu zbog nesposobnosti za rad,

b. naknadu ugovorenih troškova lečenja,

c. kombinaciju isplata u skladu sa odredbama a. i b.;

3)    osiguranje motornih vozila, koje pokriva štete na motornim vozilima na sopstveni pogon, osim šinskih vozila i na vozilima bez sopstvenog pogona, odnosno gubitak tih vozila;

4) osiguranje šinskih vozila, koje pokriva štete na šinskim vozilima, odnosno gubitak tih vozila;

5) osiguranje vazduhoplova, koje pokriva štete na vazduhoplovima, odnosno gubitak vazduhoplova;

6) osiguranje plovnih objekata, koje pokriva štete na plovnim objektima, odnosno gubitak plovnih objekata (morskih, rečnih i jezerskih);

7) osiguranje robe u prevozu, koje pokriva štete na robi, odnosno gubitak robe, bez obzira na vrstu prevoza;

8) osiguranje imovine od požara i drugih opasnosti, koje pokriva štete na imovini koje nastanu usled požara, eksplozije, oluje i drugih prirodnih nepogoda, atomske energije, klizanja i sleganja tla, osim šteta koje pokrivaju osiguranja iz tačke 3) do 7);

9) ostala osiguranja imovine, koja pokrivaju štete na imovini nastale zbog loma mašina, provalne krađe, loma stakla, grada, mraza ili drugih opasnosti, osim šteta koje pokrivaju osiguranja iz tačke 3) do 8);

10) osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila, koje pokriva sve vrste odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila na sopstveni pogon na kopnu, uključujući odgovornost prilikom transporta;

11) osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe vazduhoplova, koje pokriva sve vrste odgovornosti zbog upotrebe vazduhoplova, uključujući odgovornost prilikom transporta;

12) osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe plovnih objekata, koje pokriva sve vrste odgovornosti zbog upotrebe plovnih objekata, uključujući odgovornost prilikom transporta;

13) osiguranje od opšte odgovornosti za štetu, koje pokriva ostale vrste odgovornosti, osim odgovornosti iz tačke 10) do 12);

14) osiguranje kredita, koje pokriva:

a. rizik od neplaćanja, odnosno kašnjenja u plaćanju zbog nesolventnosti ili drugih događaja ili postupaka,

b. izvozne kredite i ostale rizike povezane sa izvozom, trgovinom i ulaganjima na domaćem i stranom tržištu,

c. kredite koji se isplaćuju u ratama,

d. hipotekarne i lombardne kredite,

e. poljoprivredne kredite,

f. ostale kredite i zajmove;

15) osiguranje jemstva, koje garantuje neposredno ili posredno ispunjenje obaveza dužnika;

16) osiguranje finansijskih gubitaka, koje pokriva finansijske gubitke zbog:

a. gubitka zaposlenja,

b. nedovoljnih prihoda,

c. lošeg vremena,

d. izgubljene dobiti,

e. neplaniranih opštih troškova,

f. neplaniranih troškova poslovanja,

g. gubitka tržišne vrednosti,

h. gubitka zakupnine, odnosno prihoda,

i. posrednih poslovnih gubitaka, osim gubitaka iz podtačke a. do h.,

j. ostalih neposlovnih gubitaka,

k. ostalih finansijskih gubitaka;

17) osiguranje troškova pravne zaštite, koje pokriva sudske troškove, troškove advokata i druge troškove postupka;

18) osiguranje pomoći na putovanju, koje pokriva pomoć licima koja naiđu na probleme na putovanju, odnosno u drugim slučajevima odsutnosti iz prebivališta ili boravišta;

19) druge vrste neživotnih osiguranja.

Obavezno osiguranje u saobraćaju

Obavezno osiguranje u saobraćaju utvrđuje se i uređuje posebnim Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje je osiguranje kojim se, na osnovu ugovora, mogu obezbediti prava iz zdravstvenog osiguranja licima koja nisu osigurana po zakonu kojim se uređuje obavezno zdravstveno osiguranje, kao i licima koja su osigurana po tom zakonu, a kojima se obezbeđuje veći obim prava od obima koji se obezbeđuje po tom zakonu i druge vrste prava iz zdravstvenog osiguranja koja nisu obezbeđena tim zakonom.

Paketi osiguranja

Društva za osiguranje, sa kojima GSI Master sarađuje, u svojoj ponudi imaju kombinovana osiguranja koja u paketu obuhvataju više vrsta neživotnih osiguranja, odnosno pružaju osiguravajuće pokriće za više rizika, čime se istovremeno osiguravaju lica, imovina i odgovornost za nastalu štetu.

Paketi osiguranja kreiraju se kako za fizička, tako i za pravna lica. Najčešće su u upotrebi paketi osiguranja doma i porodice, osiguranje poljoprivrednih gazdinstava, SME osiguranja (osiguranje malih i srednjih preduzeća), kao i „All Risks“ – osiguranje od svih rizika za veća privredna društva.

U paketima osiguranja imovina i lica osiguravaju se od najčešćih rizika kojima su izloženi i često su premijske stope prilagođene ovakvom vidu kombinovanog osiguranja – odnosno premija (iznos koji ugovarač osiguranja plaća za osiguranja po ugovoru o osiguranju) je niža nego kada se pojedinačno ugovara svaka od uključenih vrsta osiguranja.

 

 

 

 

 

Brošura

GSI MASTER d.o.o.

Društvo za posredovanje u osiguranju
Cvijićeva 63 / st. 4
11108 Beograd 12
PAK 136929
SRBIJA
telefon: 011/2763-682
telefaks: 011/2763-682
dežurni telefon (24h/365 dana): 069/2337-710

Preporučujemo - Naši klijenti:

Pratite nas na: