Osiguranje imovine

OSIGURANJE STVARI, IMOVINSKIH INTERESA I TRANSPORTA

Podelom osiguranja prema predmetu osiguranja, osiguranje se deli na osiguranje imovine i osiguranje lica.

U imovinskom osiguranju (engl. property insurance, nem. Güterversicherung) osiguranik se obezbeđuje od šteta na stvarima (npr. zgradama, mašinama, staklu) nastalih usled brojnih opasnosti čije ostvarenje može prouzrokovati njihovo oštećenje ili uništenje. Sem toga, pokriveni su i imovinski interesi, odnosno prava, čime se pruža zaštita i od mogućeg gubitka odnosno umanjenja osiguranikove imovine (osiguranje od odgovornosti, osiguranje kredita, osiguranje od prekida rada, garancijsko osiguranje...). Sem osiguranja stvari i osiguranja imovinskih interesa u osiguranje imovine, u širem smislu, spadaju i transportna osiguranja od raznih rizika za vreme prevoza koja zaštićuju i određene imovinske koristi u vezi sa prometom robe.

Osnovna načela imovinskog osiguranja jesu da naknada iz osiguranja ne može da bude veća od stvarne štete i da prava iz osiguranja može da ima samo lice koje je u trenutku nastanka štete imalo materijalni interes da se ona ne dogodi.

Pod pojmom imovina u osiguranju podrazumevaju se pokretne i nepokretne stvari, druge ekonomske vrednosti i prava izraženi u materijalnom, nematerijalnom i novčanom obliku. Kod privrednih društava obavezno je njeno prikazivanje sa vrednostima na određeni dan u bilansu stanja gde se deli na stalnu i obrtnu. Stalnu imovinu čine nematerijalna ulaganja, osnovna sredstva i dugoročni finansijski plasmani. Obrtnu imovinu sačinjavaju zalihe, kratkoročna potraživanja, plasmani, gotovina i hartije od vrednosti. U imovinskoj masi razlikuju se aktiva i pasiva. Od imovine se očekuje buduća ekonomska korist jer predstavlja podlogu za obavljanje tekućih aktivnosti i obezbeđivanje prinosa koji neposredno uvećavaju ekonomsku snagu privrednog društva i blagostanje pojedinca. Iz navedenog proističe da imovina, bez obzira na vlasnika, predstavlja jasan osigurljivi interes.

Imovinska šteta u osnovnom značenju je šteta koja se zbila na imovini, za razliku od štete kod lica. Javlja se u dva oblika – kao stvarna šteta ili kao izgubljeni dobitak.

Osiguranje imovinskih interesa, uz stvari, osigurava i korist, odnosno prava iz imovine. Osiguranjem imovinskih interesa ponovo se uspostavlja poremećena ravnoteža u osiguranikovoj imovini posle pretrpljenog gubitka usled ostvarenog rizika. Pod ovim vidom obezbeđenja podrazumevaju se različite vrste i oblici osiguranja od odgovornosti, osiguranja od prekida rada, osiguranja kredita, garancijskog osiguranja... Njima se obezbeđuje osiguravajuća zaštita od mogućeg gubitka, odnosno umanjenja osiguranikove imovine. Veličina njegovog interesa iskazuje se visinom sume osiguranja.

Iz potreba koje nalaže tehnika osiguravanja, izvršena je podela imovinskih osiguranja na osiguranje industrije i osiguranje civila.

Osiguranje industrije (engl. industrial risks insurance) obuhvata osiguranja od niza rizika koji ugrožavaju nepokretnu, pokretnu imovinu i imovinske interese proizvodnih jedinica, industrijskih i zanatskih preduzeća. Najznačajniji vidovi osiguranja industrije su osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti, osiguranje od loma mašina, osiguranje objekata u izgradnji, osiguranje objekata i opreme u montaži, kao i osiguranje od prekida rada usled požara i drugih opasnosti.

Osiguranje civila (engl. commercial insurance) je pojam koji se u osiguranju upotrebljava za označavanje određenih vrsta osiguranja koje su različite od osiguranja industrije. Grupa osiguranja civila obuhvata osiguranje od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti (izuzev osiguranja od požara u industriji), osiguranje od provalne krađe i razbojništva, osiguranje od loma stakla, osiguranje priredaba od padavina, osiguranje stvari sajamskih izlagača, osiguranje domaćinstva...

GSI Master za svoje klijente, prema njihovoj potrebi za osiguranjem i u skladu sa nalozima klijenata, od društava za osiguranje zahteva optimalna pokrića za sve vrste imovinskih osiguranja, kako u užem, tako i u širem smislu. Kompanije za osiguranje, sa svoje strane, prilagođavaju svoje programe osiguranja tako da nastoje da uslovima, tarifama i paketima osiguranja imovine i imovinskih interesa budu konkurentne na tržištu osiguranja u Republici Srbiji. Kao plod ovakvih zajedničkih nastojanja stvaraju se paketi za osiguranje imovine u užem smislu, opšte odgovornosti i odgovornosti iz delatnosti, sve do priključenih osiguranja lica, po pravilu na jednoj polisi osiguranja.

Upravo iz tih razloga, Društvo za posredovanje u osiguranju GSI Master preporučuje svojim klijentima i posreduje u zaključenju paketa osiguranja doma i porodice, SME osiguranja – osiguranja srednjih i malih preduzeća (engl. SME - Small and Medium Enterprises) i All Risks – osiguranja imovine i imovinskih interesa od svih rizika.

 

Brošura

GSI MASTER d.o.o.

Društvo za posredovanje u osiguranju
Cvijićeva 63 / st. 4
11108 Beograd 12
PAK 136929
SRBIJA
telefon: 011/2763-682
telefaks: 011/2763-682
dežurni telefon (24h/365 dana): 069/2337-710

Preporučujemo - Naši klijenti:

Pratite nas na: