Osiguranje plovnih objekata i letelica

OSIGURANJE VAZDUHOPLOVA

Polazeći od mesta gde rizik može biti ostvaren, sem kopnenog i pomorskog osiguranja, kao posebna grupa izdvaja se osiguranje vazduhoplovstva (engl. aviation insurance). U praksi društava za osiguranje u Republici Srbiji, tretira se i kao osiguranje transporta.

Osiguranje vazduhoplova obezbeđuje pokriće rizika građanskog vazdušnog saobraćaja u oblastima osiguranja od nezgode, imovinskog osiguranja i osiguranja od odgovornosti. Čine ga: osiguranje od vazduhoplovne odgovornosti vlasnika, odnosno korisnika vazdušnih letelica, osiguranje putnika u vazduhoplovu, vazduhoplovno kasko – osiguranje svih vrsta letelica za vreme letenja, zaletanja, poletanja, stajanja na zemlji ili prevoza i osiguranje avionskih pošiljaka u vazdušnom prevozu.

Pojedina društva za osiguranje uz osiguranje vazduhoplova osiguravaju i odgovornost od posledica upotrebe hemijskih sredstava prilikom aviotretiranja poljoprivrednih i drugih površina.

GSI Master, vaš broker i univerzalni servis za oblast osiguranja, pod za vas najpovoljnijim uslovima, posreduje u:

Detaljan pregled svake od navedenih vrsta osiguranja vazduhoplovstva možete da dobijete putem odgovarajućeg linka.

 

OSIGURANJE PLOVNIH OBJEKATA

Plovidbeno osiguranje (engl. marine insurance) je izraz iz Zakona o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi i Zakona o obligacionim odnosima. Označava transportno osiguranje koje obuhvata brodove, robu i druge interese izložene opasnostima tokom plovidbe morem i unutrašnjim vodama (reke, jezera, kanali). Pojam plovidbeno osiguranje je uži od transportnog, a širi od pomorskog osiguranja.

GSI Master, obavljajući poslove brokera osiguranja, univerzalni je servis svojih klijenata kako prilikom posredovanja u osiguranju plovila na unutrašnjim vodama, tako i pomorskih plovnih objekata registrovanih na ime subjekata u Republici Srbiji. Osiguranjem ćete biti pokriveni od nepredviđenih događaja, bez obzira da li plovite ili ste usidreni; bilo da vam je plovilo ukotvljeno u marini ili se nalazi u smestištu na kopnu – bićete sigurni da imate pokriće od svih eventualnih šteta.

Uz besplatnu uslugu GSI Master, ovlašćenog Društva za posredovanje u osiguranju, možete da zaključite osiguranje:

Pozovite nas da na licu mesta razgovaramo o osiguranju ili nas posetite u našem sedištu i uz stručnu konsultaciju sa predstavnicima našeg tima izaberite osiguravajuće pokriće koje najviše odgovara vašim potrebama.
 

OSIGURANJE VLASNIKA ČAMACA I JAHTI OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU PRIČINJENU TREĆIM LICIMA

Obavezno osiguranje od odgovornosti vlasnika čamaca, odnosno jahti za štetu pričinjenu trećim licima je zakonska obaveza za plovidbu teritorijalnim vodama Republike Srbije. Zakonodavac je članom 64. Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju predvideo da bez ove polise osiguranja ne može da se izvrši registracija novog niti da se produži plovidbena dozvola ranije registrovanog čamca sa sopstvenim pogonom preko 15 kW.

Obaveznim osiguranjem od odgovornosti pokrivena je odgovornost vlasnika čamca za štete pričinjene trećim licima usled smrti, povrede tela ili narušavanja zdravlja, uključujući pad sa čamca ili izbacivanje stvari iz čamca.

Moguće je proširenje osiguravajućeg pokrića i na odgovornost za štete koje trećim licima nanese skijaš na vodi ili drugi plovni objekat koji svojim čamcem gurate ili vučete.


Dobrovoljno osiguranje od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima vlasnicima čamaca ili jahti obezbeđuje dodatnu zaštitu za plovidbu teritorijalnim vodama Republike Srbije, ali ujedno predstavlja i uslov za dobijanje dozvole za plovidbu teritorijalnim vodama u inostranstvu.

Pored pokrića predviđenih obaveznim osiguranjem od odgovornosti, ovo osiguranje proširuje osiguravajuće pokriće i na štete (oštećenje, uništenje) nanete stvarima trećih lica.

Ugovaranjem dobrovoljnog osiguranja vlasnika čamaca od odgovornosti, kompanije za osiguranje sa kojima GSI Master sarađuje izdaju međunarodno priznatu potvrdu o osiguranju kako biste nesmetano mogli da plovite i u inostranstvu.


 

KASKO OSIGURANJE ČAMACA ILI JAHTI

Kasko osiguranjem čamaca ili jahti, ugovorenim preko vašeg brokera osiguranja GSI Master, obezbeđujete potpunu zaštitu svog plovila.


Pored čamaca ili jahti, mogu da se osiguraju i sledeći plovni objekti:

  • hidrogliseri;
  • jedrilice;
  • drvarice – skele;
  • splavovi;
  • pontoni;
  • kućice na splavu;
  • pontonski mostovi.

Osiguranje pokriva plovni objekat u celosti, sa svim čvrsto ugrađenim i pokretnim delovima, kao i štetu nastalu samo na pojedinim delovima:

 • trup čamca (korito ili plovna osnova čamca ili postrojenja, nadgradnje, kabina, jarbol, kormilo, konopci, lanci, vitla, sidra, vesla, jedra, ograde i pokrivači);
 • pogonske mašine (ugrađeni ili vanbrodski pogonski motor i postolje, osovina, propeler, rezervoar, agregat, komandna tabla, razvodni uređaj i dr.);
 • oprema (sva oprema koja može da služi za bezbednost plovidbe ili boljem ekonomskom iskorišćavanju);
 • postrojenja; kao i
 • inventar čamca prema posebnom spisku.

Osiguranjem su pokriveni sledeći rizici:

 • A. Potpuni gubitak nastao usled:
  • plovidbene nezgode kao što su sudar, udar, nasukanje, potonuće i drugi vanredni spoljni događaji koji su u vezi sa plovidbom;
  • nevremena, brodoloma, udara groma, zemljotresa;
  • sudara sa drugim plovnim objektom;
  • udara u obalu;
  • požara;
  • posledice skrivene mane na trupu čamca ili pogonskom motoru ili opremi;
  • eksplozije na čamcu ili izvan njega;
  • udara kopnenog prevoznog sredstva ili pada letelice ili njenih delova;
  • utovara ili istovara tereta, dozvoljenog za prevoz čamcem;
  • provalne krađe ili nasilnog oduzimanja celog čamca ili samo ugrađenog motora;
  • neovlašćene posluge čamcem;
  • oštećenja usled zle namere ili nepažnje od strane trećih lica;
  • oštećenja usled nekog drugog vanrednog događaja ili nezgode dok se čamac nalazi u plovidbi, mirovanju, ili je izvučen na kopno.

Pod potpunim gubitkom smatra se potonuće bez mogućnosti vađenja; potpuno uništenje čamca; oštećenje čamca koje se ne može popraviti; nestanak čamca i ukoliko troškovi popravke čamca, odnosno troškovi vađenja potonulog čamca premašuju osigurani iznos.

 • B. Puno pokriće:

Osiguranjem su obuhvaćena sva delimična oštećenja na trupu, na pogonskim motorima, opremi i inventaru osiguranog čamca, usled bilo kog osiguranog rizika navedenog u prethodnom stavu, kao i provalna krađa, ukoliko su otuđeni delovi bili smešteni u zaključanom prostoru osiguranog čamca.

Osiguranjem su pokriveni u granicama pruženog pokrića i razumno učinjeni troškovi spasavanja, ukoliko je ono bilo uspešno.


Stručni tim vašeg brokera GSI Master, prilikom procene rizika u vezi sa osiguranjem čamca ili jahte, upućuje klijente o obavezama u vezi sa osiguranjem plovila, među kojima su:

 • sposobnost čamca za plovidbu (neophodna tehnička opremljenost čamca i potrebna dokumenta za plovidbu);
 • stanje materijala na trupu, mašinama, opremi i inventaru;
 • odredbe o provalnoj krađi/razbojništvu i običnoj krađi;
 • odredbe o teretu;
 • zaštita plovidbenog objekta od ulivanja vode ili atmosferskog taloga;
 • zaštita plovidbenog objekta od leda i zamrzavanja;
 • zaštite od ispadanja vanbrodskog motora, itd.

U toku perioda osiguranja, GSI Master pruža usluge stručnih saveta svojim klijentima – osiguranicima u vezi staranja o plovnom objektu, kao i u vezi prijave, procene i likvidacije šteta. U saradnji i po ovlašćenju osiguranika, GSI Master podnosi prijavu plovidbene nezgode kapetaniji pristaništa, a ukoliko se radi o provalnoj krađi, otimačini ili drugom krivičnom delu, podnosi prijavu nadležnom organu unutrašnjih poslova.

Kasko osiguranje može da se proširi ugovaranjem dodatnih pokrića, među kojima su:

  • osiguranje prtljaga osiguranika, članova posade putnika plovila;
  • osiguranje tokom prevoza plovila kopnom;
  • osiguranje brzih plovila i glisera tokom glisiranja, itd.

Teritorijalna pokrića za kasko osiguranje čamaca ili jahti mogu da budu: teritorijalne vode Republike Srbije, kopnene vode evropskih država, Jadransko more, Sredozemno more i Crno more.


 

 

OSIGURANJE PLOVNIH OBJEKATA NA UNUTRAŠNJIM VODAMA

Predmet osiguranja plovnih objekata na unutrašnjim vodama je brod na unutrašnjim vodama – rekama, kanalima i jezerima.


Osiguravaju se:

 • trup, mašine, uređaji, inventar i oprema;
 • vozarina;
 • troškovi (redovne zalihe goriva, maziva i ostalog brodskog materijala, kao i zalihe hrane i pića potrebne za posadu broda);
 • višak odgovornosti;
 • premija osiguranja.

Mogu da se osiguraju sledeće vrste brodova:

  • putnički brodovi;
  • hidrokrilni brodovi;
  • trajekti;
  • teretni brodovi;
  • tankeri;
  • tegljači;
  • tehnički brodovi;
  • ribarski brodovi;
  • brodovi za upravne svrhe.


Osiguranjem su pokriveni sledeći rizici:

 1. Osnovno osiguravajuće pokriće potpunog gubitka plovnog objekta usled:
  • plovidbenih nezgoda, kao što su:
   1. brodolom, nasukanje, potonuće;
   2. sudar, udar o drugi predmet, udar o dno, obalu ili drugo učvršćenje i drugi vanredni spoljni događaj vezan za plovidbu.
  • elementarne nepogode, kao što su: oluja, udar groma, uključujući i poplavu,
  • požara,
  • nezgode pri ukrcaju, prekrcaju, iskrcaju ili premeštanju tereta, dozvoljenog za prevoz takvim plovnim objektom,
  • eksplozije na plovnom objektu ili van njega,
  • udara kopnenog prevoznog sredstva ili pada letelice ili njenih delova ili nekih drugih predmeta,
  • krađe ili otimačine celog plovnog objekta,
  • oštećenja nuklearnih uređaja ili reaktora,
  • nepažnje zapovednika ili članova posade ili pilota,
  • pružanja pomoći pri tegljenju drugih plovnih objekata u nezgodi,
  • provalne krađe i razbojništva,
  • nezgode na brodu pri dokovanju, odnosno izvlačenju na obalu, navoz u brodogradilištu ili porinuću.
 2. Dodatno osiguravajuće pokriće koje, pored pokrića pod 1. obuhvata i rizike delimičnih oštećenja:
  • oštećenja na trupu plovnog objekta astala usled rizika pod 1.;
  • oštećenja nastala na glavnim i pomoćnim mašinama (motorima), propelerima, osovinama (propelerskim vratilima), opremi i inventaru, ako su posledica: nasukanja, požara, sudara sa drugim plovnim objektom ili potonuća;
  • doprinos u generalnoj havariji.
 3. Puno pokriće, koje obuhvata sve rizike pod 1. i 2. sa tim da obuhvata i:
  • sva delimična oštećenja na trupu, glavnim i pomoćnim mašinama, tehničkim uređajima, opremi i inventaru osiguranog plovnog objekta usled bilo kog osiguranog rizika;
  • kod tehničkih plovnih objekata, sve vanredne štete na trupu, glavnim i pomoćnim mašinama, tehničkim uređajima, opremi i inventaru osiguranog plovnog objekta, nastale kod normalne upotrebe takvog objekta pri radu;
  • troškove uklanjanja oštećenog plovnog objekta ili olupine po nalogu nadležnog organa, do 10% od sume osiguranja za osigurani plovni objekat.

Stručni tim GSI Master, prilikom procene rizika u vezi sa osiguranjem plovnog objekta, upućuje klijente o obavezama u vezi sa osiguranjem plovila i uslovima osiguranja. U toku perioda osiguranja, GSI Master pruža usluge stručnih saveta svojim klijentima – osiguranicima u vezi staranja o plovnom objektu, kao i u vezi prijave, procene i likvidacije šteta. U saradnji i po ovlašćenju osiguranika, GSI Master podnosi prijavu plovidbene nezgode kapetaniji pristaništa, a ukoliko se radi o provalnoj krađi, otimačini ili drugom krivičnom delu, podnosi prijavu nadležnom organu unutrašnjih poslova.


 

 

Brošura

GSI MASTER d.o.o.

Društvo za posredovanje u osiguranju
Cvijićeva 63 / st. 4
11108 Beograd 12
PAK 136929
SRBIJA
telefon: 011/2763-682
telefaks: 011/2763-682
dežurni telefon (24h/365 dana): 069/2337-710

Preporučujemo - Naši klijenti:

Pratite nas na: