Osiguranje lica

POKRIĆE RIZIKA KOJI NEPOSREDNO UGROŽAVAJU ČOVEKOV ŽIVOT ILI TELO

Osiguranje lica (engl. personal insurance, nem. Personenversicherung) obuhvata vrste osiguranja sa pokrivenim rizicima koji neposredno ugrožavaju čovekov život ili telo:

Svaka od ovih osnovnih vrsta pojavljuje se u nizu oblika, a postoje i njihove kombinacije. Zakon o osiguranju 2004. godine uredio je podelu osiguranja na poslove životnih osiguranja i poslove neživotnih osiguranja, gde se među vrstama osiguranja lica u poslove neživotnih osiguranja ubrajaju:

Vaš broker osiguranja GSI Master posreduje u osiguranju svih vrsta kako životnih osiguranja, tako i neživotnih osiguranja u koje spadaju navedena osiguranja nezgode, dobrovoljno zdravstveno osiguranje i međunarodno putno osiguranje.

Opšta svojstva osiguranja lica su:

a)    opasnost pokrivena osiguranjem ostvaruje se na osiguranikovoj ličnosti kao na, uslovno rečeno, predmetu osiguranja koji se ne može iskazati kroz materijalnu vrednost;

b)    cilj osiguranja ne može da bude naknada štete, već isplata unapred ugovorene osigurane sume; i

c)    materijalni interes nije uslov za ostvarivanje prava iz osiguranja.

Osiguranje lica prema načinu nastanka može da bude obavezno i dobrovoljno; prema broju osiguranika na pojedinačno, odnosno individualno i grupno, odnosno kolektivno; a prema načinu organizovanja osiguranja na premijsko i socijalno, odnosno uzajamno.

Osiguranje lica razdvaja se od osiguranja imovine polazeći od brojnih razlika sa aspekta tehnike osiguranja, ekonomskog i pravnog stanovišta.

Društvo za posredovanje u osiguranju GSI Master u okviru svoje zakonske uloge u delatnosti osiguranja za svoje klijente vrši preventivnu procenu rizika kojima su izložena lica pri vršenju i izvan vršenja redovnog zanimanja, upućuju klijente u zakonsku regulativu i obavezna osiguranja kojima se obezbeđuje osiguravajuća zaštita za lica i vrši kontinuiranu edukaciju postojećih i potencijalnih klijenata o mogućnostima dobrovoljnih individualnih i kolektivnih osiguranja lica, kao i o inovacijama u programima društava za osiguranje na tržištu Republike Srbije.

Brokerska kuća GSI Master posebnu ulogu za svoje klijente ostvaruje u slučaju nastanka rizika. Kada nastane osigurani slučaj, osiguranik, odnosno korisnik osiguranja dobija od Društva za posredovanje u osiguranju GSI Master sve neophodne obrasce za prijavu osiguranog slučaja, pomoć u pripremi neophodnih dokumenata kao i stručne i pravne savete u vezi sa osiguranim slučajem.

Nakon prijave osiguranog slučaja, GSI Master u saradnji sa korisnikom osiguranja nastavlja da prati predmet sve do likvidacije i isplate naknade, po potrebi i po nalogu korisnika osiguranja sačinjavajući prigovor na odluke osiguravača u vezi sa osiguranim slučajem.

 

Brošura

GSI MASTER d.o.o.

Društvo za posredovanje u osiguranju
Cvijićeva 63 / st. 4
11108 Beograd 12
PAK 136929
SRBIJA
telefon: 011/2763-682
telefaks: 011/2763-682
dežurni telefon (24h/365 dana): 069/2337-710

Preporučujemo - Naši klijenti:

Pratite nas na: