Putno osiguranje

MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE SA ASISTENCIJOM

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje za vreme boravka u inostranstvu (putno zdravstveno osiguranje – Travel Health Insurance) pruža zaštitu za slučaj iznenadne bolesti i povreda za vreme boravka u inostranstvu.

Građani Srbije nemaju obavezu posedovanja polise putnog zdravstvenog osiguranja prilikom putovanja u najveći broj zemalja članica Evropske unije, ali u koju god zemlju da pođete, važno je da se osećate sigurno. Vaš broker osiguranja GSI Master preporučuje vam ugovaranje polise međunarodnog putnog osiguranja kojom za mali iznos novčane naknade obezbeđujete sigurnost putnika i brzu i valjanu zaštitu od mogućih neprijatnosti u slučaju akutne bolesti, povreda i niza drugih osiguranih a neprijatnih slučajeva.

Napominjemo da neke ambasade traže polisu putnog zdravstvenog osiguranja kao uslov za dobijanje vize.KO MOŽE DA SE OSIGURA

Društva za osiguranje nude ovaj vid osiguranja državljanima Srbije i strancima koji imaju prijavljeno prebivalište ili boravište u Srbiji. Strani državljani ne mogu da koriste ovo osiguranje na teritoriji Republike Srbije, kao ni u zemlji u kojoj imaju prijavljeno stalno prebivalište.

Kada su godine u pitanju, većina osiguravača u osiguranje prihvata sve one koji imaju između šest meseci i 70 godina starosti, ali posredovanjem u osiguranju vašeg brokera GSI Master obezbedićemo vam odgovarajuće osiguravajuće pokriće bez obzira na starosno doba.

Izuzetno je bitno da se prilikom ugovaranja međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja obratite profesionalnom posredniku u osiguranju, iz razloga što turističke agencije, po pravilu, sarađuju samo sa po jednim društvom za osiguranje čiji uslovi za putno osiguranje mogu da za vas ili vašu porodicu budu neodgovarajući (bebe do šest meseci, osobe starije od 70, odnosno 86 godina...).


VRSTE POLISA

Domaća osiguravajuća društva su samostalno i u saradnji sa međunarodnim asistentskim kompanijama obezbedile više vrsta polisa putnog osiguranja u zavisnosti od: broja putnika koji zajedno ide na određeno mesto, broja odlazaka u inostranstvo i porodičnih veza putnika. Visina premije osiguranja koju plaćate zavisi od toga u koju zemlju putujete, od svrhe putovanja i dužine boravka, od vaših godina života, kao i od toga da li putujete individualno, porodično ili grupno:

 • Individualna polisa

Osigurava se samo jedna osoba čije je ime navedeno na polisi i to na putovanju do odredišta koje ste naveli kao „ime zemlje u koju putujete“ ili je navedeno kao „geografsko područje pokrića“.

 • Porodična polisa

Porodična polisa je ugovaranje koje GSI Master preporučuje porodicama koje putuju zajedno. Uz ove polise dobijaju se najveći popusti i povlastice sve do toga da se za decu do 18 godina ugovara besplatno osiguravajuće pokriće. Vaš broker osiguranja detaljno će vam objasniti ko se sve smatra i pod kojim uslovima članovima porodice.

 • Grupna polisa

Uslovima za međunarodno putno osiguranje kompanija za osiguranje definiše se šta se podrazumeva pod grupom koja zajedno putuje (po pravilu – deset i više osoba). GSI Master će vam prezentovati ponude osiguravajućih društava: koliki je minimalan broj članova grupe, da li se u grupu ubrajaju i maloletna lica i koje su pogodnosti za grupna osiguranja u odnosu na individualne polise.

Vaš broker osiguranja savetuje da, obzirom da grupna polisa glasi na ime jednog od putnika (kao Ugovarača osiguranja/Osiguranika), ostali članovi grupe putnika iskopiraju primerak polise za sebe. Time se omogućava članovima grupe da u slučaju da dožive osigurani slučaj kada se kreću samostalno mogu da koriste ugovoreno osiguravajuće pokriće.

 • Multipolisa

Polisa za više odlazaka u inostranstvo u toku jedne godine korisna je za ljude koji često putuju u inostranstvo. Vaš broker osiguranja GSI Master će vas uputiti na uslove društava za osiguranje kojim je određen maksimalni broj dana boravka u inostranstvu u toku jedne godine (od 90 dana, kod pojedinih osiguravača, preko 180 pa sve do boravka u inostranstvu radi školovanja, za učenike i studente uzrasta od 18 do 26 godina starosti).

Godina se računa od 00:00 sati dana kada počinje osiguranje, a završava u 24:00 365. dana. Služba GSI Master će, na vaš zahtev, voditi evidenciju o broju dana provedenih u inostranstvu, kako ne biste premašili ugovoreni broj dana za koji važi pokriće multipolise.

Postoje i osiguravajuća pokrića kao sastavni deo korišćenja platnih kartica, odnosno paketa računa poslovnih banaka. U svakom slučaju, obratite nam se da po vašem ovlašćenju proverimo da li osiguravajuće pokriće važi za konkretnu zemlju/teritoriju i da li vam je ostalo dovoljno dana osiguravajućeg pokrića za planirano putovanje.


GDE VAŽI OSIGURANJE

Prilikom odabira ponuda za međunarodno putno osiguranje, tim GSI Master, Društva za posredovanje u osiguranju, uputiće vas da li osiguravajuće pokriće važi za ceo svet, ili je određeni broj zemalja / teritorija uslovima osiguravajućeg društva isključen iz osiguranja.

Posebno je važno da vašem brokeru osiguranja opišete koja je krajnja destinacija vašeg puta, odnosno preko kojih zemalja putujete u tranzitu. Kod pojedinih osiguravača, osiguranje ne pokriva osigurane slučajeve nastale u zemljama ili teritorijama kao što su:

 • Afrika:
  • Alžir
  • Sveta Helena
  • Somalija
  • Zapadna Sahara
  • Ruanda
  • Burundi
  • Sudan
  • Obala Slonovače
  • Demokratska Republika Kongo (glavni grad: Kinšasa)
  • Sijera Leone
  • Etiopija
  • Eritreja
 • Azija:
  • Avganistan
  • Irak
  • Britanske teritorije u Indijskom okeanu
  • Ostrva Kuk
  • Istočni Timor
 • Okeanija:
  • Američka Samoa
  • Buve
  • Božićno ostrvo
  • Francuske južne teritorije
  • Herd i Mekdonald ostrva
  • Kiribati
  • Maršalska ostrva
  • Mikronezija
  • Nauru...

ŠTA JE POKRIVENO POLISOM I DO KOG IZNOSA

U zavisnosti od vaših potreba, mogućnosti i izabranog paketa osiguranja, društva za osiguranje samostalno i/ili u saradnji sa međunarodnim asistentskim kućama nude:

Detaljan opis šta podrazumeva medicinska, putna, odnosno pravna i finansijska asistencija dobićete putem odgovarajućeg linka.

 • Dopunsko osiguravajuće pokriće
  • Osiguranje za slučaj odustanka od ugovora o putovanju
  • Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja
  • Osiguranje od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima
  • Osiguranje za slučaj uništenja ili krađe stvari

Kompanije za osiguranje nude različite nivoe osiguravajućeg pokrića – osigurane sume u slučaju nastanka osiguranog slučaja, u zavisnosti od destinacije. Visina osiguravajućeg pokrića kreće se od 10.000 € u slučaju da putujete u npr. afričke zemlje, Indiju ili Aziju bez Japana, sve do 35.000, odnosno 40.000 € za zemlje Evropske Unije, SAD ili Kanadu (zbog cena eventualnih medicinskih troškova u zemljama u koje putujete).

Vaš broker osiguranja GSI Master će vas uputiti u nivo zaštite koji dobijate ponuđenim paketom osiguranja, odnosno šta dobijate i koliko košta ukoliko se opredelite za proširenje osiguravajućeg pokrića. Takođe ćete dobiti informaciju koje troškove i do kog iznosa plaćate sami, a potom ih refundirate kada se vratite u zemlju (počev od toga da nisu predviđeni, preko 50€ pa do 200€, zavisno od uslova osiguravajućeg društva), kao i da li je predviđeno i u kojoj meri učešće osiguranika u troškovima lečenja.

Tim GSI Master uputiće vas da prilikom zaključenja ugovora o osiguranju prijavite svrhu putovanja (turistički, poslovno...), a posebno da naglasite slučajeve:

 • rekreativnog bavljenja skijaškim sportom;
 • obavljanja plaćenih aktivnosti i poslova u inostranstvu vezanih za građevinarstvo, montažu objekata i opreme, izvođenje radova i slično;
 • obavljanje profesionalnih aktivnosti i poslova koje organizuje ili plaća inostrani poslodavac, u celosti ili delimično, u saradnji sa pravnim licem registrovanim u Republici Srbiji, u kom slučaju osiguravač ovakav boravak smatra privremenim radom u inostranstvu;
 • profesionalno ili amatersko učestvovanje na sportskim takmičenjima i treninzima (uz eventualno isključenje opasnih sportova u skladu sa uslovima osiguravača);
 • boravak u svojstvu profesionalnog vozača.POSTUPANJE U SLUČAJU NASTANKA OSIGURANOG SLUČAJA

Klijenti GSI Master posrednika u osiguranju upućeni su da se u slučaju nezgode, odnosno bolesti ili nastanka drugog osiguranog slučaja odmah obrate dežurnom centru naznačenom na polisi osiguranja, putem telefona, telefaksa, mail – a ili SMS porukom; a ako to nisu u mogućnosti, da pokažu svoju polisu osiguranja lekaru ili osoblju zdravstvene ustanove, sa tim da u svakom slučaju mogu da se obrate i svom brokeru osiguranja GSI Master 24 časa / 7 dana u nedelji / 365 dana u godini za dopunske savete i asistenciju.

Prilikom kontakta sa dežurnim centrom asistentske službe potrebno je da navedete:

 • broj polise osiguranja;
 • identifikacione podatke (ime i prezime, broj pasoša i sl.);
 • trenutnu adresu i telefon;
 • vrstu bolesti, nezgode ili pomoći koja vam je potrebna.

Pridržavajte se dobijenih instrukcija kako biste ostvarili pravo po osnovu osiguranja. Sledite sva uputstva koja budete dobili od asistentske kuće i osiguravača, da bi pomoć bila brza i efikasna. Asistentska kuća će vas uputiti u zdravstvenu ustanovu sa kojom sarađuje, organizovaće ostale usluge u skladu sa uslovima i izabranim osiguravajućim pokrićem i pružiće vam sve potrebne informacije i instrukcije.

Sačuvajte originalnu medicinsku dokumentaciju i originalne račune radi eventualne nadoknade (refundacije) troškova kada se vratite u zemlju.

ŠTA NE TREBA DA ČINITE

Nikako ne idite u zdravstvenu ustanovu za koju niste proverili da je u mreži koju pokriva vaš osiguravač. U suprotnom nije izvesno da će vam troškovi biti refundirani ma koliko tvrdili da je intervencija bila hitna.

Ne plaćajte troškove lečenja ukoliko imate pravo da se troškovi direktno naknade zdravstenoj ustanovi.

Postupajte isključivo prema uputstvima koje ste dobili od asistentske službe – po pravilu se ovi razgovori snimaju.

PRAVO NA POVRAĆAJ PREMIJE OSIGURANJA U ODREĐENIM SLUČAJEVIMA

Društva za osiguranje predviđaju slučajeve kada na put niste otišli iz opravdanih razloga:

 • zemlja u koju putujete je odbila vaš zahtev za vizu
 • ukoliko osiguranik premine pre započinjanja puta
 • ako se osiguranik povredi pre puta tako da povreda zahteva da bude primljen u bolnicu ili je preporučeno mirovanje
 • usled smrti člana uže porodice
 • ako turistička agencija otkaže putovanje
 • usled gubitka putne isprave – pasoša
 • ako vas država pozove da se neodložno javite njenim organima i sl.

Za dokazivanje bilo kog od navedenih slučajeva neophodna je određena dokumentacija koju osiguravač propisuje u svojim uslovima osiguranja.

USLUGE KOJE NISU POKRIVENE

Neophodno je da znate da putno zdravstveno osiguranje pokriva samo slučajeve koji se dese iznenada i pod uticajem spoljnih faktora mimo volje osiguranika.

Slučajevi koji nisu pokriveni ugovorom o osiguranju su nabrojani u medicinskoj asistenciji.

Ukoliko imate neku hroničnu bolest ili ste trudni, savetujemo da pribavite potvrdu nadležnog lekara da ste sposobni za putovanje. Bez takve potvrde osobe iz navedenih kategorija ne mogu da očekuju naknadu osiguravača.

Vaš broker osiguranja GSI Master posebno skreće pažnju da osiguravač ima pravo da proveri medicinsku dokumentaciju u matičnoj zemlji osiguranika, pa samim tim ima pravo da odbije isplatu naknade za učinjene usluge, kao i da traži povraćaj naknade, ukoliko se ispostavi da je osiguranik imao saznanja o zdravstvenom problemu, a koja je prećutao prilikom zaključenja ugovora o osiguranju.

VAŽNO

Saradnici Društva za posredovanje u osiguranju GSI Master će vas informisati:

 • da ugovor o putnom zdravstvenom osiguranju mora da bude zaključen pre izlaska iz Srbije;
 • po polisi putnog zdravstvenog osiguranja osigurani ste do povratka u zemlju;
 • u obavezu društava za osiguranje nisu uključeni svi rizici (npr. pregledi tokom trudnoće, lečenje od bolesti zavisnosti, itd.);
 • koji su rizici pokriveni polisom putnog zdravstvenog osiguranja;
 • koja je maksimalna suma do koje će troškovi biti nadoknađeni (maksimalna visina pokrića);
 • da li je predviđeno i u kojoj meri učešće osiguranika u troškovima lečenja;
 • koje troškove i do kog iznosa plaćate sami, a potom ih refundirate kada se vratite u zemlju;
 • u kom roku po povratku sa putovanja morate podneti zahtev za nadoknadu troškova;
 • da li će vam i pod kojim uslovima, ukoliko je putovanje otkazano ili niste dobili vizu biti vraćena premija ili deo premije osiguranja.

U svakom slučaju, od vašeg brokera osiguranja GSI Master dobićete kompletnu uslugu kako biste se u potpunosti osećali sigurno u koju god zemlju da pođete, na odmor ili zbog posla. Takođe naši klijenti mogu da računaju i na tehničku i pravnu asistenciju u slučajevima kada nisu zadovoljni uslugom koju su ugovorili sa društvima za osiguranje.

GSI Master pored pojedinaca, porodica i grupa posebne usluge u vezi međunarodnog putnog osiguranja pruža pravnim licima - društvima / kompanijama kojima putem generalnog ugovaranja usluga putnog zdravstvenog osiguranja sa asistencijom omogućava izuzetne uštede u poslovanju i oslobađa zaposlene u društvima / kompanijama obaveza da svakodnevno kontaktiraju sa osiguravajućim društvima.

Vaš broker osiguranja GSI Master će vas informisati i o akcijskim ponudama društava za osiguranje - aktuelnim vezanim besplatnim osiguranjem domaćinstva dok ste na putu; dopunskim osiguranjem od posledica nesrećnog slučaja za ugovoreno vreme trajanja polise putnog zdravstvenog osiguranja ili o mogućnostima vezanih popusta za ugovaranje putnog osiguranja kod osiguravača kod kojeg imate osiguranje imovine ili osiguranje vozila.

 

 
 

Brošura

GSI MASTER d.o.o.

Društvo za posredovanje u osiguranju
Cvijićeva 63 / st. 4
11108 Beograd 12
PAK 136929
SRBIJA
telefon: 011/2763-682
telefaks: 011/2763-682
dežurni telefon (24h/365 dana): 069/2337-710

Preporučujemo - Naši klijenti:

Pratite nas na: