Zakonska regulativa

PREVENTIVNE MERE NA NIVOU DRŽAVE I DRŽAVNIH INSTITUCIJA

Interes države i državnih institucija, kada je preventiva u pitanju, pre svega je povećanje opšte bezbednosti i kvaliteta života građana. Interes je, takođe, povećanje bruto nacionalnog dohotka usled smanjenja izdvajanja za naknadu štete.

GSI Master, vaš broker i profesionalni posrednik u osiguranju, ovim putem nastoji da približi aktivnosti države koje se vode sa ciljem unapređenja preventive.

Mere preventive koje se vode na nivou države imaju širi društveni interes i provode se na određenim područjima, uvek sa osnovnim ciljem smanjenja šteta i gubitaka.U nekim od mera preventive finansijski učestvuju i društva za osiguranje na osnovu određenih zakonskih i podzakonskih propisa i odluka, donešenih na nivou državnih organa.

Način na koji subjekti na nivou države učestvuju na preventivi sastoji se od sledećeg:

 • vrši se podela i koordinacija aktivnosti svih subjekata čiji rad treba da rezultira smanjenjem šteta;
 • donose se propisi i standardi u određenim oblastima i delatnostima u kojima preventiva zauzima posebno mesto, među kojima su propisi:
 • kao i strategije, standardi i tehnički normativi:
  • Strategija bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji;
  • Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara;
  • Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta;
  • Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara;
  • Pravilnik o obaveznom atestiranju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru i o uslovima koje moraju ispunjavati ovlašćene organizacije za atestiranje;
  • Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara;
  • Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa; itd.

 • putem zakona i podzakonskih propisa reguliše se rad određenih inspekcija, koje između ostalog vrše kontrolu i sprovođenje mera zaštite:
  • inspekcija u oblasti požara;
  • inspekcija u oblasti zaštite na radu;
  • inspekcija u oblasti saobraćaja;
  • inspekcija u oblasti zdravlja;
  • inspekcija u oblasti ekologije; i dr.

 • kroz dugoročne programe naučno – istraživačkog rada podstiču se istraživačko – razvojne aktivnosti na polju rizika i preventive.
 • organizuje se osposobljavanje za preventivne aktivnosti kroz programe obrazovanja, od osnovnog do akademskog.
 • sprovode se razne mere podsticanja izdavačke delatnosti.
 • država učestvuje u organizovanju i osposobljavanju akreditovanih ispitnih i atestnih laboratorija za ispitivanje i atestiranje parametara i medija od interesa za preventivu.
 • podržava se razvoj tehnologije, opreme i materijala u funkciji preventive;
 • obezbeđuje se odgovarajuća bezbednost procesa i objekata kroz projektovanje i izgradnju.
 • nadležne državne institucije podstiču međunarodno povezivanje i članstvo u značajnim svetskim asocijacijama koje se bave problemima preventive i preventivne zaštite.
 • državna statistika se prilagođava potrebama preventive.

Članom 2. Zakona o osiguranju utvrđuje se da delatnost osiguranja, pored ostalog, čine i mere za sprečavanje i suzbijanje rizika koji ugrožavaju osiguranu imovinu i lica, utvrđivanje i procena rizika i šteta. Zakonom je ostavljena mogućnost formiranja fondova preventive u društvima za osiguranje.

Zakonom za zaštitu od požara utvrđuje se obaveza društvima za osiguranje da izdvajaju 6% naplaćene premije za požarne rizike za vatrogasni doprinos, čime se dodatno finansira vatrogastvo u Republici Srbiji.

Razvijene države organizuju nacionalne savete za bezbednost i zaštitu u okviru kojih se utvrđuje dugoročna strategija i zadaci na prevenciji, smanjenju rizika i šteta među kojima su rizici požara, elementarnih nepogoda, loma, rizici šteta u saobraćaju i sl.

 

Brošura

GSI MASTER d.o.o.

Društvo za posredovanje u osiguranju
Cvijićeva 63 / st. 4
11108 Beograd 12
PAK 136929
SRBIJA
telefon: 011/2763-682
telefaks: 011/2763-682
dežurni telefon (24h/365 dana): 069/2337-710

Preporučujemo - Naši klijenti:

Pratite nas na: