U svetu i kod nas

ŽIVOTNO OSIGURANJE U RAZVIJENIM ZEMLJAMA SVETA I KOD NAS

U visoko razvijenim zemljama sveta koje imaju izuzetno visoke dohotke po glavi stanovnika i visok nivo životnog standarda razvijeni su u manjoj ili većoj meri svi vidovi osiguranja. Ponekad se slobodno moze reći da je stanovnistvo tih zemalja osigurano i pre samog rođenja. U svetu je osiguranje toliko razvijeno da je moguće osigurati sve, čak i „pticu u letu“. Tome u prilog ide i podatak da u SAD gotovo svaki stanovnik u svom posedu u proseku ima dve polise životnog osiguranja, dok npr. u Japanu gotovo 90% stanovništva je životno osigurano. Ako ovim podacima dodamo i to da od ukupno naplaćenih premija na svetskom nivou u 2005. god., 58% se odnosi na osiguranje života, nesumljivo nam postaje jasno koliki se značaj pridaje životnom osiguranju koje tako postaje i najzastupljeniji oblik štednje.

Životno osiguranje u Srbiji je na veoma niskom stepenu razvoja. Imajući u vidu da nivo razvijenosti osiguranja lica pre svega zavisi od visine nacionalnog dohotka i stabilnosti nacionalne valute, nije potrebno mnogo pa da se pretpostavi da je još uvek nizak nacionalni dohodak u odnosu na razvijene zemlje velika kočnica za razvoj životnog osiguranja.

U Srbiji je životno osigurano tek 2% stanovništva. Sa 12 evra po stanovniku  izdvojenih za životno osiguranje, Srbija je na začelju i među zemljama okruženja. Kako bi se situacija promenila, osiguravajuće kuće predložile su državi zakonske izmene (poreske olakšice) za podsticaj životnog osiguranja.

Po broju prodatih polisa životnog osiguranja kod nas prednjače tri osiguravajuće kuće  „Delta Generali Osiguranje, „Grawe osiguranje“ i „Wiener Städtische osiguranje“ koje zajedno drže čak 73% tržišta. Poslove prodaje životnog osiguranja u Srbiji obavlja 13 osiguravajućih kompanija.

 

Brošura

GSI MASTER d.o.o.

Društvo za posredovanje u osiguranju
Cvijićeva 63 / st. 4
11108 Beograd 12
PAK 136929
SRBIJA
telefon: 011/2763-682
telefaks: 011/2763-682
dežurni telefon (24h/365 dana): 069/2337-710

Preporučujemo - Naši klijenti:

Pratite nas na: