Osnovni pojmovi

IZ UGOVORA O ŽIVOTNOM OSIGURANJU

  • Osiguravač

Osiguravač je društvo koje se bavi osiguranjem, odnosno preuzima obavezu isplate naknade iz osiguranja, ako nastane osigurani slučaj (rizik), za određenu cenu (premiju).

  • Ugovarač  osiguranja

Ugovarač osiguranja je lice koje zaključuje ugovor o osiguranju, u korist drugog lica ili svoju. Ugovarač osiguranja je lice koje ima obavezu da plaća premiju i pripadaju mu sva prava i obaveze iz ugovora o osiguranju života.

  • Osiguranik

Osiguranik je lice čiji je život osiguran, odnosno lice koje je osigurano od rizika.

  • Korisnik osiguranja

Korisnik osiguranja je lice koje u slučaju nastanka osiguranog slučaja ima pravo na naknadu iz osiguranja.

  • Polisa osiguranja života

Osnovna pismena isprava koja prati posao osiguranja, određujući dužnosti i obaveze učesnika. Uz uslove pod kojima se osiguranje zaključuje, predstavlja oblik ugovora o osiguranju.

  • Premija osiguranja

Premija je novčani iznos koji ugovarač  osiguranja ima obavezu da plaća po ugovoru o osiguranju. Šire gledano, može se reći da je premija i cena osiguranja.

  • Osigurana suma

Osigurana suma je novčani iznos koji predstavlja visinu osiguravajućeg pokrića, odnosno iznos na koji je osiguranik osiguran. Osigurana suma je zagarantovana ugovorom o osiguranju i isplaćuje se korisniku osiguranja ako nastupi osigurani slučaj.

  • Osigurani slučaj

Osigurani slučaj je događaj koji predstavlja ostvarenje rizika definisanih ugovorom o osiguranju.

  • Rizik

Mogućnost nastanka neželjenog događaja koji, ako nastupi, stvara osiguravačevu obavezu prema osiguraniku, odnosno korisniku osiguranja.

  • Pristupna starost osiguranika

Pristupna starost osiguranika je razlika između kalendarske godine početka osiguranja i godine rođenja osiguranika.

  • Renta

Novčani iznos koji se na osnovu posebne vrste životnog osiguranja – osiguranja rente isplaćuje redovno, u određenim vremenskim razmacima, tokom određenog razdoblja ili doživotno.

 

Brošura

GSI MASTER d.o.o.

Društvo za posredovanje u osiguranju
Cvijićeva 63 / st. 4
11108 Beograd 12
PAK 136929
SRBIJA
telefon: 011/2763-682
telefaks: 011/2763-682
dežurni telefon (24h/365 dana): 069/2337-710

Preporučujemo - Naši klijenti:

Pratite nas na: