Treba da se zna

KORISNE INFORMACIJE

Ugovor o osiguranju života mogu zaključiti zdrave osobe od 14. do navršene 65. ili 70. godine života, a osiguranje može da traje maksimalno do 80. godine života osiguranika.

Osiguranje može da se ugovori i za decu od rođenja do navršene 14. godine života.

Osobe koje nisu potpuno zdrave mogu se osigurati pod posebnim uslovima.

Osiguranje života možete zaključiti u deviznim sredstvima plaćanja, u domaćoj valuti uz deviznu klauzulu a neka društva za osiguranje nude mogućnost plaćanja premije osiguranja i dinarskim sredstvima.

Visina osigurane sume zavisi od visine premije osiguranja po izboru osiguranika, pristupne starosti, trajanja osiguranja, valute i načina plaćanja premije.

  • Učešće u dobiti

Osiguranici životnog osiguranja, osim osiguranika riziko životnog osiguranja, učestvuju u dobiti koju osiguravajuća kuća ostvaruje upravljanjem sredstvima životnih osiguranja.

Osiguranici prvi put učestvuje u dobiti nakon dve odnosno tri godine trajanja osiguranja. Osiguranicima se pisanim putem dostavljaju obaveštenja o pripisanoj dobiti.

Učešće u dobiti društava za životno osiguranje je garantovano ukoliko je to ugovoreno i ukoliko društvo za životno osiguranje dobro posluje i ostvaruje dobit.

Vaš broker osiguranja GSI Master će vam predstaviti koliku dobit iz poslovanja ostvaruju društva za životno osiguranje u Republici Srbiji.

  • Promene koje se mogu ugovoriti tokom trajanja osiguranja

Tokom trajanja osiguranja, moguće je promeniti korisnika osiguranja, način plaćanja premije osiguranja, promeniti period osiguranja, izvršiti promenu osigurane sume, priključiti ili isključiti dopunska osiguranja (nesrećni slučaj, teže bolesti), izvršiti promenu ugovarača osiguranja.

Ugovori o osiguranju života jedino ne dozvoljavaju promenu osiguranika.

  • Šta se događa sa osiguranjem, ako ugovarač ne može više da plaća premiju osiguranja?

Ako zbog trenutne finansijske situacije ugovarač osiguranja nije u mogućnosti dalje da plaća premiju osiguranja, društva za životno osiguranje nude više mogućnosti:

  • Smanjenje premije što pretpostavlja i smanjenje osigurane sume

  • Mirovanje plaćanja premije osiguranja

  • Kapitalizaciju osiguranja

  • Otkup osiguranja

  • Predujam (pozajmica)

Mirovanje može neprekidno trajati najviše jednu godinu. U periodu mirovanja osigurani ste kapitalizovanom osiguranom sumom.

Kapitalizacija osiguranja. Ako je osiguranik odustao od plaćanja premije, a platio je najmanje dve godišnje premije, osigurana suma se smanjuje (tabela redukovanih vrednosti). Ugovor o osiguranje života u ovom slučaju i dalje je aktivan, ali je smanjena osigurana suma, shodno do tada uplaćenoj premiji osiguranja.

Otkup osiguranja je moguće ugovoriti ukoliko je plaćena premija za dve godine (kod nekih društava za životno osiguranje – tri godine). Osiguravač tada isplaćuje ugovaraču otkupnu vrednost polise na osnovu tabele otkupnih vrednosti. Generalno, otkup osiguranja je nepovoljan, jer tek u drugoj polovini trajanja osiguranja otkupna vrednost polise je približna iznosu uplaćenih premija osiguranja.

Predujam je pozajmica koju društvo za životno osiguranje može da odobri u slučaju da je ugovor aktivan, da je premija plaćena za najmanje 3 godine, da nema zaostatka u plaćanju. Pozajmica se odobrava do određenog procenta otkupne vrednosti sa unapred određenom kamatnom stopom, koja je manja od bankarskih.

 

Brošura

GSI MASTER d.o.o.

Društvo za posredovanje u osiguranju
Cvijićeva 63 / st. 4
11108 Beograd 12
PAK 136929
SRBIJA
telefon: 011/2763-682
telefaks: 011/2763-682
dežurni telefon (24h/365 dana): 069/2337-710

Preporučujemo - Naši klijenti:

Pratite nas na: