Osiguranje građevinskih objekata domaćinstva

OSIGURANJE KUĆA I STANOVA

Osiguranje građevinskih objekata domaćinstva (engl. residential buildings insurance) pokriva osiguranje zgrada koje u potpunosti ili pretežnim delom služe u stambene svrhe.

Vaš broker osiguranja GSI Master omogućava vam da pod najpovoljnijim uslovima izaberete neku od ponuda za osiguranje vaše kuće ili vašeg stana reprezentativnih društava za osiguranje na tržištu Republike Srbije.


Osiguranje građevinskih objekata domaćinstva pokriva različite rizike na objektima koji su namenjeni za stanovanje: porodične kuće, kuće u nizu, stanovi (etažno vlasništvo), montažne kuće, vikend kuće, pomoćni objekti (garaže i slično) i ekonomski objekti poljoprivrednih domaćinstava sa njihovim sastavnim delovima.

Pored objekata, predmet osiguranja su i ugrađene instalacije i oprema u objekat: elektroinstalacije, PTT – instalacije, kanalizacija, kotlovi za grejanje; kao i bojleri i sanitarni uređaji, staklo na prozorima i vratima...

Kao ugovarač osiguranja, može da nastupi bilo koje lice koje ima interes da ugovori osiguranje – svako lice koje poseduje kuću ili stan; lice koje uzima stambeni kredit... Osiguranik (lice čija je imovina osigurana i kome pripadaju prava iz osiguranja) je vlasnik kuće ili stana.

Ugovarač osiguranja kuće, odnosno osiguranja stana ima mogućnost izbora dužine trajanja osiguranja, pri čemu društva za osiguranje sa kojima GSI Master sarađuje odobravaju posebne popuste za zaključena višegodišnja osiguranja, odnosno za osiguranja sa neodređenim rokom trajanja.


 • Kada se govori o tradicionalnom osiguranju kuće ili stana kao građevinskog objekta, uobičajeno se koristi termin „osnovni požarni rizici“, a pod tim se podrazumeva:
  • požar;
  • udar groma;
  • eksplozija;
  • oluja;
  • grad;
  • pad letelice;
  • manifestacije i demonstracije.
 • Posebnim ugovaranjem osiguravajuća zaštita za građevinske objekte domaćinstva može da se obezbedi i za brojne dopunske rizike, među kojima mogu da se izaberu:
  • izliv vode iz instalacija;
  • lom instalacija;
  • poplava, bujica i visoka voda;
  • klizanje tla i odronjavanje;
  • snežna lavina;
  • udar sopstvenog (ili nepoznatog) motornog vozila u osigurani građevinski objekat;
  • lom stakla;
  • zemljotres.

 • GSI Master svojim klijentima preporučuje osiguranje odgovornosti, čime se osigurava odgovornost u svojstvu fizičkog lica vlasnika osiguranog građevinskog objekta (kuće/stana) i članova porodičnog domaćinstva za štete učinjene trećim licima i stvarima trećih lica iz posedovanja ili korišćenja osiguranog građevinskog objekta.


Društva za osiguranje naknadu iz osiguranja za kuće i stanove starosti do 5 godina obračunavaju na novonabavnu građevinsku vrednost, tako da se za totalnu štetu isplaćuju troškovi izgradnje novog objekta umanjeni za vrednost ostatka, a za delimičnu štetu troškovi popravke umanjeni za vrednost ostatka. Za kuće i stanove starosti preko 5 godina, vikendice i ostale objekte naknada iz osiguranja obračunava se na stvarnu građevinsku vrednost i to tako da se za totalnu štetu isplaćuju troškovi izgradnje novog objekta, umanjeni za amortizaciju i vrednost ostatka, a za delimičnu štetu troškovi popravke umanjeni za amortizaciju i vrednost ostatka.

Društva za osiguranje, svojim uslovima za osiguranje građevinskih objekata domaćinstva, predviđaju i isplatu naknade za troškove spašavanja i raščišćavanja (nakon štetnog događaja), uglavnom do visine 3% sume osiguranja.

U saradnji sa vašim posrednikom u osiguranju GSI Master dobijate mogućnost izbora načina plaćanja osiguranja doma i porodice, kao i načina na koji možete da osigurate vaš dom i porodicu.

Polisa osiguranja stana ili kuće može da bude uslov za odobrenje stambenog kredita banke. Saradnjom sa reprezentativnim kompanijama za osiguranje GSI Master će vam omogućiti vinkulaciju (prenos prava iz ugovora o osiguranju na treće lice – poslovnu banku ili nadležni državni organ) polise osiguranja nekretnine koja služi kao predmet obezbeđenja stambenog kredita.

Obzirom da sarađuje sa reprezentativnim kompanijama za osiguranje u Republici Srbiji, GSI Master će vas svakodnevno informisati o akcijama i dodatnim pogodnostima za zaključenje osiguranja vašeg doma i vaše porodice.

GSI Master, vaš broker osiguranja, neizostavno će vam obrazložiti ponude reprezentativnih kompanija za osiguranje, šta su prednosti ili eventualni nedostatci u ponudama i uz benefite velikog kupca za vas obezbediti najbolje uslove i cenu na tržištu.

Stručni tim Društva za posredovanje u osiguranju GSI Master vrši i poslove savetovanja i pomoći u prijavi, proceni i obradi šteta, kao i pravnu pomoć ukoliko niste zadovoljni procenom i isplaćenom naknadom u slučaju štetnog događaja.

 

 

Brošura

GSI MASTER d.o.o.

Društvo za posredovanje u osiguranju
Cvijićeva 63 / st. 4
11108 Beograd 12
PAK 136929
SRBIJA
telefon: 011/2763-682
telefaks: 011/2763-682
dežurni telefon (24h/365 dana): 069/2337-710

Preporučujemo - Naši klijenti:

Pratite nas na: