"All risk" osiguranja

OSIGURANJE IMOVINE OD SVIH RIZIKA

Svi rizici (engl. all risks, nem. alle Gefahren) je pristup, odnosno načelo po kojem se osiguranje zaključuje u svrhu obezbeđenja osiguranih predmeta od svih opasnosti koje ga mogu ugroziti. Ovaj izraz se u engleskoj praksi najčešće koristi za označavanje osiguranja od svih rizika.

Osiguranje od svih rizika je osiguranje imovine namenjeno svim privrednim društvima koja imaju širok opseg poslovanja. All Risks osiguranje već više godina predstavlja standard u svetu osiguranja.

Za razliku od većine drugih osiguranja imovine, osiguranjem od svih rizika ne pokrivaju se pojedinačno nabrojani rizici, već osigurani događaj predstavlja ostvarenje svakog onog rizika koji izaziva oštećenje, uništenje ili gubitak osiguranog predmeta (neimenovane opasnosti – svi rizici), izuzev rizika izričito isključenih odredbama uslova osiguranja, odnosno polise osiguranja. Radi se o najširem obimu pokrića u imovinskom osiguranju. Osiguraniku je znatno olakšano dokazivanje osiguranog slučaja jer je jedino dužan da dokaže kako je šteta posledica nekog spoljnog uzroka.

Osnovne karakteristike All Risks osiguranja su:

ü jedna polisa za ugovoreni broj rizika

ü manje administracije

ü mogućnost sklapanja osiguranja prekida rada (šomaž)

ü mogućnost proširenja standardnih oblika pokrića na pokriće od svih, neimenovanih opasnosti, čime se pruža potpuna zaštita za imovinu i poslovanje privrednog društva

ü mogućnost ugovaranja raznih iznosa učešća u šteti (franšiza), čime se bitno smanjuju premije osiguranja

ü odgovarajuće nagrađivanje, dodatnim smanjenjem premije, za mere preduzete sa namerom sprečavanja ostvarenja rizika

ü mogućnost osiguranja na novonabavnu vrednost, po principu „staro za novo“

GSI Master, univerzalni posrednik u osiguranju, aktivno učestvuje u proceni rizika i izradi svake All Risks polise osiguranja. Svaka polisa za osiguranje imovine od svih rizika karakteristična je sama za sebe – zavisi od prirode delatnosti klijenta i u zavisnosti od potreba klijenta za osiguranjem obuhvata posebne odredbe o osiguranju i isključenjima iz osiguranja.

Zajedničko svim All Risks polisama je da se sastoje od nekoliko osnovnih sekcija spojenih u celinu All Risks uslova za osiguranje. Svaka sekcija za sebe određuje opseg pokrića, isključenja i klauzule koje u celini daju osiguravajuće pokriće.

Tehnologija izrade svih All Risks polisa sastoji se od nekoliko zajedničkih elemenata:

 • Popis ili schedule
 • Sekcija 1 – koja obrađuje All Risks osiguranja imovine – materijalne štete i može, ali ne mora, da uključuje štete loma mašina i rizika zemljotresa, koju sačinjavaju:
  • klauzula osiguravača
  • isključenja iz osiguranja
  • odredbe o naknadi štete
  • klauzule
  • objašnjenja pojedinih izraza
 • Sekcija 2 – koja obrađuje osiguranje od odgovornosti, koju sačinjavaju:
  • klauzula osiguravača
  • isključenja iz osiguranja
  • klauzule
 • Sekcija 3 – koja obrađuje osiguranje zbog prekida rada, koju sačinjavaju:
  • klauzula osiguravača
  • isključenja iz osiguranja
  • klauzule
  • objašnjenja pojedinih izraza
 • Opšti uslovi za osiguranje
 • Opšta isključenja iz osiguranja koja se primenjuju na sve sekcije polise osiguranja
 • Mesto za potpis ugovornih strana iz ugovora o osiguranju
 • Dodaci polisi kao tumačenje određenih izraza ili klauzula o prenosu – vinkulaciji prava osiguranika

Popis ili schedule sadrži sve bitne elemente polise osiguranja:

  • osiguravač
  • ugovarač osiguranja – naziv i sedište
  • osiguranik – naziv i sedište
  • trajanje osiguranja – datum početka i datum isteka osiguranja
  • predmet osiguranja
  • rizik, odnosno opasnosti koje se osiguravaju
  • sume osiguranja
  • način ugovaranja obima pokrića
  • limite pokrića i podlimite
  • ugovoreno učešće u šteti – odbitne franšize
  • premiju osiguranja

Tehnika određivanja osiguravajućeg pokrića ista je za svaku sekciju osiguranja, tako da svaka sekcija počinje definisanjem pokrića, zatim isključenja i klauzula koja se primenjuju na tu sekciju, ali tako da All Risks polisa ne mora da sadrži sve tri sekcije.

Osiguranja od svih rizika su uvedena, pre svega, da bi se osiguraniku omogućilo da pregovara o premiji osiguranja. Značajno je da All Risks premije osiguranja mogu da budu znatno povoljnije nego premije kod imovinskih osiguranja po principu imenovanih rizika. Uloga GSI Master – Društva za posredovanje u osiguranju i jeste da prepozna potrebe klijenta u osiguranju, sagleda rizike i preporuči klijentu zaključivanje najpovoljnijeg ugovora o osiguranju.

Sledeća karakteristika All Risks osiguranja je da se smanjuje broj izdatih polisa za jednog klijenta – osiguranika, čime se eliminiše problem praćenja oblasti osiguranja za velika privredna društva.

Osiguranja od svih rizika su zanimljiva i isplativa velikim pravnim subjektima sa gotovo obaveznim učešćem osiguranika u riziku. Veća učešća osiguranika u šteti – odbitne franšize gotovo potpuno izbacuju veliku administraciju i administrativne troškove sa prijavama i procenama malih šteta, čime se bitno smanjuje i premija osiguranja, što znači da osiguranik ne sklapa osiguranje radi naplate velikog broja sitnih šteta, već da mu osiguranje bude trošak koji može da kontroliše, a da ima zaštitu od velikih šteta koje mogu da ugroze poslovanje.

Umesto zaključka – polise All Risks osiguranja su gotovo idealno sredstvo za objedinjavanje na jednom mestu svih rizika koji mogu da ugroze poslovanje i predstavljaju priliku da se uz stručnog brokera GSI Master privredni subjekti oslobode suvišne administracije, opasnosti koje prete njihovoj delatnosti i pri tome ostvare značajne uštede.

 

Brošura

GSI MASTER d.o.o.

Društvo za posredovanje u osiguranju
Cvijićeva 63 / st. 4
11108 Beograd 12
PAK 136929
SRBIJA
telefon: 011/2763-682
telefaks: 011/2763-682
dežurni telefon (24h/365 dana): 069/2337-710

Preporučujemo - Naši klijenti:

Pratite nas na: