Paket osiguranja SME

OSIGURANJE MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

- POLISA VAŠEG POSLOVANJA -

Paket osiguranja malih i srednjih preduzeća (engl. SME – Small and Medium Enterprises) namenjen je preduzetnicima koji su već uložili dovoljno novca i vremena da postave svoj posao na noge ili tek pokreću svoj biznis. Broker osiguranja GSI Master, u saradnji sa reprezentativnim kompanijama za osiguranje na tržištu Republike Srbije, svojim klijentima omogućava jedinstvenu i sveobuhvatnu ponudu osiguranja kojim se vaš posao štiti od rizika koji sa sobom mogu da donesu neplanirani štetni događaji.

Polisa osiguranja malih i srednjih preduzeća, na jednom mestu za sve ugovorene rizike, omogućava lakše upravljenje rizicima i jednostavniju administraciju, uz minimalna ulaganja. Širok je spektar delatnosti koje mogu da budu osigurane, počev od uslužnih delatnosti sve do proizvodnih malih i srednjih privrednih društava i zanatlija.

Osnovne karakteristike malih i srednjih preduzeća su da je vrednost imovine do milion evra; godišnji promet do dva miliona evra i da je u radnom odnosu u preduzeću do pedeset zaposlenih.

Osiguranje biznisa malih i srednjih preduzeća karakteriše niža cena osiguranja (premija) – premija osiguranja je niža nego u slučaju kada se pojedinačno ugovaraju više vrsta osiguranja. Polisom SME osiguranja, koja je rezultat pozitivnih iskustava u radu osiguravača na svetskom tržištu osiguranja, sami birate neophodno i potrebno osiguravajuće pokriće, uz punu fleksibilnost i jednostavnost. Osiguravajuća društva sa kojima sarađujemo, garantuju brzu i efikasnu naknadu štete, mrežom poslovnica po celoj Srbiji, hitnim izlaskom ovlašćenih procenitelja na mesto štete i brzom obradom i isplatom naknade.

Kompanije za osiguranje sa kojima GSI Master, Društvo za posredovanje u osiguranju sarađuje, naše klijente koji zaključe osiguranje malih i srednjih preduzeća nagrađuju na razne načine, počev od mogućnosti ugovaranja raznih učešća u šteti čime se smanjuje cena osiguranja, pa preko popusta za mere preduzete radi sprečavanja rizika sve do bonusa i vaučera sa popustima za zaključenje nekih drugih vrsta osiguranja kod tog osiguravača. Osiguravači, takođe, nagrađuju dodatnim popustima ugovarače osiguranja koji se opredele za svestranije osiguravajuće pokriće odabirom više opcionih rizika, odnosno osiguranjem više lokacija.

GSI Master, sa svoje strane, rukovođen obavezom da, kao broker u službi klijenta, izradi odgovarajuću analizu opasnosti i predloži odgovarajuće pokriće, ali i da posreduje, radi pregovaranja o zaključenju ugovora o osiguranju sa društvom za osiguranje koje, u odnosu na okolnosti pojedinog slučaja, osiguraniku nudi najpovoljniju zaštitu, obavezuje se da do detalja prouči, u ime i za račun osiguranika, ponuđeni paket osiguravajućeg pokrića kompanije za osiguranje i zahteva dopunu, izmene ili da odustane od ponuđenog paketa SME osiguranja ukoliko bilo koji segment ovakvog osiguranja ne zadovoljava potrebe i (ili) zahteve klijenta.

Obzirom da uspešno poslovanje preduzeća podrazumeva i obezbeđenje od rizika koji mogu da unište njegovu imovinu i finansijski interes, paket osiguranja malih i srednjih preduzeća podrazumeva, pre svega, osiguranje imovine od osnovnih požarnih rizika na osnovu vrednosti imovine klijenta, kao i imovine uzete u najam, zakup ili na lizing:

  • građevinskih objekata – poslovnog prostora
  • opreme
  • zaliha

Ukoliko je poslovni prostor u zakupu, ne morate da osigurate objekat u tuđem vlasništvu, ali možete svoju opremu i ulaganje u njega.

Osiguranje navedene imovine u paketu osiguranja malih i srednjih preduzeća, u zavisnosti od osiguravača, pod osnovnim osiguravajućim pokrićem obuhvata:

  • požar
  • udar groma
  • eksploziju
  • udar sopstvenog motornog vozila u osigurani građevinski objekat
  • pad letelice
  • manifestacije i demonstracije

U zavisnosti od procenjenog rizika, GSI Master savetuje svojim klijentima izbor proširenog osiguravajućeg pokrića požarnih rizika i na:

  • izliv vode iz instalacija
  • poplave, bujice i visoke vode
  • oluju
  • grad
  • klizanje tla
  • zemljotres
  • udar nepoznatog motornog vozila u osigurani građevinski objekat

Pored požarnih rizika, paket osiguranja malih i srednjih preduzeća, u zavisnosti od potreba klijenta i prema ponudi kompanija za osiguranje, sadrži:

  • osiguranje od opasnosti provalne krađe i razbojništva
   • za opremu;
   • zalihe;
   • novac u manipulaciji na uplatno – isplatnom mestu; i
   • novac u blagajni.

  • osiguranje mašina od loma
  • kombinovano osiguranje elektronskih računara
  • osiguranje stakla od loma, kao i svetlećih natpisa i reklama
  • osiguranje troškova i izgubljene dobiti usled prekida rada prouzrokovanog ostvarenjem rizika požara, eksplozije, udara groma ili pada letelice

SME paketom osiguranja na jednom mestu klijent može dodatno da izabere i osiguranje:

  • građansko – pravne odgovornosti iz delatnosti prema trećim licima i stvarima trećih lica
  • odgovornosti poslodavca prema zaposlenima

Sveobuhvatnost polise osiguranja malih i srednjih preduzeća ogleda se i u mogućnosti da ovakvim načinom osiguranja klijent ispuni i svoju zakonsku obavezu osiguranja zaposlenih od sledećih osnovnih rizika:

  • osiguranje rizika smrti usled nezgode; i
  • osiguranje invaliditeta nastalog kao posledica nezgode.

Proširenjem osiguravajućeg pokrića, u okviru SME osiguranja moguće je i:

  • osiguranje troškova lečenja usled nezgode; i
  • osiguranje smrti usled bolesti (prirodne smrti).

Klijentima se ostavlja mogućnost izbora da li će zaposlene da osiguraju u toku 24 časa, bilo gde da se nalaze, ili će osiguravajuće pokriće da se odnosi samo na osiguranje u toku rada.

GSI Master predstavljajući ponudu osiguranja malih i srednjih preduzeća posebno skreće pažnju na mogućnost ugovaranja suma osiguranja ne samo u dinarima, već i u evrima bez povećanja premije osiguranja, čime je postiže efikasna zaštita od negativnog uticaja inflacije. U tom slučaju se u polisu SME osiguranja unosi klauzula: „Sume osiguranja ugovorene su u dinarskoj protivvrednosti iznosa u EUR koji je iskazan u polisi. Suma osiguranja jednaka je dinarskoj protivvrednosti navedenog iznosa u EUR obračunatog po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan osiguranog slučaja, osim kod osiguranja od posledica nezgode gde se srednji kurs Narodne banke Srbije obračunava na dan likvidacije štete.“

Prilikom ugovaranja paketa osiguranja malih i srednjih preduzeća, gde se premija plaća u ratama, a ugovorena je devizna klauzula, premija osiguranja u rokovima dospeća takođe prati kurs evra. Međutim, ukoliko klijent ugovori plaćanje ukupne godišnje premije osiguranja odjednom, odnosno polugodišnje ili kvartalno, kompanije za osiguranje sa kojima GSI Master ima zaključene ugovore o posredovanju u osiguranju, odobravaju dodatne popuste ugovaračima osiguranja.

 

 

Brošura

GSI MASTER d.o.o.

Društvo za posredovanje u osiguranju
Cvijićeva 63 / st. 4
11108 Beograd 12
PAK 136929
SRBIJA
telefon: 011/2763-682
telefaks: 011/2763-682
dežurni telefon (24h/365 dana): 069/2337-710

Preporučujemo - Naši klijenti:

Pratite nas na: