Osiguranje od požara i drugih opasnosti

NAJSTARIJE I RAZNOVRSNO OSIGURANJE

Požarno osiguranje (engl. fire insurance, nem. Feuerversicherung) je jedna od najstarijih i najraznovrsnijih vrsta osiguranja. Uobičajeni naziv u tehnici osiguranja je osiguranje od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti, kojim se pruža ekonomska zaštita za neposredne štete – oštećenje ili uništenje čitavog niza stvari, počev od građevinskih objekata i drugih nekretnina, preko mnogobrojnih pokretnih stvari, pa do posebnih objekata (ukoliko se ugovori) kao što su brane, železničke pruge, mostovi, izgrađene obale, sportski tereni itd.

GSI Master, u okviru svoje odgovornosti, pri osiguranju imovine svojih klijenata obavezno polazi od osiguranja od opasnosti požara i osnovnih rizika priključenih požarnom osiguranju, iz razloga što ostvarenje rizika požara, iako se možda ne dešava tako često kao neki drugi rizici, uglavnom dovodi do potpune štete i uništenja osigurane stvari. Važnost požarnog osiguranja ogleda se i u tome da je osnovni i neizostavan činilac svih paketa osiguranja imovine koje u saradnji sa reprezentativnim kompanijama za osiguranje nudi GSI Master. Mere prevencije koje klijent sprovodi po savetima svog brokera GSI Master mogu značajno da utiču na iznos koji ugovarač osiguranja plaća društvu za osiguranje – premiju osiguranja.

Suma osiguranja na koju se osiguranje od požara, po pravilu, zaključuje odgovara zamenskoj vrednosti. Vaš broker osiguranja GSI Master će procenom rizika i stanja vaših objekata i opreme predložiti mogućnost otkupa amortizovane vrednosti kod delimičnih šteta.

Osnovni rizici koji su pokriveni uslovima za osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti osiguravajućih društava u Republici Srbiji su:

  • požar i udar groma;
  • eksplozija;
  • oluja;
  • grad;
  • udar sopstvenog motornog vozila i sopstvene pokretne radne mašine u osigurani građevinski objekat;
  • pad letilice; i
  • manifestacije i demonstracije.

Posebnim ugovaranjem, GSI Master preporučuje osiguranje od rizika

  • zemljotresa, koji iako redak na našim prostorima, može da dovede, kao i rizik požara, do potpune štete po imovinu klijenta.

Procenom rizika sa klijentom, GSI Master preporučuje proširenje osnovnih požarnih rizika sledećim dopunskim rizicima:

  • poplava, bujica i visoka voda;
  • klizanje tla i odronjavanje zemljišta;
  • sleganje tla;
  • snežna lavina;
  • iscurenje (lekaža) tečnosti i gasova;
  • izliv vode iz instalacija;
  • samozapaljenje zaliha;
  • isticanje užarene tečne mase;
  • udar nepoznatog motornog vozila u osigurani građevinski objekat, itd.

Pored navedenih osiguranih opasnosti, osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti pokriva i:

  • nestanak osigurane stvari kod ostvarenog osiguranog slučaja,
  • troškove učinjene pri raščišćavanju, rušenju i odvoženju u vezi sa nastalim osiguranim slučajem.

Značajno je napomenuti da požarno osiguranje obuhvata samo neposredne štete na osiguranim stvarima, a ne i posredne štete ili gubitke zbog nastanka osiguranog slučaja – odgovornost, gubitak zakupnine, troškovi usled prekida rada, smanjenje – odnosno umanjenje vrednosti i slični gubici ugovaraju se nekim drugim osiguranjima.

Osiguranje od opasnosti požara ne obuhvata štete usled nuklearne reakcije, radijacije ili radioaktivne kontaminacije, ratnih operacija, terorizma i oružanih pobuna.

Predmet osiguranja požarnog osiguranja mogu da budu sve stvari (imovina) osim onih koje su uslovima osiguravača isključene iz osiguranja. Prilikom ugovaranja osiguranja, bitno je da ugovarač osiguranja uz pomoć svog brokera GSI Master detaljno na polisi osiguranja označi svu imovinu koja je predmet osiguranja:

 1. kod osiguranja građevinskog objekta i drugih nepokretnih stvari smatraju se osiguranim svi delovi građevinskog objekta, temelji i podrumski zidovi, sve ugrađene instalacije, sva ugrađena oprema (liftovi, centralno grejanje sa cisternom za gorivo, bojleri, uređaji za klimatizaciju, hidrofori i slično);
 2. kod osiguranja pokretnih stvari smatraju se, ako u polisi nisu pojedinačno navedene već kao grupa, da su osigurane sve stvari koje se nalaze na mestu osiguranja a pripadaju osiguranoj grupi; kako one koje su postojale u trenutku zaključenja ugovora tako i one koje se naknadno unesu u ovu grupu.

Osiguranje obuhvata samo one stvari koje su vlasništvo osiguranika i osoba koje sa osiguranikom žive u zajedničkom domaćinstvu.

Ukoliko klijent želi, odnosno ima interes, može da se posebno ugovori:

  • osiguranje od požarnih rizika za stvari radnika koji obavljaju službu na mestu osiguranja, kao i
  • stvari trećih lica primljene radi popravke, prerade, obrade, čuvanja, prodaje, davanja u zakup, najam i na poslugu i slično.

Posebnim ugovaranjem za proširenje pokrića osiguranja od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti mogu da se osiguraju:

  • zalihe robe u rashladnim uređajima (vitrine, komore i zamrzivači) prodajnih i drugih objekata od opasnosti prestanka hlađenja usled kvara uređaja za hlađenje (sektor - civil), odnosno zalihe u hladnjačama po posebnim uslovima (sektor - industrija);
  • antene za prijem radio i televizijskog programa;
  • folije od veštačkog materijala (izuzev PVC folija) od opasnosti oluje i grada;
  • crteži, akti, planovi, poslovne knjige, kartoteke i slično, kao i elektronski nosači podataka;
  • gotov novac, hartije od vrednosti i druga dokumenta;
  • modeli, kalupi, mustre i šabloni.

Ovim osiguranjem nisu obuhvaćena zemljišta, obale, usevi i plodovi, motorna vozila i prikolice (izuzev kao trgovačka zaliha u trgovinama ili se nalaze na popravci, održavanju i čuvanju), plovni objekti na vodi, vazdušne letilice, roba u prevozu, ribe i druge životinje u vodama i slično.

Osiguravajuće pokriće od grupe požarnih rizika obezbeđuju i neke druge vrste i paketi osiguranja, među kojima su osiguranje doma i porodice (osiguranje građevinskih objekata domaćinstva i osiguranje stvari domaćinstva), kombinovano osiguranje računara, osiguranje pokretne tehnike, osiguranje objekata u izgradnji/montaži; kao i All Risks osiguranje, odnosno osiguranje malih i srednjih preduzeća itd.

Kao osiguranje imovine, osiguranje od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti u tehnici osiguranja deli se na požar – civil i osiguranje od požara u industriji (engl. industrial fire risks insurance), podvrstu osiguranja od požara koja obuhvata sredstva – nepokretne i pokretne stvari koje pripadaju industrijskim, rudarskim, većim zanatskim i nekim uslužnim privrednim društvima. Ovo osiguranje je izdvojeno sa obzirom na brojne osobenosti u pogledu težine rizika u pomenutim privrednim subjektima. Njegova složenost ogleda se u činjenici što se prilikom utvrđivanja visine premije posebno vodi računa o izloženostima rizicima, kao i o njihovim izvorima koji proističu iz tehnološkog procesa proizvodnje. Društvo za posredovanje u osiguranju GSI Master, stručnošću i iskustvom u tehnici osiguranja, pruža pomoć privrednim društvima prilikom procene rizika, kako privrednim subjektima iz civilnog sektora, tako i industrijskim privrednim društvima prilikom razvrstavanja objekata osiguranja u razrede opasnosti i razrede zaštitnih mera i posebnu pažnju pridaje preventivi, kao značajnom elementu za smanjenje rizika i samim tim za umanjenje premije osiguranja i troškova koji opterećuju klijente.

Brokerska kuća GSI Master posebnu ulogu za svoje klijente ostvaruje u slučaju nastanka rizika i dešavanjem šteta. Kada nastane osigurani slučaj, osiguranik je dužan da o tome obavesti osiguravača bez odlaganja, ali najkasnije u roku od tri dana od dana njegovog nastupanja, odnosno saznanja o nastupanju, što u slučaju da je u zaključivanju osiguranja posredovao GSI Master znači da osigurani slučaj klijent može da prijavi i svom brokeru.

Prednosti prijave osiguranog slučaja preko brokera su višestruke – klijent može da dobije od Društva GSI Master sve neophodne obrasce za prijavu osiguranog slučaja, pomoć u pripremi neophodnih dokumenata za prijavu štete kao i stručne i pravne savete u vezi sa osiguranim slučajem. Uz pomoć GSI Master, pored osiguravača, u slučaju požara i eksplozije, a u vezi sa polisom požarnog osiguranja, osigurani slučaj prijavljuje se i nadležnom organu unutrašnjih poslova.

U nekim drugim slučajevima, kao npr. oluje, zemljotresa i sl. ovlašćena lica GSI Master pomažu klijentima, ukoliko je potrebno, prilikom dokazivanja brzine vetra – izveštajem hidrometeorološke službe; jačine zemljotresa – izveštajem seizmološkog zavoda itd.

Nakon prijave štete, GSI Master nastavlja da prati predmet sve do likvidacije i isplate štete, po potrebi i po nalogu klijenta sačinjavajući prigovor na odluke osiguravača u vezi sa osiguranim slučajem.

 

Brošura

GSI MASTER d.o.o.

Društvo za posredovanje u osiguranju
Cvijićeva 63 / st. 4
11108 Beograd 12
PAK 136929
SRBIJA
telefon: 011/2763-682
telefaks: 011/2763-682
dežurni telefon (24h/365 dana): 069/2337-710

Preporučujemo - Naši klijenti:

Pratite nas na: