Osiguranje provalne krađe i razbojništva

ZA MIRAN SAN

Neminovni deo naše svakodnevice, nažalost, su provalne krađe i razbojništva. Ukoliko se nisu dogodile nama, veoma često se dešavaju u našem neposrednom okruženju. Zbog toga je jedna od prvih asocijacija na termin „osiguranje“ – zaštita od krađe.

Savremene mere obezbeđenja, kao oblici preventive, donekle umanjuju rizik nastanka provalne krađe i razbojništva, ali i uz njih, dešava se da nečiji novac ili druge vredne stvari netragom nestanu. Inventivnost savremenih počinilaca ovakvih dela prati svaki oblik zaštite, tako da je jedina adekvatna zaštita u slučaju krađe – polisa osiguranja.

Stručni tim GSI Master, vašeg brokera osiguranja, omogućiće vam da pod najpovoljnijim uslovima na tržištu odaberete vašu polisu osiguranja, kojom ćete se zaštititi od neželjenih posledica nastalih ulaskom u vaše prostorije primenom bilo kakvog sredstva, uključujući i onog namenjenog redovnom otvaranju – ukoliko se do ključa od vaših prostorija došlo na nelegalan način.

Predmet osiguranja mogu da budu pokretne stvari u svojini osiguranika:

  • nameštaj, uređaji, mašine i aparati, zalihe, umetnička dela, knjige, razne zbirke i vredni predmeti i sl.;
  • gotovina – novac u raznim smestištima (sefovi, kase, kasete...), dragocenosti, menice, čekovi, akcije;
  • gotovina – novac u menjačnicama, bankama, novac i druga sredstva plaćanja za vreme prenosa i prevoza;
  • stvari zaposlenih kod osiguranika, stvari trećih lica primljenih na popravku ili prodaju, u najam, zalog ili čuvanje.

Stvari mogu da se osiguraju prema spisku koji sadrži identifikacione podatke ili kao skup prema knjigovodstvenoj evidenciji osiguranika koja se vodi u skladu sa zakonom. Ovlašćena lica Društva za posredovanje u osiguranju GSI Master će vam pružiti svaku vrstu pomoći prilikom sačinjavanja liste priloga uz polisu osiguranja.

Osiguravajuća zaštita polisom osiguranja od provalne krađe i razbojništva pruža se od:

  • provalne krađe;
  • razbojništva (oduzimanja upotrebom sile ili pretnjom);
  • pokušaja izvršenja provalne krađe i razbojništva;
  • obesti i vandalizma u toku izvršenja provalne krađe i razbojništva;
  • saobraćajne nesreće i požara u slučaju prenosa ili prevoza novca i drugih sredstava plaćanja, odnosno dragocenosti.

Vrednost na koju se zaključuje osiguranje je suma osiguranja. Ona je maksimalni iznos koji može da se isplati u slučaju ostvarenja nekog od rizika, pri čemu u dogovoru sa posrednikom u osiguranju određujete bilo procenjenu vrednost, bilo vrednost preuzetu iz knjigovodstvene evidencije ili ugovorenu vrednost u visini eventualno moguće štete (suma „prvog rizika“) u slučajevima gde je to po uslovima i tarifama društava za osiguranje moguće. Načinom osiguranja „na prvi rizik“ može da se ostvari ušteda u premiji osiguranja, obzirom da suma osiguranja „na prvi rizik“ može da bude značajno manja od ukupne vrednosti osigurane imovine.

Visina premije osiguranja – iznosa koji prema ugovoru o osiguranju plaćate za zaključeno osiguranje društvu za osiguranje zavisi od visine sume osiguranja, načina osiguranja, mesta i smestišta osigurane stvari, vrste predmeta osiguranja, visine novčanih sredstava koja se osiguravaju, ugovorenih doplataka i odobrenih popusta. Posrednik u osiguranju GSI Master stručnim savetima će vam pomoći da iz ponuda kompanija za osiguranje odaberete onu koja svojim odnosom osiguravajućeg pokrića i premije osiguranja („cene osiguranja“) najviše odgovara vašim potrebama i zahtevima iz osiguranja.

Naknada iz osiguranja, ukoliko je došlo do uništenja ili odnošenja stvari, je vrednost osigurane stvari do sume osiguranja koja je navedena u polisi, a ukoliko su stvari oštećene, naknađuju se troškovi popravke (rad i materijal) osigurane stvari.

Naknada pored štete na osiguranim stvarima, obuhvata i određenim delom sume osiguranja i štete na građevinskom objektu, instalacijama i opremi u građevinskom objektu u kome se nalaze osigurane stvari, a koje su nastale prilikom izvršenja ili pokušaja izvršenja provalne krađe.

Pored navedenog, uslovima za osiguranje od opasnosti provalne krađe i razbojništva predviđena je i naknada troškova koje je osiguranik imao radi preduzimanja mera otklanjanja i smanjenja štete, pa čak i ukoliko su te mere bile bez uspeha.

Pogodnosti koje klijent može da očekuje prilikom zaključenja ovog osiguranja zavise od mera prevencije koje su preduzete radi obezbeđenja od osiguranih opasnosti, obima pokrića, izbora perioda trajanja ugovora o osiguranju, načina plaćanja itd.

Predstavnici vašeg brokera GSI Master će vam pružiti stručne savete i u dogovoru sa vama nastojati da nađu pravu meru između vašeg ulaganja u preventivu, sa jedne strane i premiju ugovorenog osiguranja, sa druge. Društva za osiguranje, sa kojima GSI Master sarađuje, odobravaju popuste na premiju osiguranja za alarmne uređaje, metalne rešetke, roletne, specijalnu zaštitnu foliju, sigurnosne brave, naoružane čuvare i sl.

Brokerska kuća GSI Master posebnu ulogu za svoje klijente ostvaruje u slučaju nastanka rizika i dešavanjem šteta. Kada nastane osigurani slučaj, osiguranik je dužan da o tome obavesti osiguravača bez odlaganja, ali najkasnije u roku od tri dana od dana njegovog nastupanja, odnosno saznanja o nastupanju, što u slučaju da je u zaključivanju osiguranja posredovao GSI Master znači da osigurani slučaj klijent može da prijavi i svom brokeru.

Prednosti prijave osiguranog slučaja preko brokera su višestruke – klijent može da dobije od Društva GSI Master sve neophodne obrasce za prijavu osiguranog slučaja, pomoć u pripremi neophodnih dokumenata za prijavu štete kao i stručne i pravne savete u vezi sa osiguranim slučajem. Osigurane slučajeve po polisi osiguranja od opasnosti provalne krađe i razbojništva, pored osiguravača, klijent uz pomoć GSI Master prijavljuje i nadležnom organu unutrašnjih poslova.

Nakon prijave štete, GSI Master nastavlja da prati predmet sve do likvidacije i isplate štete, po potrebi i po nalogu klijenta sačinjavajući prigovor na odluke osiguravača u vezi sa osiguranim slučajem.

 

Brošura

GSI MASTER d.o.o.

Društvo za posredovanje u osiguranju
Cvijićeva 63 / st. 4
11108 Beograd 12
PAK 136929
SRBIJA
telefon: 011/2763-682
telefaks: 011/2763-682
dežurni telefon (24h/365 dana): 069/2337-710

Preporučujemo - Naši klijenti:

Pratite nas na: