Osiguranje loma stakla

OSIGURANJE OD BILO KOJE OPASNOSTI KOJOJ SU IZLOŽENE OSIGURANE STVARI

Svaki objekat u svom sastavu ima veće ili manje staklene površine. Na pojedinim (pogotovo savremenim) objektima čitavi zidovi ili krovovi su od različitih vrsta stakla ili staklenih cigala, pultovi od mermera, granita ili veštačkog kamena, oprema je porculanska, ugrađena su ili postavljena ogledala itd.

Ponudom osiguranja stakla od loma broker osiguranja GSI Master omogućava svojim klijentima da nadoknade troškove zamene i reparacije stakla i drugih predmeta osiguranja ukoliko se na bilo koji način oštete i polome.

Predmet osiguranja stakla od loma mogu da budu:

  • sve vrste stakla, svetleći natpisi i reklame;
  • slike, natpisi i ukrasi izrađeni na osiguranim staklima;
  • mermerne ploče i ploče od veštačkog kamena na stolovima, pultovima, regalima i sl;
  • porcelanski umivaonici, klozetske šolje;
  • ulična ogledala za regulisanje saobraćaja;
  • kulturni, istorijski i nadgrobni spomenici od kamena, betona i metala;
  • uz svetleće natpise i reklame osigurani su i nestakleni delovi i ramovi koji čine njihov sastavni deo;
  • neonske i ostale svetleće cevi sa pripadajućim uređajima i bez njih.

Predstavnici posrednika u osiguranju GSI Master pružiće vam stručnu i tehničku pomoć oko popisa predmeta osiguranja, pošto se ugovorom o osiguranju obuhvataju samo one stvari koje su označene u polisi osiguranja, odnosno njenim prilozima.

Ovim osiguranjem pruža se osiguravajuća zaštita od uništenja ili oštećenja osiguranih stvari zbog ostvarenja bilo koje opasnosti (rizika) kojima su izložene osigurane stvari, osim za štetu prouzrokovanu:

 1. prilikom premeštanja ili nameštanja osiguranih stvari u prostorijama koje nisu označene u ugovoru o zaključenom osiguranju,
 2. ogrebotinom, izjedanjem i sličnim oštećenjima na površini osiguranih stvari,
 3. klizanjem i sleganjem tla,
 4. kod nadgrobnih spomenika prilikom otvaranja i zatvaranja grobnice.

Oštećenje na osiguranim stvarima izazvano klizanjem i sleganjem tla može da bude predmet drugog osiguranja – osiguranja od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti, dok oštećenje nadgrobnih spomenika prilikom otvaranja i zatvaranja grobnice pokriva osiguranje odgovornosti subjekata iz delatnosti pogrebnih usluga, o čemu vas savetuje vaš broker.

Kada to zahteva interes klijenta, vaš broker GSI Master će za vas zatražiti proširenje osiguravajućeg pokrića i za štetu:

  • na slikama, natpisima i ukrasima, ako je šteta prouzrokovana od istog štetnog događaja, kao i šteta na samoj osiguranoj stvari na kojoj se nalazila slika, natpis ili ukras;
  • na stvarima smeštenim u izlogu, oštećenim ili uništenim od direktnog udara osigurane stvari.

Ukoliko je ugovoreno osiguranje neonskih cevi sa ostalim pripadajućim delovima osiguranje pokriva i štete usled neposrednog dejstva električne struje (kratkog spoja), požara kablova, obrazovanja svetlećih lukova i sl. na nestaklenim delovima.

Način utvrđivanja vrednosti osigurane stvari ugovara se polisom osiguranja na početku perioda osiguranja. Vrednost osigurane stvari može da bude ugovorena sa fiksnom sumom osiguranja ili sa sumom osiguranja koja se koriguje. Ukoliko se ugovori korekcija sume osiguranja i premije u toku perioda osiguranja (radi zaštite realne vrednosti imovine klijenta), korekcije se vrše primenom koeficijenta rasta cena na malo koje objavljuje Republički zavod za statistiku.

Suma osiguranja na početku perioda osiguranja je nabavna cena odgovarajućeg stakla, ploče i dr., odnosno cena izrade nove slike na staklu, cena izrade natpisa, ukrasa i slično, pri čemu se iskazuje kao puna vrednost osigurane stvari ili kao ugovorena suma osiguranja „na prvi rizik“, u visini moguće štete. GSI Master svojim klijentima dostavlja aktuelne podatke o nabavnim cenama stakla, predmeta od stakla, porcelana i sl. i analizira predložene sume osiguranja sa ciljem da se izbegne mogućnost da ugovorena suma osiguranja bude manja od vrednosti osigurane stvari u trenutku zaključenja osiguranja, odnosno u vreme nastanka osiguranog slučaja (podosiguranje), kod zaključenih osiguranja na „punu vrednost“.

Visina premije osiguranja – iznosa koji ugovarač osiguranja plaća za ugovoreno osiguranje zavisi od vrste predmeta osiguranja; vrste, debljine i pomičnosti stakla (nepomična stakla su stakla u okviru bez obzira da li se sa svojim okvirom pomeraju); zaštićenosti njegove površine od loma, ukupne visine sume osiguranja; kao i načina i mesta montaže kada su u pitanju neonske cevi, natpisi i reklame.

Naknada štete po osnovu ovog osiguranja obračunava se prema visini troškova za nameštanje novog stakla, odnosno druge stvari iste vrste i kvaliteta na mesto polomljene, odnosno u visini troškova za izradu nove slike, natpisa, ukrasa ili slova od stakla, do ugovorene sume osiguranja. Prilikom obračuna naknade štete, ne uzima se u obzir smanjenje vrednosti oštećene stvari usled rabaćenja.

Pored navedenog, društvo za osiguranje u obavezi je da nadoknadi i:

  • troškove za privremeno nužno zastakljenje;
  • troškove za skidanje i ponovno nameštanje predmeta koji smetaju pri postavljanju nove stvari (npr. zaštitna rešetka, zaštitna šipka, zaklon od sunca i sl.);
  • troškove koje osiguranik ima za otklanjanje i smanjenje štete.

Pogodnosti koje klijent može da očekuje prilikom zaključenja ovog osiguranja zavise eventualno od mera prevencije koje su preduzete radi obezbeđenja predmeta osiguranja od loma, obima pokrića, izbora perioda trajanja ugovora o osiguranju, načina plaćanja itd. GSI Master će vam pružiti mogućnost da sami odaberete ponudu društva za osiguranje koja je za vas najpovoljnija.

Brokerska kuća GSI Master posebnu ulogu za svoje klijente ostvaruje u slučaju nastanka rizika i dešavanjem šteta. Kada nastane osigurani slučaj, osiguranik je dužan da o tome obavesti osiguravača bez odlaganja, ali najkasnije u roku od tri dana od dana njegovog nastupanja, odnosno saznanja o nastupanju, što u slučaju da je u zaključivanju osiguranja posredovao GSI Master znači da osigurani slučaj klijent može da prijavi i svom brokeru.

Prednosti prijave osiguranog slučaja preko brokera su višestruke – klijent može da dobije od Društva za posredovanje u osiguranju GSI Master sve neophodne obrasce za prijavu osiguranog slučaja, pomoć u pripremi neophodnih dokumenata za prijavu štete kao i stručne i pravne savete u vezi sa osiguranim slučajem.

Nakon prijave štete, GSI Master nastavlja da prati predmet sve do likvidacije i isplate štete, po potrebi i po nalogu klijenta sačinjavajući prigovor na odluke osiguravača u vezi sa osiguranim slučajem.

 

Brošura

GSI MASTER d.o.o.

Društvo za posredovanje u osiguranju
Cvijićeva 63 / st. 4
11108 Beograd 12
PAK 136929
SRBIJA
telefon: 011/2763-682
telefaks: 011/2763-682
dežurni telefon (24h/365 dana): 069/2337-710

Preporučujemo - Naši klijenti:

Pratite nas na: