Kombinovano osiguranje računara

OSIGURANJE NERVNOG SISTEMA VAŠEG POSLA

Kombinovano osiguranje elektronskih računara, procesora i računarske opreme je poseban paket osiguravajućeg pokrića za zaštitu kompjutera i opreme koji su u današnjim uslovima postali nervni sistem svakog privrednog društva, od kancelarije, preko industrijskih preduzeća do složenih privrednih sistema.

Svet je danas, upotrebom kompjutera, postao „globalno selo“. Svakim danom sve više raste broj personalnih računara po glavi stanovnika. Gotovo da ne postoji više nijedan posao koji može da se zamisli bez upotrebe računara, bilo posredno, bilo neposredno. Najbitnije informacije smeštene su na različitim nosačima podataka i zastoj u radu računara dovodi do nemogućnosti obavljanja, počev od sitnih svakodnevnih poslova, sve do krupnih operacija u procesu proizvodnje, odnosno kontrole čitavih sistema. Kvar na informacionom sistemu može da prouzrokuje neverovatne finansijske gubitke, koje možete da izbegnete ukoliko uz stručnu pomoć vašeg brokera GSI Master zaključite kombinovano osiguranje elektronskih računara, procesora i računarske opreme.

Osiguranje računarske opreme možete da ugovorite za opremu u vašem vlasništvu, ali i za opremu koju biste iz vašeg interesa želeli da osigurate jer je uzeta u najam, obavljate testiranje i slično.

Predmet osiguranja su:

  • računari i slični uređaji sa opremom;
  • pomoćne mašine;
  • klima i energetski uređaji;
  • instalacije;
  • procesni elektronski računari (procesori).

Vaši savetnici Društva za posredovanje u osiguranju GSI Master predložiće vam da zajedno procenite da li je potrebno posebno ugovaranje osiguranja:

  • materijalne vrednosti spoljnih nosača podataka;
  • vrednosti podataka na nosačima podataka;
  • troškova za najam drugog računara u slučaju oštećenja vaše opreme.

Osiguravajuća zaštita kombinovanim osiguranjem pruža se od mnogobrojnih rizika:

a)    požara;

b)    udara groma;

c)    eksplozije;

d)    oluje;

e)    grada;

f)     delovanja vode i pare na osiguranu opremu;

g)    pada vazdušne letelice;

h)    manifestacija i demonstracija;

i)      klizanja tla;

j)      odronjavanja zemljišta;

k)    snežne lavine;

l)      loma mašina;

m)  provalne krađe i razbojništva.

Posebnih ugovaranjem, osiguranje obuhvata i:

n)    zemljotres;

o)    gubitak podataka na nosiocima podataka usled ostvarenja neke od navedenih opasnosti.

Kombinovano osiguranje računara se zaključuje na sumu osiguranja koja predstavlja vrednost predmeta osiguranja. Kako je suma osiguranja ujedno i maksimalni iznos koji društvo za osiguranje isplaćuje u slučaju ostvarenja nekog od rizika, stručni tim GSI Master će vam pomoći prilikom procene vrednosti opreme koja je predmet ovog osiguranja, ili će, u saradnji sa licima koja za vas vode knjigovodstvo, preuzeti vrednosti računarske opreme iz knjigovodstvene evidencije.

Visina premije osiguranja zavisi od označene sume osiguranja (ugovorene ili preuzete iz knjigovodstvene evidencije), vrste predmeta osiguranja, odluke da se osiguraju svi ili samo pojedini predmeti osiguranja, broja računara koji se osiguravaju, obaveznih i ugovorenih doplataka i odobrenih popusta.

U slučaju ostvarenja neke od osiguranih opasnosti, ukoliko je osigurana stvar uništena, društvo za osiguranje naknađuje vrednost osigurane stvari, a ukoliko je nastala delimična šteta na predmetu osiguranja, naknada iz osiguranja isplaćuje se za troškove popravke osigurane stvari. U oba slučaja, društvo za osiguranje naknadu iz osiguranja isplaćuje maksimalno do ugovorene sume osiguranja. Kako biste izbegli umanjenje naknade za troškove amortizacije kompjuterske opreme, stručna lica vašeg brokera savetovaće vas da ugovorite doplatak za otkup amortizovane vrednosti kod delimičnih šteta za rizik loma mašina.

Uslovima za kombinovano osiguranje elektronskih računara, procesora i računarske opreme može da bude predviđen određen stepen vašeg učešća u šteti (franšize). Vaš posrednik u osiguranju GSI Master će sa vama da razmotri mogućnost i opravdanost otkupa učešća u šteti i zatražiti od društva za osiguranje ponudu za osiguranje u skladu sa vašim zahtevom.

Kombinovano osiguranje računara obuhvata i troškove raščišćavanja i čišćenja u vezi sa nastalim osiguranim slučajem, kao i troškove koji su nastali usled pokušaja da se opasnost spreči ili smanji.

Predstavnici GSI Master, Društva za posredovanje u osiguranju, ukazaće vam na prednosti mera prevencije koje ste u mogućnosti da preduzmete, počev od adekvatne protivpožarne i protivprovalne zaštite. Takođe, ovlašćena lica vašeg brokera stručnom procenom rizika pomoći će vam da sagledate obim pokrića, potrebu eventualnog dobrovoljnog višeg učešća u šteti (iz razloga niže premije osiguranja), izbor perioda trajanja ugovora o osiguranju (ugovoreno višegodišnje osiguranje ili osiguranje sa neodređenim periodom osiguranja, min. tri godine omogućava dodatne popuste na premiju osiguranja), način plaćanja itd.

Predstavnici vašeg brokera GSI Master će vam pružiti stručne savete i u dogovoru sa vama nastojati da nađu pravu meru između vašeg ulaganja u preventivu, sa jedne strane i premiju ugovorenog osiguranja, sa druge. Društva za osiguranje, sa kojima GSI Master sarađuje, odobravaju popuste na premiju osiguranja za protivpožarne uređaje, kao i protivprovalne alarmne uređaje, metalne rešetke, roletne, specijalnu zaštitnu foliju, sigurnosne brave, naoružane čuvare i sl.

Brokerska kuća GSI Master posebnu ulogu za svoje klijente ostvaruje u slučaju nastanka rizika i dešavanjem šteta. Kada nastane osigurani slučaj, osiguranik je dužan da o tome obavesti osiguravača bez odlaganja, ali najkasnije u roku od tri dana od dana njegovog nastupanja, odnosno saznanja o nastupanju, što u slučaju da je u zaključivanju osiguranja posredovao GSI Master znači da osigurani slučaj klijent može da prijavi i svom brokeru.

Prednosti prijave osiguranog slučaja preko brokera su višestruke – klijent može da dobije od Društva GSI Master sve neophodne obrasce za prijavu osiguranog slučaja, pomoć u pripremi neophodnih dokumenata za prijavu štete kao i stručne i pravne savete u vezi sa osiguranim slučajem. Slučajeve provalne krađe i razbojništva, požara i eksplozije, pored osiguravača, klijent uz pomoć GSI Master prijavljuje i nadležnom organu unutrašnjih poslova.

Nakon prijave štete, GSI Master nastavlja da prati predmet sve do likvidacije štete i isplate naknade, po potrebi i po nalogu klijenta sačinjavajući prigovor na odluke osiguravača u vezi sa osiguranim slučajem.

 

 

Brošura

GSI MASTER d.o.o.

Društvo za posredovanje u osiguranju
Cvijićeva 63 / st. 4
11108 Beograd 12
PAK 136929
SRBIJA
telefon: 011/2763-682
telefaks: 011/2763-682
dežurni telefon (24h/365 dana): 069/2337-710

Preporučujemo - Naši klijenti:

Pratite nas na: