Osiguranje pokretne tehnike

KOMBINOVANO OSIGURANJE PRENOSNIH UREĐAJA, INSTRUMENATA I RAČUNARSKE TEHNIKE

Osiguranje imovine u većini slučajeva vezano je za mesto osiguranja. Usled potrebe da se određeni uređaji, aparati i instrumenti prenose sa jednog mesta na drugo sa ciljem obavljanja različitih poslova merenja, snimanja, kontrole, istraživanja, obrade podataka i tome slično, nastalo je kombinovano osiguranje prenosnih uređaja, instrumenata i računarske tehnike. Ovim sveobuhvatnim paketom osiguranja, u čijem ugovaranju vam pomaže vaš broker osiguranja GSI Master, obezbeđujete naknadu za pretrpljene materijalne štete nastale od gotovo svih mogućih rizika koji mogu da se ostvare.

Predmet osiguranja su prenosivi aparati, uređaji, instrumenti i računarska tehnika koji služe za snimanje, reprodukciju zvuka i slike, medicinsku i tehničku dijagnostiku, merenje, kontrolu, geološka i druga istraživanja, za obradu podataka itd.

Osnovna podela je na:

  • mehaničke, hidraulične i pneumatske aparate, uređaje i instrumente;
  • električne aparate, uređaje i instrumente;
  • optičke;
  • elektronske;
  • laserske;
  • ultrazvučne;
  • izotopske; i
  • prenosive računare (laptop/notebook).

U skladu sa potrebama, stručna lica GSI Master će klijentima preporučiti posebno ugovaranje osiguranja:

  • prenosivih izvora i pretvarača energije koji služe za napajanje osiguranih stvari; kao i
  • ostale prateće opreme koja je neophodna za funkcionisanje prenosive tehnike,

Osiguravajuće pokriće ovim osiguranjem pruža se za čitav niz rizika. Osiguravajuća zaštita zavisi od toga da li je predmet osiguranja na mestu upotrebe i uskladištenja ili je u prevozu i prenosu.

Za vreme prevoza i prenosa uređaji, instrumenti i računarska tehnika osigurani su od bilo koje opasnosti na kopnu, u vodi ili vazduhu.

Za vreme upotrebe i uskladištenja, oprema je osigurana od:

a)    opasnosti požara i nekih drugih opasnosti (udara groma, eksplozije, oluje, grada, poplave i bujice, izlivanja vode iz instalacija itd.);

b)    loma mašina i nekih drugih opasnosti;

c)    provalne krađe i razbojništva.

Klijenti Društva za posredovanje GSI Master sa svojim brokerom određuju sumu osiguranja – vrednost na koju se zaključuje osiguranje. Suma osiguranja treba da odgovara stvarnoj vrednosti osigurane stvari i predstavlja maksimalni iznos koji društvo za osiguranje isplaćuje u slučaju ostvarenja nekog od rizika.

Visina premije osiguranja – iznosa koji ugovarač osiguranja plaća na ime ugovorenog osiguranja zavisi od određene sume osiguranja, vrste predmeta osiguranja, ugovorenih doplataka i odobrenih popusta.

U slučaju totalne štete, ukoliko je osigurana stvar uništena ili je nestala, društvo za osiguranje naknađuje vrednost osigurane stvari do visine ugovorene sume osiguranja.

Ukoliko je na osiguranoj stvari došlo do oštećenja, naknada iz osiguranja podrazumeva troškove popravke osigurane stvari, do visine ugovorene sume osiguranja. Predstavnici GSI Master će analizom rizika i potreba klijenta predložiti ugovaranje doplatka za otkup amortizovane vrednosti kod delimičnih šteta u slučaju ostvarenja rizika loma mašina, kako bi se izbeglo umanjenje naknade za troškove amortizacije osiguranih stvari.

Naknada štete kod osiguranja pokretne tehnike obuhvata i troškove reinstalacije postojećeg licenciranog softvera kod prenosivih računara (laptopovi).

Posebnim ugovaranjem osiguranje može da obuhvata i troškove učinjene na ime ekspresnog prevoza, avioprevoza kao i prevoza van zemlje.

Vaš posrednik u osiguranju GSI Master pružiće vam stručnu pomoć radi odobrenja dodatnih pogodnosti kod kompanija za osiguranje sa kojima sarađuje. Benefiti prilikom zaključenja kombinovanog osiguranja prenosnih uređaja, instrumenata i računarske tehnike zavise od primenjenih mera prevencije, obima osiguravajućeg pokrića, broja prenosivih aparata, izbora perioda trajanja ugovora o osiguranju (zaključena višegodišnja osiguranja ili osiguranja sa neodređenim rokom trajanja, min. 3 godine donose dodatne popuste na premiju osiguranja) i načina plaćanja.

Brokerska kuća GSI Master posebnu ulogu za svoje klijente ostvaruje u slučaju nastanka rizika i dešavanjem šteta. Kada nastane osigurani slučaj, osiguranik je dužan da o tome obavesti osiguravača bez odlaganja, ali najkasnije u roku od tri dana od dana njegovog nastupanja, odnosno saznanja o nastupanju, što u slučaju da je u zaključivanju osiguranja posredovao GSI Master znači da osigurani slučaj klijent može da prijavi i svom brokeru.

Prednosti prijave osiguranog slučaja preko brokera su višestruke – klijent može da dobije od Društva GSI Master sve neophodne obrasce za prijavu osiguranog slučaja, pomoć u pripremi neophodnih dokumenata za prijavu štete kao i stručne i pravne savete u vezi sa osiguranim slučajem. Slučajeve provalne krađe i razbojništva, požara i eksplozije, pored osiguravača, klijent uz pomoć GSI Master prijavljuje i nadležnom organu unutrašnjih poslova.

Nakon prijave štete, GSI Master nastavlja da prati predmet sve do likvidacije štete i isplate naknade, po potrebi i po nalogu klijenta sačinjavajući prigovor na odluke osiguravača u vezi sa osiguranim slučajem.

 

Brošura

GSI MASTER d.o.o.

Društvo za posredovanje u osiguranju
Cvijićeva 63 / st. 4
11108 Beograd 12
PAK 136929
SRBIJA
telefon: 011/2763-682
telefaks: 011/2763-682
dežurni telefon (24h/365 dana): 069/2337-710

Preporučujemo - Naši klijenti:

Pratite nas na: