Osiguranje gubitaka usled prekida rada

ŠOMAŽNO OSIGURANJE

Osiguranjem od prekida rada – šomažnim osiguranjem (engl. business interruption insurance, loss of profits insurance) se pravnim subjektima (preduzećima) nadoknađuje izgubljeni dobitak koji nije mogao da bude ostvaren usled nastanka štetnog događaja obuhvaćenog nekim drugim prethodno zaključenim osiguranjem – najčešće osiguranjem od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti ili osiguranjem mašina od loma i nekih drugih opasnosti.

Prekid rada ili smanjenje privredne aktivnosti koje nastupa kao posledica nekog štetnog događaja može da izazove ekonomske posledice koje su često veće nego sama materijalna šteta nastala uništenjem ili oštećenjem građevinskog objekta ili opreme u sklopu vaše delatnosti. Vaš broker osiguranja GSI Master je svestan da je brz oporavak u ovakvim okolnostima odlučujući za realizaciju poslovnih planova, a često i sam opstanak vašeg posla. Da biste bili u mogućnosti da to ostvarite u što kraćem roku, neophodno je da se na neki način obezbede novčana sredstva kojima ćete nadoknaditi izgubljenu dobit i troškove.

Iz tih razloga vaš posrednik u osiguranju GSI Master predlaže vam da uz osiguranje vaše imovine od požara i mašina od loma, odnosno ostala osnovna osiguranja vaše imovine, zaključite i dopunsko osiguranje od opasnosti prekida rada. Šomažno osiguranje se ugovara sa društvom za osiguranje sa kojim je zaključeno osiguranje od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti, odnosno osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti.

 

OSIGURANJE OD OPASNOSTI PREKIDA RADA USLED POŽARA I NEKIH DRUGIH OPASNOSTI

Osiguranje od opasnosti prekida rada zbog požara i nekih drugih opasnosti (engl. fire interruption insurance) predstavlja vid zaštite koji je u savremenom poslovanju nezaobilazan.

Predmet osiguranja su:

    • poslovna dobit koja se ostvaruje obavljanjem registrovane privredne delatnosti;
    • troškovi poslovanja fiksnog karaktera.

Osiguravajuće pokriće se odnosi na štete nastale usled prekida rada ili smanjenja privredne aktivnosti zbog uništenja, oštećenja ili nestanka osiguranih stvari do kojih dolazi prilikom ostvarenja neke od osnovnih opasnosti, kao što su:

1.    požar i udar groma;

2.    eksplozija;

3.    oluja;

4.    grad;

5.    udar sopstvenog motornog vozila i sopstvene pokretne radne mašine u osigurani građevinski objekat;

6.    pad letelice;

7.    manifestacije i demonstracije.

Procenom rizika, stručni tim Društva za posredovanje u osiguranju GSI Master predložiće vam posebno ugovaranje nekog od dopunskih rizika, među kojima je osiguravajuća zaštita od:

8.    poplave i bujice;

9.    izlivanja vode iz instalacija;

10.  klizanja tla i odronjavanja;

11.  snežne lavine;

12.  iscurenja tečnosti i gasa (lekaža);

13.  izlivanje užarene tečne rastopljene mase;

14.  samozapaljenje zaliha.

Posebnim ugovaranjem sa društvom za osiguranje, moguće je da se osiguravajuće pokriće štete zbog prekida rada proširi i na:

15.  zemljotres.

Vrednost na koju se zaključuje osiguranje određuje klijent Društva za posredovanje u osiguranju GSI Master, uz stručnu pomoć svog brokera. Suma osiguranja zavisi od očekivane godišnje dobiti i planiranih troškova, odnosno od dužine trajanja garantnog roka – roka u kojem klijent želi da dobija naknadu iz osiguranja zbog prekida u radu. Suma osiguranja može da se odredi i kao zbir dinamičkih mesečnih iznosa i predstavlja maksimalni iznos koji društvo za osiguranje isplaćuje u slučaju ostvarenja nekog od rizika.

Radi zaštite od inflacije, osiguranik može, u dogovoru sa GSI Master, da zahteva ugovaranje automatskog mesečnog uvećavanja sume osiguranja uz uplatu odgovarajućeg doplatka na premiju osiguranja.

Visina premije osiguranja zavisi od izloženosti riziku požara i nekih drugih opasnosti, preduzetih mera prevencije, dužine ugovorenog garantnog roka, ugovorenih predmeta osiguranja (poslovni dohodak i troškovi fiksnog karaktera), ugovorenih doplataka i odobrenih popusta.

Naknada iz osiguranja u slučaju ostvarenja neke od osiguranih opasnosti predstavlja stvarni iznos osiguranog dohotka koji nije mogao da se ostvari za vreme dok traje prekid rada.

Društvo za osiguranje naknađuje i stvarni iznos osiguranih troškova i obaveza iz poslovanja (vezano za zaposlene, dobavljače, kupce, finansijske organizacije – banke, lizing i sl., socijalno osiguranje), koji su i dalje potrebni i ekonomski opravdani. GSI Master svojim klijentima pruža stručnu pomoć prilikom određivanja pojedinačnih limita pokrića ugovorenih ovim osiguranjem.

Vaš broker će vas uputiti u pogodnosti koje možete da očekujete prilikom zaključenja šomažnog osiguranja. Posedovanje rezervnih i drugih kapaciteta kojima se omogućava delimičan nastavak poslovnih aktivnosti, obim pokrića, izbor perioda trajanja ugovora o osiguranju, način plaćanja su faktori koji pružaju mogućnost da GSI Master za vas zahteva odobravanje različitih popusta na obračunatu premiju od kompanija za osiguranje.

Brokerska kuća GSI Master posebnu ulogu za svoje klijente ostvaruje u slučaju nastanka rizika i dešavanjem šteta. Kada nastane osigurani slučaj, osiguranik je dužan da o tome obavesti osiguravača bez odlaganja, ali najkasnije u roku od tri dana od dana njegovog nastupanja, odnosno saznanja o nastupanju, što u slučaju da je u zaključivanju osiguranja posredovao GSI Master znači da osigurani slučaj klijent može da prijavi i svom brokeru.

Prednosti prijave osiguranog slučaja preko brokera su višestruke – klijent može da dobije od posrednika u osiguranju GSI Master sve neophodne obrasce za prijavu osiguranog slučaja, pomoć u pripremi neophodnih dokumenata za prijavu štete kao i stručne i pravne savete u vezi sa osiguranim slučajem. Slučajeve požara i eksplozije, pored osiguravača, klijent uz pomoć GSI Master prijavljuje i nadležnom organu unutrašnjih poslova.

Nakon prijave štete, GSI Master nastavlja da prati predmet sve do likvidacije štete i isplate naknade, po potrebi i po nalogu klijenta sačinjavajući prigovor na odluke osiguravača u vezi sa osiguranim slučajem.

 

OSIGURANJE OD PREKIDA RADA MAŠINA

Osiguranje od prekida rada mašina (engl. engineering interruption insurance) pokriva izgubljeni dobitak i deo nastalih troškova nakon loma mašina do kojeg je došlo tokom osiguranikove redovne aktivnosti, odnosno zbog prestanka snabdevanja uređaja električnom energijom, vodom ili gasom.

Procenom rizika, vaš broker GSI Master će vam, ukoliko je potrebno, savetovati ugovaranje proširenja osiguravajućeg pokrića osiguranja mašina od loma i na posrednu štetu, pošto nepokriveni troškovi poslovanja i izgubljena dobit mogu da za privredno društvo predstavljaju štetu veću i od materijalne nastale lomom mašina.

Osiguranje pogonskog zastoja zbog havarije mašina zaključuje se kao dopunsko osiguranje uz osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti.

Predmet osiguranja je:

    • pokriće poslovnih troškova (vezano za zaposlene, dobavljače, kupce, finansijske organizacije – banke, lizing i sl., socijalno osiguranje).

Dodatnim ugovaranjem predmet osiguranja može da bude:

    • pokriće izgubljene dobiti zbog nastanka osiguranog slučaja koji je pokriven osiguranjem mašina od loma.

Vaš broker će vas uputiti u pogodnosti koje možete da očekujete prilikom zaključenja osiguranja od prekida rada mašina. Posedovanje rezervnih i drugih kapaciteta kojima se omogućava delimičan nastavak poslovnih aktivnosti, obim pokrića, izbor perioda trajanja ugovora o osiguranju, način plaćanja su faktori koji pružaju mogućnost da GSI Master za vas zahteva odobravanje različitih popusta na obračunatu premiju od kompanija za osiguranje.

Brokerska kuća GSI Master posebnu ulogu za svoje klijente ostvaruje u slučaju nastanka rizika i dešavanjem šteta. Kada nastane osigurani slučaj, osiguranik je dužan da o tome obavesti osiguravača bez odlaganja, ali najkasnije u roku od tri dana od dana njegovog nastupanja, odnosno saznanja o nastupanju, što u slučaju da je u zaključivanju osiguranja posredovao GSI Master znači da osigurani slučaj klijent može da prijavi i svom brokeru.

Prednosti prijave osiguranog slučaja preko brokera su višestruke – klijent može da dobije od Društva za posredovanje u osiguranju GSI Master sve neophodne obrasce za prijavu osiguranog slučaja, pomoć u pripremi neophodnih dokumenata za prijavu štete kao i stručne i pravne savete u vezi sa osiguranim slučajem.

Nakon prijave štete, GSI Master nastavlja da prati predmet sve do likvidacije štete i isplate naknade, po potrebi i po nalogu klijenta sačinjavajući prigovor na odluke osiguravača u vezi sa osiguranim slučajem.

 

OSIGURANJE ZALIHA U PROCESU PROIZVODNJE OD OPASNOSTI LOMA MAŠINA I DRUGIH OPASNOSTI

U pojedinim industrijskim oblastima klijenti posrednika u osiguranju GSI Master raspolažu sa značajnim količinama zaliha koje koriste u procesu proizvodnje. Nepredviđene okolnosti u vezi funkcionisanja mašina i opreme mogu da ugroze zalihe i da proizvedu nesagledive posledice po funkcionisanje vaše delatnosti.

Stručni tim vašeg brokera GSI Master će vam, procenom rizika u okviru vašeg poslovanja, ukazati na eventualnu potrebu i mogućnost osiguranja zaliha od rizika loma mašina i nekih drugih opasnosti. 

Predmet osiguranja zaliha od opasnosti loma mašina odnosi se na zalihe koje se nalaze u procesu proizvodnje.

Osiguravajuća zaštita podrazumeva zaštitu od mehaničkog, biološkog, hemijskog i sličnog oštećenja zaliha u procesu proizvodnje, nastalog kao posledica uništenja ili oštećenja proizvodne opreme usled nezgode u pogonu.

Osiguranje zaliha u procesu proizvodnje može da se zaključi kao dopunsko osiguranje sa kompanijom za osiguranje kod koje je prethodno ili istovremeno ugovoreno osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti.

 

Brošura

GSI MASTER d.o.o.

Društvo za posredovanje u osiguranju
Cvijićeva 63 / st. 4
11108 Beograd 12
PAK 136929
SRBIJA
telefon: 011/2763-682
telefaks: 011/2763-682
dežurni telefon (24h/365 dana): 069/2337-710

Preporučujemo - Naši klijenti:

Pratite nas na: