Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja

OSIGURANJE OD NEZGODE

Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja (engl. accident insurance, nem. Unfallversicherung) je najčešći oblik osiguranja lica. Osiguranjem od nezgode obuhvaćeni su rizici dešavanja nesrećnog slučaja koji pogađaju ljude i njihovu telesnu celovitost.

Suština ovog osiguranja je osiguranje lica od ekonomskih posledica nesrećnog slučaja, sa obzirom na nemerljivu vrednost ljudskog života. Sam nesrećni slučaj materija osiguranja definiše kao događaj, odnosno sticaj okolnosti koji je iznenadan, nepredvidiv i nezavisan od osiguranikove volje. Svojim, najčešće spoljašnjim dejstvom na njegovo telo naglo izaziva neku od posledica kao što su smrtni slučaj, telesna povreda, onesposobljenost, oštećenje zdravlja, umanjenje radne sposobnosti i slično što zahteva lekarsku pomoć. Društva za osiguranje svojim uslovima za osiguranje od posledica nesrećnog slučaja izričito nabrajaju slučajeve za koje se pruža osiguravajuća zaštita.

Vaš broker osiguranja GSI Master posreduje u osiguranju velikog broja oblika pružanja zaštite po ostvarenju osiguranog nesrećnog slučaja.

Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja može da bude:

  • dobrovoljno; ili
  • obavezno,
  • individualno (pojedinačno); ili
  • kolektivno (grupno),
  • samostalno; ili
  • dodatno (uz osiguranje života).

Osiguranjem od nezgode se obezbeđuje novčana nadoknada:

a)    za slučaj smrti usled nezgode;

b)    za slučaj potpune ili delimične trajne invalidnosti kao gubitka opšte radne sposobnosti;

c)    za slučaj prolazne radne nesposobnosti isplaćuje se dnevna naknada ukoliko je osiguranik usled nesrećnog slučaja bio privremeno nesposoban za rad, odnosno za vršenje svog redovnog zanimanja;

d)    za slučaj narušenja zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć ugovara se naknada troškova lečenja i/ili bolnički dani;

e)    kod kombinovanog osiguranja može da se ugovori naknada za slučaj smrti usled bolesti – prirodne smrti (kolektivno osiguranje zaposlenih, osiguranje članova domaćinstva i sl.);

f)     za slučaj odgovornosti koju ugovarač osiguranja ima prema licima osiguranim od posledica nesrećnog slučaja i njihovim stvarima.

Društvo za posredovanje u osiguranju GSI Master prema uslovima i tarifama kompanija za osiguranje sa kojima sarađuje može da vam ponudi:

 1. Obavezno osiguranje putnika u javnom saobraćaju
 2. Osiguranje sportista
 3. Osiguranje dece
 4. Osiguranje učenika i studenata
 5. Osiguranje studenata za vreme boravka u inostranstvu
 6. Osiguranje gostiju hotela i sličnih objekata
 7. Osiguranje posetilaca kulturno – umetničkih, sportskih i drugih priredbi

Navedena podela u ponudi vašeg brokera osiguranja GSI Master nastala je u zavisnosti od kriterijuma, tako da prema broju osiguranika postoje individualna i kolektivna osiguranja, dok prema načinu nastanka odnosa osiguranja, izdvajamo dobrovoljna i obavezna osiguranja.

Obavezna osiguranja lica u Republici Srbiji, u čijem zaključivanju posreduje GSI Master, su obavezno osiguranje putnika u javnom saobraćaju i kolektivno osiguranje zaposlenih od povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom.

Ugovarač osiguranja kod obaveznog osiguranja putnika u javnom saobraćaju je pravno ili fizičko lice, vlasnik prevoznog sredstva kojim se obavlja javni prevoz putnika, čija je obaveza da u skladu sa Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju zaključi ugovor o osiguranju putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja.

Navedeni ugovor iz člana 14. Zakona dužni su da zaključe vlasnici:

1)    autobusa kojim se obavlja javni prevoz u gradskom, prigradskom, međugradskom i međunarodnom linijskom i vanlinijskom prevozu;

2)    autobusa kojim se obavlja prevoz zaposlenih na posao ili sa posla;

3)    autobusa kojim se obavlja prevoz dece i učenika do predškolskih, odnosno školskih ustanova i od predškolskih, odnosno školskih ustanova;

4)    autobusa za prevoz turista;

5)    putničkih automobila kojima se obavlja auto-taksi prevoz i „rent-a-kar“ vozila;

6)    šinskih vozila za prevoz putnika;

7)    svih vrsta plovnih objekata, kojima se na redovnim linijama ili slobodno prevoze putnici, uključujući i krstarenja i prevoz turista;

8)    svih vrsta „rent-a-kar“ plovnih objekata;

9)    vazduhoplova čija je namena javni avio-prevoz (redovni, čarter, avio-taksi);

10) turističkih vazduhoplova koji se koriste za kraće prelete i panoramske letove i „rent-a-kar“ vazduhoplova;

11) drugih prevoznih sredstava, bez obzira na vrstu pogona, kojima se prevoze putnici, uz naplatu prevoza, u vidu registrovane delatnosti.

Vlasnik navedenog prevoznog sredstva u javnom saobraćaju dužan je da na vidnom mestu u prevoznom sredstvu i voznoj karti naznači podatke o zaključenom ugovoru o osiguranju, a naročito naziv društva za osiguranje sa kojim je ugovor zaključen i prava putnika po osnovu tog ugovora.

Obavezno osiguranje zaposlenih od povreda na radu regulisano je članom 53. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu:

„Poslodavac je dužan da zaposlene osigura od povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom, radi obezbeđivanja naknade štete.

Finansijska sredstva za osiguranje iz stava 1. ovog člana padaju na teret poslodavca, a određuju se u zavisnosti od nivoa rizika od povređivanja, profesionalnog oboljenja ili oboljenja u vezi sa radom na radnom mestu i radnoj okolini.

Uslovi i postupci osiguranja od povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom zaposlenih uređuju se zakonom.“

Osiguranje od nesrećnog slučaja na radu (engl. workers compensation insurance) uvedeno je na osnovu posebnog zakonskog propisa koji postoje u gotovo svih zemljama. Pojam nesrećnog slučaja na poslu podrazumeva postojanje neke nezgode sa telesnom povredom koja je u uzročnoj vezi sa osiguranom delatnošću. Iznos koji je ugovarač osiguranja dužan da plati po zaključenom ugovoru o osiguranju uglavnom zavisi od vrste zanimanja.

Društvo za posredovanje u osiguranju GSI Master posebnu ulogu za svoje klijente ostvaruje u slučaju nastanka rizika. Kada dođe do osiguranog nesrećnog slučaja osiguranik, odnosno korisnik osiguranja dobija od GSI Master sve neophodne obrasce za prijavu osiguranog slučaja, pomoć u pripremi neophodnih dokumenata kao i stručne i pravne savete u vezi sa osiguranim slučajem.

Nakon prijave nesrećnog slučaja (nezgode), GSI Master u saradnji sa korisnikom osiguranja nastavlja da prati predmet sve do likvidacije i isplate naknade iz osiguranja, po potrebi i po nalogu korisnika osiguranja sačinjavajući prigovor na odluke društva za osiguranje u vezi sa osiguranim slučajem.

 

KOLEKTIVNO KOMBINOVANO OSIGURANJE ZAPOSLENIH

Kolektivno osiguranje (engl. collective insurance) je osiguranje sa jedinstvenim ugovorom kojim se pokriva veći broj ljudi koji po prirodi pripadaju nekoj skupini – radnici u preduzeću, članovi sindikata, strukovnog udruženja i sl.

Vaš broker osiguranja GSI Master posreduje u zaključenju kolektivnog kombinovanog osiguranja zaposlenih od posledica nesrećnog slučaja, koje predstavlja oblik zaštite radnika koji je zastupljen u našoj privredi i koji izrazito doprinosi stvaranju poverenja između poslodavaca i zaposlenih radnika. Pored poslodavaca, ugovarač osiguranja može da bude i svako drugo pravno lice koje ima interes da zaključi kolektivno osiguranje zaposlenih, odnosno svojih članova, kao što su sindikati, strukovna udruženja ili druge interesne organizacije zaposlenih.

Osiguravajuća društva svojim uslovima za osiguranje radnika mogu da odrede minimalan broj zaposlenih koji mogu da budu obuhvaćeni kolektivnim kombinovanim osiguranjem radnika od posledica nesrećnog slučaja, ali razvojem delatnosti osiguranja u Republici Srbiji, sve veći broj osiguravača prihvata u osiguranje i mali broj zaposlenih (i ispod deset, odnosno pet radnika), pod uslovom da su osiguranjem obuhvaćeni svi zaposleni kod poslodavca.

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu članom 53. regulisao je obavezno osiguranje zaposlenih od povreda na radu:

 Poslodavac je dužan da zaposlene osigura od povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom, radi obezbeđivanja naknade štete.

Finansijska sredstva za osiguranje iz stava 1. ovog člana padaju na teret poslodavca, a određuju se u zavisnosti od nivoa rizika od povređivanja, profesionalnog oboljenja ili oboljenja u vezi sa radom na radnom mestu i radnoj okolini.

Uslovi i postupci osiguranja od povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom zaposlenih uređuju se zakonom.

Svojim klijentima posrednik u osiguranju GSI Master, u sklopu sprovođenja mera prevencije i ocene rizika, stručnim savetima i tehničkom podrškom pomaže oko sagledavanja nivoa rizika od povređivanja na radnom mestu i radnoj okolini i predlaže ugovaranje adekvatnog osiguravajućeg pokrića za zaposlene. Između ostalog i Zakonodavac je uvideo potrebu osiguranja zaposlenih, tako da je poslodavcima koji zaključe kolektivno osiguranje zaposlenih za slučaj povreda na radu obezbedio i poreske olakšice, regulisane članom 14b Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10):

„Zaradom, u smislu čl. 13. i 14. ovog zakona, smatraju se i premije svih vidova dobrovoljnog osiguranja, kao i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond, koje poslodavac plaća, odnosno uplaćuje za zaposlene – osiguranike uključene u dobrovoljno osiguranje, odnosno za zaposlene – članove dobrovoljnog penzijskog fonda, u skladu sa zakonom koji uređuje dobrovoljno osiguranje, odnosno dobrovoljne penzijske fondove i penzijske planove.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, zaradom u smislu čl. 13. i 14. ovog zakona ne smatra se:

1)    premija koju poslodavac plaća za sve zaposlene kod kolektivnog osiguranja od posledica nezgode, uključujući osiguranje od povreda na radu i profesionalnih oboljenja i kolektivnog osiguranja za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija;

2)    premija za dobrovoljno dodatno penzijsko osiguranje, odnosno penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond, koje poslodavac plaća za zaposlene – osiguranike uključene u dobrovoljno osiguranje, odnosno za zaposlene – članove dobrovoljnog penzijskog fonda, do iznosa koji je oslobođen od plaćanja doprinosa saglasno zakonu koji uređuje obavezno socijalno osiguranje.“

Kolektivno kombinovano osiguranje radnika od posledica nesrećnog slučaja može da se zaključi sa naznakom i bez naznake imena i prezimena osiguranika. Ako klijent ugovara osiguranje bez naznake imena i prezimena osiguranika, osiguranjem su obuhvaćeni svi radnici koji su kod ugovarača osiguranja zaposleni na neodređeno ili određeno vreme.

Klijent Društva za posredovanje u osiguranju GSI Master može da zahteva da budu osigurana lica koja su kod ugovarača osiguranja u dopunskom radnom odnosu, pri čemu se to izričito ugovara i navodi u polisi osiguranja.

Ugovorom o kolektivnom osiguranju radnika mogu se osigurati i članovi porodičnog domaćinstva osiguranika koji zajedno stanuju i zajednički troše prihode sa osiguranikom, ukoliko je osiguranje zaposlenih zaključeno sa važnošću pri i izvan vršenja redovnog zanimanja. U tom slučaju se uz polisu osiguranja sačinjava spisak osiguranih lica – članova domaćinstva radnika sa oznakom imena, srodstva i starosti.

Zajednički uslov za sve kategorije osiguranika je da nisu mlađi od 14, odnosno stariji od 75 godina života.

Ukoliko klijent GSI Master želi, osiguranje zaposlenih od povreda na radu uz minimalnu doplatu može da proširi na – za vreme obavljanja i izvan obavljanja redovnog zanimanja osiguranika24 časa bez prostornog i vremenskog ograničenja.

Osiguravajuće pokriće kolektivnog kombinovanog osiguranja zaposlenih od posledica nesrećnog slučaja i za slučaj smrti od bolesti, za vreme obavljanja i izvan obavljanja redovnog zanimanja osiguranika je:

 1. smrt usled nezgode
 2. trajni invaliditet kao posledica nezgode
 3. smrt usled bolesti
 4. dnevna naknada usled privremene sprečenosti za rad kao posledica nezgode
 5. troškovi lečenja i bolnički dani

GSI Master svojim klijentima u mogućnosti je da ponudi opcije ugovaranja načina isplate osigurane sume za trajni invaliditet:

  • linearni način isplate osigurane sume
  • progresivni način isplate osigurane sume

Za razliku od linearnog, gde se procenat invaliditeta procenjuje prema ugovorenoj tabeli invaliditeta iz uslova društva za osiguranje, kod progresivnog načina isplate osigurane sume višestruko se uvećava naknada iz osiguranja za procenat preko 50%; odnosno 75% utvrđenog invaliditeta.

Kompanije za osiguranje sa kojima GSI Master sarađuje u ponudi imaju i dopunske programe osiguranja za slučaj nezgode kod osiguranja radnika:

  • prelom kosti – pokriće za slučaj nezgode bez obzira da li je nastupio trajni invaliditet
  • hirurške intervencije – pokriće za slučaj hirurške intervencije i komplikacija kao posledice nezgode

U zavisnosti od potreba i mogućnosti klijenta, GSI Master posreduje u osiguranju radi nalaženja optimalnog odnosa između ponuđenog osiguravajućeg pokrića i iznosa koji klijent treba da plati društvu za osiguranje na ime ponuđenog osiguranja.

 Brokerska kuća GSI Master posebnu ulogu za svoje klijente ostvaruje u slučaju nastanka rizika. Kada nastane osigurani slučaj, osiguranik, odnosno korisnik osiguranja dobija od Društva za posredovanje u osiguranju GSI Master sve neophodne obrasce za prijavu osiguranog slučaja, pomoć u pripremi neophodnih dokumenata kao i stručne i pravne savete u vezi sa osiguranim slučajem.

Nakon prijave osiguranog slučaja, GSI Master u saradnji sa korisnikom osiguranja nastavlja da prati predmet sve do likvidacije i isplate naknade, po potrebi i po nalogu korisnika osiguranja sačinjavajući prigovor na odluke osiguravača u vezi sa osiguranim slučajem.

 

INDIVIDUALNO OSIGURANJE LICA OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUČAJA

Vaš broker osiguranja GSI Master predstavljajući mogućnost individualnog osiguranja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) nudi rešenja za najteže situacije i garanciju života bez stresa i nepotrebnih briga.

Osiguranje nezgode predstavlja finansijsku zaštitu osiguranika u slučaju nastanka trajnog invaliditeta usled nezgode, ali i finansijsku zaštitu porodice osiguranika u slučaju smrti usled nezgode.

Osiguranje od nezgode je vrsta osiguranja od iznenadnih i nepredviđenih događaja koji se ne mogu sprečiti ali se polisom osiguranja mogu ublažiti posledice. Posledice nezgode mogu da budu smrtni slučaj, telesna povreda, onesposobljenost, oštećenje zdravlja, umanjenje radne sposobnosti i slično što zahteva lekarsku pomoć.

Pod nezgodom uslovi osiguranja podrazumevaju:

  • gaženje, saobraćajnu nezgodu, udar kakvim predmetom ili o kakav predmet, udar električne struje ili groma, pad, okliznuće, survavanje, ranjavanje oružjem; ali i
  • trovanje, opekotine vatrom, davljenje i utopljenje, gušenje usled zatrpavanja zemljom, iščašenje i sl.

Karakteristike ovog osiguranja su da se zaključuje individualno, pristupna starost osiguranika može da bude od navršenih 14 do navršenih 65 godina, sa tim da istek osiguranja bude najkasnije u 70. – toj godini života.

Obuhvaćeni individualnim osiguranjem lica od nezgode mogu da budu državljani Republike Srbije i strani državljani, poreski obveznici Republike Srbije. Osiguranjem se ugovara period osiguranja od 1 do 10 godina.

Posrednik u osiguranju GSI Master nudi vam mogućnost osiguranja kod renomiranih kompanija za osiguranje putem osnovnog pokrića:

  • smrti usled nesrećnog slučaja (nezgode)
  • trajnog potpunog ili delimičnog invaliditeta kao posledice nesrećnog slučaja

kao i dodatnog pokrića:

  • troškova lečenja
  • bolničkog dana – do 100 dana u godini

Društva za osiguranje sa kojima GSI Master sarađuje nude progresivnu skalu za naknadu u slučaju delimičnog invaliditeta usled nezgode, tako da je:

Osigurana suma u slučaju smrti

Stopa invaliditeta

Osigurana suma u slučaju invaliditeta

100.000 €

50%

50.000 €

100.000 €

75% (50% + 25%)

50.000 + 25.000 x 2 = 100.000 €

100.000 €

99% (50%+25%+24%)

50.000 + 25.000 x 2 + 24.000 x 4 = 196.000 €

GSI Master individualno osiguranje lica od nezgode predstavlja kao pravi proizvod za sve klijente koji se bave takvim delatnostima kod kojih njihovo prisustvo na radu direktno utiče na njihovu zaradu.

Iznos koji ugovarač osiguranja plaća po zaključenom osiguranju zavisi od:

  • razreda opasnosti zanimanja
  • perioda osiguranja
  • ugovorene osigurane suma

Primeri razreda opasnosti zanimanja su:

Vrsta zanimanja

Razred opasnosti

Administratori, službenici, direktori, nastavno osoblje, muzičari, dadilje, stomatolozi, domaćice, čitač strujomera, lekari, sveštenici...

1

Glumci, građevinski majstori, kamermani, trgovci teške robe (nameštaj, građ. materijal), baštovani, juveliri, pekari, ribolovci, lovci...

2

Zidari, hemičari koji rade sa eksplozivnim materijama, mineri, magacioneri, moleri, alpinisti...

3

Individualno osiguranje od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) ugovara se podnošenjem ponude za individualno osiguranje lica uz popunjavanje obrasca izjave osiguranika na osnovu koje društvo za osiguranje ocenjuje rizik za uključenje lica u osiguranje.

Vaš broker osiguranja GSI Master će vam predstaviti program osiguranja kroz koji ćete uz minimalna mesečna ulaganja biti zbrinuti ako vas događaji iznenade.

Moguće je zaključenje programa osiguranja gde se osigurane sume u dinarima, ali je moguće da se osiguravajuće pokriće ugovori i u evrima.

Brokerska kuća GSI Master posebnu ulogu za svoje klijente ostvaruje u slučaju nastanka rizika. Kada nastane osigurani slučaj, osiguranik, odnosno korisnik osiguranja dobija od Društva za posredovanje u osiguranju GSI Master sve neophodne obrasce za prijavu osiguranog slučaja, pomoć u pripremi neophodnih dokumenata kao i stručne i pravne savete u vezi sa osiguranim slučajem.

Nakon prijave osiguranog slučaja, GSI Master u saradnji sa korisnikom osiguranja nastavlja da prati predmet sve do likvidacije i isplate naknade, po potrebi i po nalogu korisnika osiguranja sačinjavajući prigovor na odluke osiguravača u vezi sa osiguranim slučajem.

 

 

 

Brošura

GSI MASTER d.o.o.

Društvo za posredovanje u osiguranju
Cvijićeva 63 / st. 4
11108 Beograd 12
PAK 136929
SRBIJA
telefon: 011/2763-682
telefaks: 011/2763-682
dežurni telefon (24h/365 dana): 069/2337-710

Preporučujemo - Naši klijenti:

Pratite nas na: